UAM ZAKŁAD  FRAZEOLOGII   I   KULTURY  JĘZYKA  POLSKIEGO Instytut Filologii Polskiej
Collegium Maius
ul. Fredry 10
61-701 Poznań

Krzysztof Skibski
prof. UAM dr hab. Krzysztof Skibski
p. 314, 48; e-mail: kskibski@amu.edu.pl

konsultacje: poniedziałek i środa – 14.00–15.30 (p. 48)


(aktualizacja 4.01.2022 r.)


O sobie

W swoich wcześniejszych pracach naukowych zajmowałem się przede wszystkim badaniem języka poetyckiego, opisując różnorodność metaforyki, procesy semantyczne i wybrane zjawiska gramatyczne. Niektóre teksty z tego czasu dotyczą także leksyki najnowszej, semantyki frazeologizmów, ortografii polskiej oraz leksykografii. Zasadniczo koncentrowałem się na zjawiskach właściwych polszczyźnie współczesnej.
W ostatnich latach interesowały mnie metody badania języka poetyckiego ze szczególnym uwzględnieniem fenomenu wiersza wolnego, czego efektem jest monografia opublikowana w 2017 r. Podjąłem w niej między innymi problem eliptyczności, tabularności, składni poetyckiej, frazeologii poetyckiej i kilku szczegółowych zjawisk wierszowych.
Efektem prac prowadzonych na pograniczu językoznawstwa i literaturoznawstwa (z nieocenioną pomocą współautora – prof. Jerzego Borowczyka) jest monografia stanowiąca próbę filologiczną, której poddano wybrane utwory literatury polskiej (2021).
Aktualnie pracuję nad współautorską książką dotyczącą twórczości artystów lokalnych (na terenie Wielkopolski).
Prowadzę zajęcia dydaktyczne z zakresu językoznawstwa współczesnego.
W latach 2012-2019 byłem wicedyrektorem ds. dydaktyki Instytutu Filologii Polskiej UAM, a od listopada 2019 r. pełnię funkcję prodziekana ds. studenckich i kształcenia Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM


Zainteresowania

        literatura
        językoznawstwo
        działania teatralne
        recytacja
        historia sztuki współczesnej
        muzyka wokalna 


Publikacje

Książki

Literackie gramatyki ciągłości i nadmiaru. Próba filologiczna (współautor: J. Borowczyk), Kraków 2021.

Poezja jako iteratura. Relacje między elementami języka poetyckiego w wierszu wolnym, Poznań 2017.

Antropologia wierszem. Język poetycki Ewy Lipskiej, Poznań 2008.

 

Artykuły i rozdziały w monografiach

Korespondencyjne autonomie Wisławy Szymborskiej (współautorka: Agnieszka Kula), w: Wspólnota. Formy – historie – horyzonty, red. M. Telicki, E. Winiecka, A. Rydz, A. Stankowska, Poznań 2021, s. 111–122. 

„Jeśli rzeczy mają potoczyć się dalej…” – potencjalność i entropia we wczesnej prozie Magdaleny Tulli (współautorka: B. Kaniewska), „Forum Poetyki” 26 (2021), s. 32–47.

Poetka w świetle językoznawstwa, „Forum Poetyki” 26 (2021), s. 124–133. 

Frazeologizmy rozproszone w pętli – potencjał współczesnego wiersza wolnego, w: Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej. Artystyczny potencjał frazeologii, red. G. Dziamska-Lenart, J. Liberek, K. Skibski, Poznań 2021, s. 91–100.

Autotematyczne kadry Małgorzaty Lebdy (współautor: J. Borowczyk), w: Nowy autotematyzm? Metarefleksja we współczesnej humanistyce, pod red. A. Waligóry, Poznań 2021, s. 235–246.

„Lecz było zupełnie inaczej:”. O wierszu Kręgi (z tomu Wiklina) (współautor: J. Borowczyk), w: Twórczość poetycka Leopolda Staffa. Konteksty i relacje, pod red. A. Czabanowskiej-Wróbel, Kraków 2020, s. 151–164. 

