UAM ZAKŁAD  FRAZEOLOGII   I   KULTURY  JĘZYKA  POLSKIEGO Instytut Filologii Polskiej
Collegium Maius
ul. Fredry 10
61-701 Poznań

Anna Piotrowicz
prof. dr hab. Anna Piotrowicz
p. 312; e-mail: ape@amu.edu.pl

konsultacje: wtorek 10.45-11.30, środa 10.45-11.30 (MS Teams)

O sobie
Zainteresowania
Publikacje

(aktualizacja 10.03.2021 r.)

O sobie

   Moimi mistrzami byli śp. prof. dr hab. Monika Gruchmanowa i śp. prof. dr hab. Stanisław Bąba. Pod kierunkiem Pani Profesor napisałam pracę magisterską Błędy leksykalne, frazeologiczne i składniowe w języku informacji masowej w radiu i w telewizji oraz rozprawę doktorską Wielkopolskie słownictwo regionalne w prozie współczesnych pisarzy poznańskich, która ukazała się drukiem w postaci dwóch książek (zob. Publikacje). Pan Profesor wprowadzał mnie w arkana polskiej frazeologii. Od swoich mistrzów uczyłam się też trudnej sztuki dydaktyki uniwersyteckiej. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskałam w 2004 roku na podstawie monografii Słownictwo i frazeologia życia towarzyskiego w polskiej leksykografii XX wieku (zob. Publikacje). W grudniu 2016 roku otrzymałam tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych.Jestem członkiem Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, Komisji Frazeologicznej KJ PAN, Komisji Dialektologicznej KJ PAN, Komisji Socjolingwistyki afiliowanej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów, International Sociolinguistic Society in Sofia – INSOLISO, Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego oraz Komisji Slawistycznej przy Oddziale Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Od 1 listopada 2006 roku do 31 grudnia 2020 roku miałam zaszczyt kierować Zakładem Frazeologii i Kultury Języka Polskiego. Zostałam wybrana na tę funkcję po przejściu na emeryturę prof. dra hab. Stanisława Bąby, który nasz Zakład utworzył i kierował nim przez dziesięć lat. W kadencji 2012–2016 pełniłam jeszcze jedną zaszczytną funkcję – byłam prodziekanem Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej. Praca naukowa i zajęcia dydaktyczne ciągle są dla mnie pasją. Wielką satysfakcję daje mi prowadzenie seminariów doktorskich, magisterskich i licencjackich. Wypromowałam 119 magistrantek i magistrantów oraz 5 pań doktor: Małgorzatę Nawrocką-Żarnecką, Beatę Jezierską, Annę Surendrę, s. Małgorzatę Wojtaszek i Małgorzatę Klauze  (zob. Pracownicy, doktoranci, wypromowani doktorzy). 


Zainteresowania

    Główny przedmiot moich zainteresowań naukowych to słownictwo i frazeologia współczesnej polszczyzny. Książki i artykuły poświęcam takim tematom, jak: słownictwo i frazeologia gwary miejskiej Poznania, leksyka z pola tematycznego „życie towarzyskie”, słownictwo kosmetyczne, zmiany w normie językowej, nowe zjawiska z zakresu kultury komunikacji językowej, przeobrażenia w zasobie frazeologicznym polszczyzny XIX-XXI w. Interesuje mnie również leksykografia – nie tylko od strony teoretycznej, ale i praktycznej (jestem współautorką trzech słowników – zob. Publikacje). Jedną książkę i wiele artykułów napisałam we współautorstwie z prof. Małgorzatą Witaszek-Samborską, bo wspólnie prowadzimy badania naukowe i znakomicie nam się razem pracuje. Moje zainteresowania pozanaukowe to literatura współczesna, film oraz kynologia.


Publikacje

Książki  *  Słowniki  *  Artykuły:  1982-1991  *  1992-2001  *  2002-2011  *   2012-  *   


Książki

Typy regionalizmów leksykalnych, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1991, 51 s.

Wielkopolskie słownictwo regionalne w prozie współczesnych pisarzy poznańskich. (Rzeczowniki), Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 1991, 150 s.

Słownictwo i frazeologia życia towarzyskiego w polskiej leksykografii XX wieku, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2004, 502 s.

Studia nad polszczyzną miejską Poznania, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2009, 300 s. [współautor: Małgorzata Witaszek-Samborska].

Słownictwo pism Stefana  Żeromskiego. T. 16, Życie towarzyskie, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014, 240 s.

