UAM ZAKŁAD  FRAZEOLOGII   I   KULTURY  JĘZYKA  POLSKIEGO Instytut Filologii Polskiej
Collegium Maius
ul. Fredry 10
61-701 Poznań


aktualizacja: 13.04.2018 r.
AktualnościPoznańskie Studia Polonistyczne oraz Poznańskie Spotkania Językoznawcze na stronach PRESSto  zapraszamy!

Zapraszamy na podstronę linki, na której znaleźć można wiele odnośników do filologicznych zasobów elektronicznych.

Nowości wydawnicze


Anna Piotrowicz, Małgorzata Witaszek-Samborska
Słownictwo gwary miejskiej Poznania w ujęciu tematycznym
Wydawnictwo Nauka i Innowacje
Poznań 2018


Spis treści
Zagadnienia wstępne
1. O pojęciach pole wyrazowe, pole tematyczne
2. Człowiek
2.1. Człowiek jako istota psychiczna
2.2. Człowiek jako istota fizyczna
2.3. Części ciała
2.4. Czynności oraz stany fizyczne i fizjologiczne
2.5. Zawody
3. Aktywność człowieka
3.1. Komunikacja językowa
3.2. Sport
4. Wokół człowieka
4.1. Kulinaria
4.2. Gospodarstwo domowe - utensylia
4.3. Przyroda
5. Trwałość leksyki regionalnej w wybranych polach
5.1. Verba dicendi
5.2. Nazwy pożywienia
5.3. Nazwy z zakresu gospodarstwa domowego
Podsumowanie
Wykaz skrótów
Wykorzystana literatura przedmiotu
Słownik regionalizmów poznańskich występujących w książce
Krzysztof Skibski
Poezja jako iteratura. Relacje między elementami języka poetyckiego w wierszu wolnym

Wydawnictwo Naukowe UAM
Poznań
2017


 Iteratura to więc literatura swoista, której odbiór warunkowany jest powtórzeniem nieprostym, anachronicznym (bo specjalnie zawieszonym w czasie), realizującym się w osobliwej pętli zadania pozornie zamkniętego i w układzie o ograniczonym stopniu swobody. W taki sposób pojmowany jest tu wiersz wolny ze względu na postać zastaną, na jego niewyczerpaną awangardowość i antycypacyjną moc dzieła sztuki. Dookreślenie specyfiki tego typu wiersza może się dokonywać ze względu na dzieje formy, może jednak – też w pewnym sensie iteracyjnie – realizować się w spowolnionym badaniu synchronicznym. Spowolnionym, bo odwołującym się do mapy tekstu, do jego punktów swoistych, do językowych relacji w nieustannym odniesieniu do kultury, relacji, które dyskretnie orientują przyszłe działania interpretacyjne.
                        (fragment wstępu)