„Pozwolił wejść i oczy oswoić z ciemnością”. Słowacki czyta (i pisze) Matecznik (współautor: J. Borowczyk), w: Romantyk jako czytelnik. II Sympozjum im. Zofii Trojanowiczowej, pod red. A. Borkowskiej-Rychlewskiej, W. Hamerskiego i K. Trybusia, Poznań 2020, s. 235–254.

„Przechodzimy ślepo na drugą stronę” – widzenie języka w poezji Jacka Gutorowa (współautor: J. Borowczyk), w: Widzę, więc wiem, pod red. A. Samardžić i N. Radakovića, Poznań 2020, s. 165–176.

„Czcić słowo nie” Nieredukowalna obcość bohaterów i strategie narracyjne w prozie Bronisława Świderskiego (współautor: J. Borowczyk), w: Marani literatury polskiej, pod red. A. Lipszyca i P. Bogaleckiego, Kraków 2020, s. 729–753. 

„Wzięte z życia”, oddane w poezji (współautor: J. Borowczyk), w: W. Różański, Spóźnione pod red. M.  Nalepy, Poznań–Żnin 2020, s. 63–70.

„A przecież tak blisko/ że niektórzy mylą” – rola poety i człowiek określony lokalnością według Stanisława Neunerta (współautor: J. Borowczyk), „Polonistyka. Innowacje) nr 9, 2019, s. 83–102. 

Dwie lekcje przyrody. Poetyckie wykłady w „Drodze do Rosji” (III części „Dziadów”)i w „Mateczniku” („Pan Tadeusz”) (współautor: J. Borowczyk), w: Mickiewicz – wieszcz i przewodnik, pod red. A. Fabianowskiego i E. Hoffmann-Piotrowskiej, Warszawa 2019, s. 84–95.

Na co jest czas w liryce Jerzego Ficowskiego? Wokół wiersza „Moi spóźnieni goście” z tomu „Inicjał” (1994) (współautor: J. Borowczyk), w: Wielkie wiersze – nowe lektury. Prace dedykowane Profesorowi Rolfowi Fieguthowi, pod red. K. Trybusia, Poznań 2019, s. 335–344

Materiał na świetne wiersze. Twórczość Andrzeja Sulimy-Suryna, pisarza i wędrowca (współautor: J. Borowczyk), w: Widma „Przeklętego”: pisarki i pisarze w kulturze XX i XXI wieku, pod red. B. Przymuszały i G. Pertka, Poznań 2019, s. 53–64. 

Трудности перевода „новой” русской поэзии на польский язык (współautorka: I. Ermashova), „Issledovatel'skii Zhurnal Russkogo Iazyka i Literatury. Iranian Association of Russian Language and Literature”, vol. 6, nr 2, 2018, s. 133–153.

„Mów szeroko - mów obszarem”. Nadmiar przestrzeni a widnokrąg wiersza w zbiorze „W głąb las” (współautor: J. Borowczyk), w: Wiosna Juliana Przybosia, pod red. J. Grądziel-Wójcik, A. Kwiatkowskiej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2018, s. 121–136.

Zmagania z portretem samej siebie. Poezja Elżbiety Wasyłyk (współautor: J. Borowczyk), w: Formy (nie)obecności. Szkice o współczesnej poezji kobiet, pod red. J. Grądziel-Wójcik, A. Kwiatkowskiej, E. Sołtys-Lewandowskiej, TAiWPN Universitas, Kraków 2018, s. 309-318.

Kiedy ma się ochotę – o  sonecie „Oczywiście” (współautor: J. Borowczyk), w: P.S. Szkice o wierszach Piotra Sommera, pod red. A. Jarzyny, K. Kuczyńskiej-Koschany, D. Nowickiej, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2018, s. 71–84. 

„Zataję siebie w kropce tego wiersza” – językowe precjoza w poezji Urszuli Kozioł, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” 2018, tom 1, nr 32, s. 205–220.

Magazyny modystów, czyli kilka notatek na marginesach „Fantazego” Słowackiego i „Paryskiego splinu” Baudelaire’a (współautor: J. Borowczyk), w: Mody. Teorie i praktyki, pod red. E. Winieckiej, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2018, s. 141–164.