Słownictwo gwary miejskiej Poznania w ujęciu tematycznym, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2018, 242 s. [współautor: Małgorzata Witaszek-Samborska].


Słowniki

Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, pod red. H. Zgółkowej, t. 1-50, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 1994-2005 [współautor, do t. 8. zastępca redaktora naukowego].

Słownik gwary miejskiej Poznania, pod red. M. Gruchmanowej i B. Walczaka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 1997 [współautor].

Słownik gwary miejskiej Poznania, pod red. M. Gruchmanowej i B. Walczaka. Wydanie drugie z suplementem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 1999 [współautor].

Słowniczek gwar Poznania i Wielkopolski, Wydawca: Fundacja Patria, Poznań 2009, 45 s. [współautor: Małgorzata Witaszek-Samborska].

Artykuły naukowe

1982-1991

Konstrukcje pleonastyczne w języku radia i telewizji, „Poradnik Językowy” 1982, z. 9, s. 621-628; oraz przedruk w: Wybór tekstów do nauki o języku polskim dla studentów  dziennikarstwa. Oprac. W. Gruszczyński, G. Majkowska, H. Satkiewicz, Warszawa 1988.

O błędach leksykalnych w radiu i w telewizji. Użycie wyrazów w niewłaściwych znaczeniach, „Studia Polonistyczne” 1982, t. X, s. 93-104.

Z badań nad językiem informacji masowej w radiu i telewizji, „Przegląd Humanistyczny” 1983, nr 7, s. 129-136.

Które wyrazy z Gwar zachodniej Wielkopolski funkcjonują w prozie współczesnych pisarzy poznańskich?, „Studia Polonistyczne” 1986/1987, t. XIV/XV, s. 201-209.

Funkcje leksyki i frazeologii regionalnej we współczesnej prozie (na przykładzie twórczości pisarzy poznańskich), „Poradnik Językowy” 1990, z. 5, s. 337-346.

O niektórych regionalizmach w prozie współczesnych pisarzy wielkopolskich, w: Język - Teoria - Dydaktyka. Materiały IX Konferencji Młodych Językoznawców-Dydaktyków, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach, Kielce 1990, s. 125-131.

Leksykalne elementy regionalne w języku poznańskiej młodzieży, w: Zagadnienia komunikacji językowej dzieci i młodzieży. Materiały ogólnopolskiej konferencji: „Zróżnicowanie języka dzieci i młodzieży z uwzględnieniem czynników środowiskowych, kulturowych, regionalnych i etnicznych”, Warszawa 21-22 października 1991 r., pod red. J. Porayskiego-Pomsty, Warszawa 1991, s. 137-144 [współautor Małgorzata Witaszek-Samborska].

1992-2001

Regionalizmy leksykalne w powieściach Tadeusza Siejaka, w: Język - Teoria - Dydaktyka. Materiały X Konferencji Młodych Językoznawców-Dydaktyków, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach, Kielce 1992, s. 149-155.

Słownictwo regionalne w twórczości pisarzy wielkopolskich (proza artystyczna 1945-1987), w: Gwaroznawstwo a kultura ludowa. Materiały sesji popularnonaukowej w Bibliotece Publicznej w Środzie Wlkp. (17 października 1992 r.), Środa Wlkp. 1992, s. 21-52.

Z prac nad słownikiem gwary poznańskiej, w: XVII Konferencja Młodych Językoznawców. Język - Teoria - Dydaktyka, Lubiatów 1989, pod red. J. Brzezińskiego i P. Sudera, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze, Zielona Góra 1992, s. 179-184 [współautor Małgorzata Witaszek-Samborska].

Frazeologia regionalna w twórczości pisarzy wielkopolskich, w: Gwary w Nowotomyskiem na tle gwar zachodniej Wielkopolski. Materiały z sesji popularnonaukowej zorganizowanej przez Bibliotekę Publiczną MiG w Nowym Tomyślu (29 kwietnia 1993 r.), Nowy Tomyśl 1993, s. 26-41.

Poznańska frazeologia regionalna, w: Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, t. I. Materiały II Kolokwium Językoznawczego, Szczecin 16-18 września 1992 r., pod red. M. Białoskórskiej i S. Kani, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1994, s. 111-122 [współautor Stanisław Bąba].

O sposobach definiowania regionalizmów wielkopolskich przez uczniów, w: Słowa służebne. Prace ofiarowane Profesor Monice Gruchmanowej na 70-lecie Jej Urodzin, pod red. H. Zgółkowej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1994, s. 23-39 [współautor Małgorzata Witaszek-Samborska].  