Kultura komunikacji językowej 4
Kultura komunikacji w językach słowiańskich - co nas łączy, co różni, co dziwi
, «Poznańskie Spotkania Językoznawcze» 2016, tom 31, ss. 206. 
SPIS TREŚCI
Wstęp
G. Dziamska-Lenart, P. Fliciński, Nowa frazeologia publicystyczna
J. Ignatowicz-Skowrońska, Geneza i sposoby aktualizacji zwrotu grać na x fortepianach w tekstach prasy emigracyjnej (do końca lat 80. XX wieku)
M. Miławska, Ocenzuruj się sam, czyli o konstrukcji wyrazowej to się wytnie
M. Nawrocka-Żarnecka, Jak Polacy rozumieją serbską frazeologię, a jak Serbowie polską - na podstawie jednostek odnoszących się do podobnej rzeczywistości pozajęzykowej
A. Gałczyńska, Grzeczność młodzieżowa - repliki na pochwały i komplementy
A. Kijak, Grzeczność językowa biegaczy nieprofesjonalnych (na podstawie wpisów na portalu społecznościowym Facebook)
A. Rypel, A. Wełna, Polska a chorwacka grzeczność językowa - uwarunkowania kulturowe różnic i podobieństw
M. Walczak-Mikołajczakowa, Zmiany form adresatywnych w języku bułgarskim po roku 1990
M. Gębka-Wolak, A. Moroz, Kolokacje w tekstach prawnych - problemy procedualne
M. Gębka-Wolak, Kolokacje w tekstach prawnych - czyn zabroniony
A. Moroz, Kolokacje w tekstach prawnych - wykonanie orzeczenia
D. Jastrzębska-Golonka, Wartościowanie leksemu fajnie w odczuciu współczesnego użytkownika języka
A. Dąbkowska, Co dzić znaczy zwierzać się? Rozważania pragmatycznojęzykowe
A. Kaczmarek, Tytuły angielskie w polskiej współczesnej prasie kobiecej
M. Wojtaszek, Do kogo mówi biskup? O sposobach zwracania się do odbiorców przez biskupa Grzegorza Rysia
J. Migdał, Sprawozdanie z Kongresu Historyków Języka Językoznawstwo historyczne - w poszanowaniu przeszłości, w trosce o przyszłość, Katowice, 13-15 kwietnia 2016  
SPIS TREŚCI

Wstęp
1.  Funkcje aktualizacji kanonicznych w tworzeniu warstwy językowej reportażu literackiego

2. Innowacje modyfikujące
2.1. Innowacje wymieniające
2.2. Innowacje rozwijające
2.3. Innowacje skracające
2.4. Innowacje kontaminujące
2.5. Innowacje regulujące

3. Modyfikacje łączliwości semantycznej i składniowej
3.1. Innowacje rozszerzające
3.2. Innowacje kontekstowe

4. Innowacje złożone
4.1. Innowacje parafrazujące (trawestujące)
4.2. Aluzje frazeologiczne

Zakończenie
Bibliografia
Wykaz skrótów


Małgorzata Nawrocka-Żarnecka
Związki frazeologiczne w polskim reportażu literackim autorów debiutujących w latach 60. i 70. XX wieku

Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne
Poznań
2016, ss. 200 

Beata Jezierska
Frazeologizmy w polskich przekładach współczesnej prozy francuskiej

Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne
Poznań
2016, ss. 179
SPIS TREŚCI

Wstęp
I. Rozważania metodologiczne
I.1. Wokół frazeologii
I.1.A. Początki badań frazeologicznych w Polsce i Europie. Rola strukturalizmu
I.1.B. Frazeologia wobec nurtów późniejszych (gramatyki transformacyjno-generatywnej i kognitywizmu). Poststrukturalistyczne dziedzinowe interferenjcje
I.1.C. Poznańska szkoła frazeologiczna
I.1.D. Rozstrzygnięcia definicyjne
I.2. Wokół translatologii
I.2.A. Przedmiot badań i podstawowe pojęcia translatologii
I.2.B. Traduttore, traditore. Odpowiedzialność  tłumacza i jego kompetencje
I.2.C. Przekład na język polski wobec normy językowej. Poprawność «docelowojęzykowa»
I.2.D. Tekst literacki w translatologii i praktyce tłumaczeniowej (tzw. poznańska szkoła translatologiczna
I.2.E. Tłumaczenie frazeologizmów
II. Interpretacja materiału
II.1. Zasady ekscerpcji i budowa korpusu. Wykorzystane źródła leksykograficzne
II.2. Frazeologizm w tekście finalnym wobec kontekstu oryginalnego
II.2.A. Ekwiwalent strukturalnoi-semantyczny
II.2.B. Ekwiwalent wyłącznie semantyczny
II.2.C. Frazeologiczna półkalka
II.2.D. Frazeologizm «drugiego wyboru»
II.2. E. NIezależne użycie frazeologizmu w przekładzie
Podsumowanie
Bibliografia

red. PIOTR FLICIŃSKI 2006–2018
 Document made with Nvu