UAM ZAKŁAD  FRAZEOLOGII   I   KULTURY  JĘZYKA  POLSKIEGO Instytut Filologii Polskiej
Collegium Maius
ul. Fredry 10
61-701 Poznań


(aktualizacja 17.10.2017 r.)

    Zakład Frazeologii i Kultury Języka Polskiego powstał 1 wrze¶nia 1996 r. jako jeden z trzech Zakładów po  przekształceniu Zakładu Języka Polskiego. Od pocz±tku pracami Zakładu kierował ¶p. prof. Stanisław B±ba, którego w 2006 roku zast±piła prof. Anna Piotrowicz.  
     
     
Zakres tematyczny prowadzonych badań stanowi frazeologia współczesnego języka polskiego (w tym norma frazeologiczna polszczyzny kulturalnej, innowacje frazeologiczne, frazeologia jako tworzywo współczesnego języka artystycznego, zasób frazeologiczny współczesnej polszczyzny), współczesna norma językowa (ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk leksykalnych), frazeologia w słownikach historycznych, słownictwo specjalistyczne, neologizmy, słowotwórstwo oraz zagadnienia stylu artystycznego.

       Dwoje pracowników Pracowni Leksykograficznej, a wcze¶niej Zakładu (dr Gabriela Dziamska-Lenart, prof. Jarosław Liberek), to członkowie Komisji Frazeologicznej Komitetu Językoznawstwa PAN. ¦p. prof. Stanisław B±ba był członkiem Komitetu Redakcyjnego czasopisma Język Polski z siedzib± w Krakowie. Prof. Jarosław Liberek pełni funkcję prezesa poznańskiego oddziału Towarzystwa Miło¶ników Języka Polskiego.

      
Prof. Anna Piotrowicz jest redaktorem naczelnym czasopisma „Poznańskie Spotkania Językoznawcze” (Wydawnictwo Nauka i Innowacje) oraz członkiem Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Słowo. Studia językoznawcze” (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego). 

       Prof. Małgorzata Witaszek-Samborska
jest przewodnicz±c± Komisji Językoznawczej Polonistyczno-Slawistycznej do Spraw Przewodów Doktorskich na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej. Ponadtno, jest członkiem Komitetu Redakcyjnego „Biblioteczki Poznańskich Studiów Polonistycznych. Serii Językoznawczej” oraz Komitetu Redakcyjnego czasopism: „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” i „Słowo. Studia językoznawcze” (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego), a także – Zespołu Redakcyjnego periodycznej serii „Język. Komunikacja. Informacja”, wydawanej przez Zakład Infolingwistyki Instytutu Językoznawstwa UAM.

    Dr Krzysztof Skibski pełni funkcję wicedyrektora Instytutu Filologii Polskiej UAM. Jest także współtwórc± i członkiem Kolegium Redakcyjnego Kwartalnika Językoznawczego” (http://www.kwartjez.amu.edu.pl/).  red. PIOTR FLICIŃSKI 2006-2017
 Document made with Nvu