Nazwy gier i zabaw towarzyskich we współczesnej polszczyźnie, w: Język a współczesne społeczeństwo polskie, pod red. Z. Zagórskiego, Poznań 1994, s. 49-55.

Struktura formalno-semantyczna wielkopolskiego słownictwa regionalnego. Rzeczowniki, w: Materiały XVII Konferencji Młodych Językoznawców-Dydaktyków, Bydgoszcz-Wenecja 22-24 maja 1990, pod red. A. Otfinowskiego, Wydawnictwo Uczelniane WSP w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1995, s. 147-153 [współautor Małgorzata Witaszek-Samborska].

Leksykalne innowacje uzupełniające we współczesnej polszczyźnie (na podstawie Suplementu do Słownika języka polskiego pod red. M. Szymczaka), w: Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, t. II. Materiały III Kolokwium Językoznawczego, Skrzynki 13-16 września 1993 r., pod red. M. Białoskórskiej i A. Belchnerowskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego,  Szczecin 1995, s. 179-190.

O potrzebie historycznego słownika terminologii genologicznej, w: Język i styl gatunków literackich oświecenia i romantyzmu, pod red. J. Brzezińskiego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze, Zielona Góra 1995, s. 117-126 [współautor Bogdan Walczak].

Uzupełnienia w zakresie zapożyczeń w nowych wydaniach słowników języka polskiego, w: W przyjacielskim kręgu. Prace ofiarowane Profesorowi Zygmuntowi Zagórskiemu w 70. rocznicę urodzin, Biblioteczka Poznańskich Studiów Polonistycznych, Serii Językoznawczej, Wydawnictwo WiS, Poznań 1996, s. 110-121 [współautor Małgorzata Witaszek-Samborska].

Funkcjonowanie społeczne i artystyczne polszczyzny miejskiej Poznania [oraz Wybór tekstów], w: Słownik gwary miejskiej Poznania, pod red. M. Gruchmanowej i B. Walczaka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 1997, s. 103-123.

Uwagi o funkcjonowaniu regionalizmów w języku poznańskiej młodzieży, w: Słownik gwary miejskiej Poznania, pod red. M. Gruchmanowej i B. Walczaka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 1997, s. 124-127 [współautor Małgorzata Witaszek-Samborska].

Zapożyczenia we współczesnej polszczyźnie w opinii jej użytkowników, w: Viribus Unitis. Księga poświęcona Profesor Monice Gruchmanowej w 75-lecie urodzin, Biblioteczka Poznańskich Studiów Polonistycznych, Serii Językoznawczej, Wydawnictwo WiS, Poznań 1998, s.169-176 [współautor Małgorzata Witaszek-Samborska].

Gwara poznańska w odczuciu poznaniaków, w: Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, t. IV. Materiały VI Kolokwium Językoznawczego, Gniezno 26-28 września 1996 r., pod red. M. Białoskórskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1998, s. 193-201 [współautor Małgorzata Witaszek-Samborska].

Formuły towarzyskie w kilku słownikach ogólnych języka polskiego, w: Poznańskie Spotkania Językoznawcze. T. V., pod red. Z. Krążyńskiej i Z. Zagórskiego, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 1999, s. 123-127.

Obraz współczesnej polszczyzny w powieściach Tadeusza Siejaka, w: Próby... O prozie Tadeusza Siejaka, pod red. K. Polarka, Chodzież 1999, s. 69-86.

O nazwach podarunków w polszczyźnie (na przykładzie kilku słowników języka polskiego), w: Silva rerum. Księga poświęcona Profesorowi Markowi Kornaszewskiemu w 70. rocznicę urodzin, Biblioteczka Poznańskich Studiów Polonistycznych, Serii Językoznawczej, Wydawnictwo WiS, Poznań 1999, s. 187-191.

O słownictwie kosmetycznym we współczesnej polszczyźnie, „Język Polski” 2000, z. 1-2, s. 39-46 [współautor Małgorzata Witaszek-Samborska].

O zestawieniach we współczesnej polszczyźnie (na przykładzie słownictwa kosmetycznego), „Poradnik Językowy” 2000, z. 10, s. 34-44 [współautor Małgorzata Witaszek-Samborska].