Ślad frazeologiczny w poezji współczesnej, w: Frazeologia z perspektywy językoznawcy i tłumacza, pod red. A. Pstygi, T. Kananowicz, M. Buchowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2018, s. 88–96.

Eliptyczność wersowa w wierszu wolnym (na przykładzie polskiej poezji współczesnej), w: Z polskich studiów slawistycznych. Seria 13, tom 2. Językoznawstwo. Prace na XVI Międzynarodowy Kongres Slawistów w Belgradzie, pod red. Z. Grenia, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2018, s. 283–294.

Puste miejsca w przestrzeni, puste miejsca w języku. Wokół „Miejsca” Andrzeja Stasiuka i dwóch opowiadań Zygmunta Haupta (współautor: J. Borowczyk), „Polonistyka. Innowacje” 2018, tom 1, nr 8, s. 173–190.

Brak wiary w istnienie świata? Opowieść Magdaleny Tulli o pewnej matce i córce z Peerelem w tle (współautor: J. Borowczyk), „Roczniki Humanistyczne” 2017, tom 1, s. 57–84.

Krótka historia niczego (sobie) – wyznaczanie odcinków u Dariusza Suski (współautor: J. Borowczyk), w: Nowe wiersze wybrane, pod red. P. Śliwińskiego, Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, Poznań 2017, s. 56–67.

Złoty środek przewrócony. Figury dystansu w Powrocie z Warszawy na wieś Franciszka Karpińskiego (współautor: J. Borowczyk), w: Złoty środek. Literatura wobec rozterek, niepokoju i poszukiwania równowagi. Studia poświęcone pamięci Profesora J.T. Pokrzywniaka, red. nauk. G. Raubo, K. Trybuś, Poznań 2017, s. 153–166.

Podmiot zaoczny, czyli sonet zwieńczony latami. Notatki niestacjonarne (współautor: J. Borowczyk), w: Roz-poznanie. Filologiczne demony Wojciecha Wielopolskiego pod red. P. Grafa i M. Cieliczko, Poznań 2017, s. 233–243.

Obiekt i akomodacja – o składni poetyckiej we współczesnych wierszach polskich (na przykładzie funkcji rzeczowników), „Forum Poetyki” 2017 (7), s. 66–79; http://fp.amu.edu.pl.

Poststrukturalistyczne inspiracje w badaniu języka poezji współczesnej, „Slavia Occidentalis” 2016, z. 73/1, s. 133–144.

Frazeologizmy Wisławy Szymborskiej w przekładzie. Propozycja kategorii śladu frazeologicznego (współautor: J. Studzińska), „Przestrzenie teorii”, tom 1, nr 25, 2016, s. 149–175.

Badania, dydaktyka, rynek pracy – koncepcja studiów dwuprzedmiotowych, „Polonistyka. Innowacje” 2016, nr 4, s. 5–16.

Tłumaczenie: Research, Didactics, Job Market – Concept of Two-subject Studies, w: Education and research across time and space, Bitola 2017, s. 824–829.

Apozycja, szereg, parataksa – retardacja a składnia poetycka Julii Hartwig, w: Pochwała istnienia. Studia o twórczości Julii Hartwig, pod red. B. Kuleszy-Gulczyńskiej i E. Winieckiej, Poznań 2015, s. 135–142.

Starzy Mistrzowie. Leopold Staff i Tadeusz Różewicz, czyli o tym, że przyjaźń i nauka pisania nigdy się nie kończą (współautor: J. Borowczyk), w: Przechadzki po polskiej literaturze najnowszej, pod red. J. Grądziel-Wójcik, J. Jastrzębskiej, Z. Kopcia, Poznań, 2014, s. 253–274;

Tłumaczenie: Staryje Mastera. Leopold Staff i Tadeusz Różewicz, ili o tom, czto drużba i obuczienije iskusstwu pisat’ nikogda nie zakancziwajutsja, w: Progułki po sowriemiennoj polskoj litieraturie. Sbornik staniej, red. J. Grądziel-Wójcik, J. Jastrzębska, Z. Kopeć, Sankt Petersburg, 2015, s. 1–27.