2002-2011

O kilku nazwach miejsc w słownictwie kosmetycznym, w: Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, t. VIII. Materiały X Kolokwium Językoznawczego, Pobierowo, 18-20 września 2000 r., pod red. M. Białoskórskiej i L. Mariak, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002, s. 315-323 [współautor Małgorzata Witaszek-Samborska].

Czy zapożyczenia wewnętrzne z gwary poznańskiej do polszczyzny ogólnej?, w: Język polski. Współczesność, historia. T. II, pod red. W. Książek-Bryłowej i H. Dudy, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2002, s. 57-64 [współautor Małgorzata Witaszek-Samborska].

Poznańskie słownictwo i frazeologia związane z komunikacją językową, w: Studia Językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny. T. II, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003, s. 245-252 [współautor Małgorzata Witaszek-Samborska].

Frazeologia regionalna w języku poznańskiej młodzieży, w: Poznańskie Spotkania Językoznawcze. T. XI, pod red. Z. Krążyńskiej i Z. Zagórskiego, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2003, s. 89-95 [współautor Małgorzata Witaszek-Samborska].

Obraz gościnności w polskiej frazeologii, w: Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną. Prace dedykowane Profesorowi Stanisławowi Bąbie w 65-lecie urodzin, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2004, s. 247-256.

Słownictwo i frazeologia związane z ogładą towarzyską, w: Język polski. Współczesność, historia. T. V, pod red. W. Książek-Bryłowej i H. Dudy, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,  Lublin 2005, s. 47-55.

Z doświadczeń badawczych nad gwarą miejską Poznania, w: Ad perpetuam rei memoriam. Profesorowi Wojciechowi Ryszardowi Rzepce z okazji 65. urodzin, pod red. J. Migdał, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2005, s. 327-336 [współautor Małgorzata Witaszek-Samborska].

Życie wyrazów – tempo przeobrażeń leksykalno-semantycznych w polszczyźnie XX wieku, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” XL, 2005, s. 355-365.

Nazwy zabawek i zabaw dziecięcych w słownikach języka polskiego z XX wieku, „Poradnik Językowy” 2006, z. 4, s. 27-44.

O poradach językowych udzielanych na łamach „Filipinki” trzydzieści lat temu. Przyczynek do badań nad normą językową, w: Z zagadnień frazeologii, stylistyki i kultury języka. Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Bąby i Piotra Flicińskiego przygotowana na dziesięciolecie Zakładu Frazeologii i Kultury Języka Polskiego UAM, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2006, s. 99-109.

Profesor Monika Gruchmanowa – dialektolog, badaczka polszczyzny miejskiej i języka Polonii, w: Monika Gruchmanowa, Językoznawcze wędrówki nie tylko po Poznaniu. Studia o polszczyźnie Poznania, Wielkopolski i Polonii. Wstęp i dobór tekstów Anna Piotrowicz, Wydawnictwo PTPN, Poznań 2006, s. 9-19.

Kilka uwag o języku współczesnej młodzieży, w: Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji, pod red. Aliny Naruszewicz-Duchlińskiej i Mariusza Rutkowskiego, Olsztyn 2006, s. 11-16.

Stan i perspektywy badań nad polszczyzną miejską Poznania, w: Miasto – przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie, pod red. M. Święcickiej, Bydgoszcz 2006, s. 105-114. [współautorzy: Bogdan Walczak, Małgorzata Witaszek-Samborska]

O kilku nazwach zabaw tanecznych w języku współczesnej i (nieco) dawniejszej młodzieży, w: Amoenitates vel lepores philologiae, pod red. R. Laskowskiego, R. Mazurkiewicza, Kraków 2007, s. 581-587.

O innowacjach uzupełniających w polszczyźnie przełomu XX i XXI w., „Polonistyka” 2007, nr 9, s. 6-11 [współautor Małgorzata Witaszek-Samborska].

Kilka uwag o słowie w tekstach Jana Pawła II, w: Język religijny dawniej i dziś, pod red. ks. P. Bortkiewicza, S. Mikołajczaka, M. Rybki, t. III, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2007, s. 79-88.

Dialektalne podłoże gwary miejskiej Poznania. Zagadnienia leksykalne, w: Gwary dziś 4. Konteksty dialektologii, pod red. J. Sierociuka, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2007, s. 85-92.

Полската лексика и фразеология, свързана с етикета в приятелските кръгове, в сопоставителен план, w: Славянски Диалози IV, кн. 8, Пловдив 2007, s. 152-159 [współautor: Mariola Walczak-Mikołajczakowa].