Supozycja frazeologiczna w procesie odbioru tekstów literackich, w: Słowo. Tekst. Czas XII. Frazeologia w idiolekcie i systemach języków słowiańskich, pod red. M. Aleksiejenki, H. Biłowus, M. Hordy, W. Mokijenko, H. Waltera, Szczecin-Greifswald, 2014, s. 338–350.

Wielość ekspozycji – język poetycki według Edwarda Stankiewicza, w: Cum reverentia, gratia, amicitia... Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi. T. III, pod red. J. Migdał, A. Piotrowskiej-Wojaczyk, Poznań 2013, s. 221–228.

Pozór stałości – gra w konwencję języka literackiego, „Studia Kaliskie”, 2013, tom 1, nr 1, s. 149–158.

Tabularność wiersza wolnego i jej konsekwencje lekturowe, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” 2013, tom 20 (40), nr 1, s. 75–92.

Struktura statystyczna polskiego systemu graficznego. Analiza historyczno-porównawcza (współautor: M. Osiewicz), „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza”, t. 19 (39), z. 2, 2012, s. 87–116.

Efekt elipsy wersowej jako kategoria analityczna lingwistycznego odbioru wiersza, w: Współczesna polszczyzna w badaniach językoznawczych. Od języka w działaniu do leksyki, red. nauk. P. Zbróg, Kielce 2011, s. 59–67.

Problem semantycznych innowacji frazeologicznych w tekstach literackich, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” 2010, t. XVII (XXXVII), s. 139–151.

Zwyczaj językowy młodych Polaków a norma skodyfikowana współczesnej polszczyzny ogólnej w zakresie słownictwa oraz słowotwórstwa (współautorzy: A. Piotrowska-Wojaczyk, M. Szczyszek) „Studia Pragmalingwistyczne”, Rok II/2010, s. 135–150.

O przypadkowości w języku (współautor: M. Osiewicz), w: Literatura a filozofia, pod red. B. Sienkiewicz i T. Sobieraja, Poznań 2010, s. 135–144.

Teoria determinizmu nieliniowego a perspektywy rozwojowe językoznawstwa (współautor: M. Osiewicz), „LingVaria” 2010, nr 1 (9), s. 19–27.

Inne zobowiązania języka literatury (po 1989 roku), w: Inna literatura? Dwudziestolecie 1989–2009, pod red. Z. Andresa i J. Pasterskiego, t. I, Rzeszów 2010, s. 75–87.

Morfologiczna elipsa wersowa jako figura w idiostylu, w: Język i styl twórcy w kręgu badań współczesnej humanistyki. Studia o języku i stylu artystycznym, t. V, pod red. K. Maćkowiaka i C. Piątkowskiego, Zielona Góra 2009, s. 257–266.

Przyszłość słowa – czynniki innowacyjności w komunikacji językowej, „Białostockie Archiwum Językowe” 9, Białystok 2009, s. 293–301.

Ponowoczesna dynamika zmian w normie językowej (współautor: M. Szczyszek), „Język Polski” LXXXIX, 2009, z. 4-5, s. 285–292.

Lingwizm w poezji współczesnej jako kategoria odbiorcza, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” 2008, t. XV, s. 23–33.

Nowe formy wyrazowe dla tradycyjnych znaczeń leksykalnych. O wariantywności słowotwórczej i leksykalnej we współczesnej polszczyźnie (na podstawie badań ankietowych) (współautor: M. Szczyszek), „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” 2008, t. XV, s. 35–57.

Semantyczne i formalne uwarunkowania serii analogicznej (współautor: M. Szczyszek), w: Stylistyka a leksykologia. Związki, zależności, metody. Studia o języku i stylu artystycznym, T. IV, red. naukowa K. Maćkowiak i C. Piątkowski, Zielona Góra 2008, s. 97–111.

Perspektywa tekstologiczna w badaniach współczesnej poezji polskiej (współautor: S. Bąba), w: Stylistyka a leksykologia. Związki, zależności, metody. Studia o języku i stylu artystycznym, T. IV, red. naukowa K. Maćkowiak i C. Piątkowski, Zielona Góra 2008, s. 11–24.

Nowa fraza ktoś//coś jest lekiem na całe zło (współautor: S. Bąba), w: Studia linguistica in honorem Edvardi Breza, pod red. Małgorzaty Jaracz i Elżbiety Laskowskiej, Bydgoszcz 2008, s. 19–21.