Perswazyjna funkcja imiesłowów w języku reklamy (na przykładzie katalogu firmy kosmetycznej), „Roczniki Humanistyczne” Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 2007, t. LV, z. 6, s. 67-81 [współautor: Małgorzata Witaszek-Samborska].

Gdzie się podziały tamte prywatki, czyli o czym na zabawie tanecznej myśli językoznawca, w: Język – Kultura – Edukacja. Dialogi współczesności z tradycją, pod red. B. Gromadzkiej, D. Mrozek, J. Kaniewskiego, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2008, s. 213-221.

Jeszcze o perspektywach badawczych w studiach nad polszczyzną miejską Poznania, w: Współczesna polszczyzna – stan, perspektywy, zagrożenia, pod red. Z. Cygal-Krupy, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków – Tarnów 2008, s. 209-215 [współautor: Małgorzata Witaszek-Samborska].

Obraz poznaniaka w świetle Słownika gwary miejskiej Poznania pod redakcją Moniki Gruchmanowej i Bogdana Walczaka, w: Miasto. Przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie 2, pod red. M. Święcickiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2008, s. 255-279 [współautorzy: Bogdan Walczak, Małgorzata Witaszek-Samborska].

Jeszcze o dialektalnym podłożu gwary miejskiej Poznania, „Białostockie Archiwum Językowe” 8, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2008, s. 69-78.

Wizerunek Maryi w Zapiskach więziennych Stefana kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski, w: Język religijny dawniej i dziś (w kontekście teologicznym i kulturowym), pod red. ks. P. Bortkiewicza, S. Mikołajczaka, M. Rybki, t. V, Poznań 2009, s. 63-73. 

Norma wzorcowa a uzus polonistów, w: Kształtowanie się wzorów i wzorców językowych, pod red. A. Piotrowicz, K. Skibskiego, M. Szczyszka, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2009, s. 85-94 [współautor: Małgorzata Witaszek-Samborska].

O pewnym frazeologizmie z kręgu polszczyzny konsumpcyjnej, w: Język żyje. Rzecz o współczesnej polszczyźnie, pod red. K. Ożoga, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009, s. 67-74.

Obraz Poznania w świetle Słownika gwary miejskiej Poznania pod redakcją Moniki Gruchmanowej i Bogdana Walczaka, w: Polszczyzna mówiona ogólna i regionalna. Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków, 25-26 września 2008 r., pod red. B. Dunaja i M. Raka, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2009, s. 81-97 [współautorzy: Bogdan Walczak, Małgorzata Witaszek-Samborska].

Nazwy osób (ze względu na cechy psychiczne) w polszczyźnie miejskiej Poznania, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” XVI, 2010, s. 213-226 [współautor: Małgorzata Witaszek-Samborska].

Nazwy osób (ze względu na cechy fizyczne) w polszczyźnie miejskiej Poznania, w: Między dawnymi a nowymi słowy, pod red. E. Skorupskiej-Raczyńskiej i J. Rutkowskiej, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Gorzów Wielkopolski 2010, s. 107-121 [współautor: Małgorzata Witaszek-Samborska].

Poznańskie regionalne czasowniki i frazeologizmy związane z czynnościami fizjologicznymi oraz stanem fizycznym człowieka, „Białostockie Archiwum Językowe” 10, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2010, s. 227-236 [współautor: Małgorzata Witaszek-Samborska].

Nazwy zawodów w polszczyźnie miejskiej Poznania, w: Symbolae grammaticae in honorem Boguslai Dunaj, pod red. R. Przybylskiej, J. Kąsia i K. Sikory, Księgarnia Akademicka, Kraków 2010, s. 213-223 [współautor: Małgorzata Witaszek-Samborska].

Znajomość nowego słownictwa kosmetycznego wśród Polek, w: Współczesna polszczyzna w badaniach językoznawczych. Od leksyki do języka poezji, pod red. P. Zbróga, Wydawnictwo LIBRON, Kielce 2010, s. 7-16 [współautor: Małgorzata Witaszek-Samborska].

Przeobrażenia w polskiej leksyce przełomu XX i XXI wieku na przykładzie słownictwa kosmetycznego, w: Przeobrażenia w języku i komunikacji medialnej na przełomie XX i XXI wieku, pod red. M. Karwatowskiej i A. Siwca, Wydawnictwo Drukarnia BEST PRINT s.c., Chełm 2010, s. 133-141 [współautor: Małgorzata Witaszek-Samborska].