Metaforyzacja a semantyczna potencja wiersza wolnego, „Literaturoznawstwo” 2007, nr 1, s. 227–235.

Rozważania o zwrocie być (znaleźć się) między Scyllą a (i) Charybdą (współautor: S. Bąba), w: Opuscula lingustica Georgio Treder dedicata, pod red. E. Brezy i Z. i A. Liców, Gdańsk 2007, s. 197–203.

Analiza leksykograficzna kilku wybranych konstrukcji słowotwórczych. Od „Słownika języka polskiego” S.B. Lindego do „Uniwersalnego słownika języka polskiego” pod redakcją S. Dubisza (współautor: M. Szczyszek), w: Z zagadnień leksykologii i leksykografii języków słowiańskich, pod red. Joanny Kamper-Warejko i Iwony Kaproń-Charzyńskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2007, s. 379–393.

Język in medio, w: Komunikacja medialna, pod red. J. Wachowskiego, Poznań 2006, s. 75–90.

 

Wcześniejsze publikacje

 

Diatezy i diatetyczne paradygmaty w poezji Ewy Lipskiej (współautor: S. Bąba), w: Spotkania. Księga jubileuszowa dla Profesora Aleksandra Wilkonia, red. naukowa M. Kita, B. Witosz, Katowice 2005, s. 195–203.

Działanie na czyjąś szkodę i działanie na czyjąś korzyść w świetle frazeologii potocznej (współautorzy: S. Bąba i P. Fliciński), w: Słowo. Tekst. Czas VIII. Człowiek we frazeologii i leksyce języków słowiańskich. Materiały VIII międzynarodowej konferencji naukowej w Szczecinie (27–28 maja 2005 r.), pod red. M. Aleksiejenki i M. Hordy, Szczecin 2005, s. 72–76.

Mechanizmy metaforyzacyjne w poezji współczesnej – rekonesans, w: Język polski. Współczesność. Historia, t. V, pod red. W. Książek-Bryłowej i H. Dudy, Lublin 2005, s. 69–78.

O frazie Łyżka dziegciu w beczce miodu (współautor: S. Bąba), w: Ad perpetuam rei memoriam. Profesorowi Wojciechowi Ryszardowi Rzepce z okazji 65. urodzin, Poznań 2005. s. 47–52.

Tekstowe metafory miłości w wierszach Wisławy Szymborskiej, Ewy Lipskiej i Julii Hartwig, w: „Poznańskie Spotkania Językoznawcze”, t. XIV, pod red. Z. Krążyńskiej i Z. Zagórskiego, Poznań 2005, s. 77–84.

Mechanizmy metaforyzacyjne w poezji Ewy Lipskiej – rekonesans, w: Beiträge zur Europäischen Slavistischen Linguistik POLYSLAV, t. VII, pod red. M. Bayera, M. Betscha i J. Błaszczak, Monachium 2004, s. 174–180.

Korelacyjna struktura semantyczna metafor w poezji Ewy Lipskiej, w: Literatura i język, pod red. K. Meller i K. Trybusia, Poznań 2004, s. 155–160.

Bibliografia naukowa Profesora Stanisława Bąby (zestawiona we współpracy z P. Flicińskim), w: Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną. Prace dedykowane Profesorowi Stanisławowi Bąbie w 65-lecie urodzin, pod red. J. Liberka, Poznań 2004, 31–45.

O notacjach frazeologizmów w słownikach ortograficznych, w: Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną. Prace dedykowane Profesorowi Stanisławowi Bąbie w 65-lecie urodzin, pod red. J. Liberka, Poznań 2004, s. 273–278.

O nowych derywatach typu impra, ściema, kolo, w: Słowo. Tekst. Czas VII. Nowe środki językowej nominalizacji w nowej Europie. Materiały VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej (Szczecin, 21-23 listopada 2003 r.), pod red. M. Aleksiejenki i M. Kuczyńskiej, Szczecin 2004, s. 155–160.

O  wyrazach typu impra, ściema, nara, „Język Polski” 2003, z. 2, s. 152–153.

O pisowni nazw własnych i ich derywatów we frazeologizmach (współautor: S. Bąba), „Język Polski” 2003, z. 4-5, s. 288–293.

Osobliwe przypadki antropomorfizacji w poezji Ewy Lipskiej – o potrzebie precyzyjnego ujęcia definicji terminu, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” 2003, X, s. 201–210.

Stylistyczne zabiegi antropomorfizacyjne w poezji Ewy Lipskiej (współautor: S. Bąba), w: „Poznańskie Spotkania Językoznawcze”, t. IX, pod red. Z Krążyńskiej i Z. Zagórskiego, Poznań 2002, s. 7–17.

Niejasność zła według Ewy Lipskiej. Formalno-treściowe paralele wielkiej metafory, w: Studia Językoznawcze, t. 1, Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, pod red. M. Białoskórskiej, Szczecin 2002, s. 329–338.

Frazeologizmy antropomorfizujące w poezji Ewy Lipskiej, w: „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” 2002, IX, s. 171–189.

 

Recenzje

 

Rafał Zimny, Paweł Nowak, Słownik polszczyzny politycznej po roku 1989, Warszawa, 2009, „Linguistics Applied” 2011, s. 216–219.

Joanna Szwabe, Odbiór komunikatu jako zadanie poznawcze. Ujęcie pragmatyczno-kognitwne, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” 2010, t. XVII (XXXVII), s. 292–296.

Michał Szczyszek, Derywaty z przyrostkiem -owicz w języku polskim (doba nowopolska), „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” 2006, XIII (XXXIII), s. 325–329.

 

Prace redakcyjne

 

Stanisław Bąba , Frazeologia polska, red. nauk. P. Fliciński i K. Skibski, Poznań 2009. 

Kształtowanie się wzorów i wzorców językowych, pod red. A. Piotrowicz, K. Skibskiego, M. Szczyszka, Poznań 2009. 

Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej. Teoria. Zagadnienia ogólne, pod red. S. Bąby, K. Skibskiego i M. Szczyszka, Poznań 2010. 

Norma językowa w aspekcie teoretycznym i pragmatycznym, pod red. A. Piotrowicz, M. Witaszek-Samborskiej, K. Skibskiego, Poznań 2011. 

„Poznańskie Spotkania Językoznawcze” nr 24, Etyka i etykieta w komunikacji językowej, pod red. A. Piotrowicz, M. Witaszek-Samborskiej, K. Skibskiego, Poznań 2012. 

„Poznańskie Spotkania Językoznawcze”, nr 28, Kultura języka w komunikacji zawodowej, pod red. A. Piotrowicz, M. Witaszek-Samborskiej, K. Skibskiego, Poznań 2014. 

Niepojęty przypadek, pod red. J. Grądziel-Wójcik i K. Skibskiego, Kraków 2015. 

„Poznańskie Spotkania Językoznawcze” nr 31, Kultura komunikacji w językach słowiańskich, pod red. A. Piotrowicz, M. Witaszek-Samborskiej, K. Skibskiego, Poznań 2016. 

„Poznańskie Spotkania Językoznawcze” nr 32, Kultura komunikacji w językach słowiańskich, pod red. A. Piotrowicz, M. Witaszek-Samborskiej, K. Skibskiego, Poznań 2016.

Kultura Komunikacji Językowej 5: Kultura komunikacji potocznej w językach słowiańskich, pod red. M. Witaszek-Samborskiej, A. Piotrowicz, K. Skibskiego, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2018.
„Polonistyka. Innowacje” nr 9, 2019 (Lokalność – próby i ćwiczenia), pod red. J. Borowczyka i K. Skibskiego.
Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej. Frazeologia w stylach i gatunkach mowy, pod red. P. Flicińskiego i K. Skibskiego, Poznań 2019.  
Kultura Komunikacji Językowej 6, Kultura komunikacji w dydaktyce, pod red. A. Piotrowicz, M. Witaszek-Samborskiej i K. Skibskiego, Poznań 2020. 

red.  EWELINA WOŹNIAK-WRZESIŃSKA 2018
PIOTR FLICIŃSKI
2006–2018
Document made with Nvu