Kryteria poprawności językowej a najnowsze słownictwo kosmetyczne, w: Norma językowa w aspekcie teoretycznym i pragmatycznym, pod red. A. Piotrowicz, M. Witaszek-Samborskiej i K. Skibskiego, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2011, s. 201-209 [współautor: Małgorzata Witaszek-Samborska].

Świat przyrody w gwarze miejskiej Poznania, w: Ścieżkami pięknej polszczyzny. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Mirosławie Białoskórskiej z okazji 65-lecia urodzin i 45-lecia pracy zawodowej, pod red. L. Mariak i A. Seniów, Wydawca volumina.pl Daniel Krzanowski, Szczecin 2011, s. 185-199 [współautor: Małgorzata Witaszek-Samborska].

Pejzaż miasta w świetle Słownika gwary miejskiej Poznania i Słownika dwudziestowiecznej Łodzi, w: Miasto 3. Przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie, pod red. M. Święcickiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2011, s. 347-359 [współautorzy: Bogdan Walczak, Małgorzata Witaszek-Samborska].

Poradnictwo językowe a zmiany w normie skodyfikowanej, „Język Polski” 2011, z. 2-3, s. 125-133 [współautor: Małgorzata Witaszek-Samborska].

2012-

Językowy portret psa przymiotnikami malowany, w: Gorzowskie studia bestiograficzne I. Pies w kulturach świata, pod red. E. Skorupskiej-Raczyńskiej, J. Rutkowskiej, J. Żurawskiej-Chaszczewskiej, Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wielkopolski 2012, s. 115-123.

Słownictwo polszczyzny miejskiej Poznania w ujęciu tematycznym, w: Mundus Verbi. In honorem Sophiae Cygal-Krupa, pod red. M. Pachowicz, K. Choińskiej, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, Tarnów 2012, s. 315-325 [współautor: Małgorzata Witaszek-Samborska].

Słownictwo sportowe w gwarze miejskiej Poznania, w: Miasto 4. Przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie, pod red. M. Święcickiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2012, s. 109-119 [współautor: M. Witaszek-Samborska]. 

Neosemantyzacja zewnątrzodmianowa w gwarze miejskiej (na przykładzie leksyki poznańskiej), w: Języki słowiańskie w ujęciu socjolingwistycznym. Prace przygotowane na XV Międzynarodowy Kongres Slawistów Mińsk 2013, pod red. H. Kurek, Księgarnia Akademicka, Kraków 2012, s. 195-207 [współautor: M. Witaszek-Samborska]. 

Neosemantyzacja wewnątrzodmianowa w gwarze miejskiej (na przykładzie leksyki poznańskiej), „Poradnik Językowy” 2013, z. 3, s. 64-72 [współautor: M. Witaszek-Samborska]. 

Wulgaryzacja polszczyzny, „Polonistyka” 2013, nr 4, s. 48-50 [współautor: M. Witaszek-Samborska]. 

Językowy wizerunek mężczyzny w gwarze poznańskiej, w: Cum reverentia, gratia, amicitia... Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi, pod red. J. Migdał i A. Piotrowskiej-Wojaczyk, Wydawnictwo Rys, Poznań 2013, t. III, s. 5-18 [współautor: M. Witaszek-Samborska]. 

Stan badań nad słownictwem gwary miejskiej Poznania, w: Trwanie w języku... Pamięci Profesor Moniki Gruchmanowej w 10. rocznicę Jej śmierci, pod red. A. Piotrowicz i M. Witaszek-Samborskiej, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2013, s. 67-75 [współautor: Anna Piotrowicz].

Trwałość i zmienność mody językowej – w pięćdziesiąt lat od publikacji Danuty Buttler, „Poradnik Językowy” 2013, z. 4, s. 19-33 [współautor: M. Witaszek-Samborska]. 

Kilka uwag o nieporozumieniach wynikających z używania regionalizmów, w: Mówię, więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie 4, pod red. M. Milewskiej-Stawiany i E. Rogowskiej-Cybulskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013, s. 217-219. 

Poznańska leksyka regionalna w świetle koncepcji geografii myślenia Richarda E. Nisbetta, w: „Investigationes Linguisticae” vol. XXIX, 2013, s. 27-36 (współautor: M. Witaszek-Samborska) [czytaj on-line].

Językowy portret kota przymiotnikami malowany, w: Gorzowskie studia bestiograficzne II. Kot w kulturach świata, pod red. E. Skorupskiej-Raczyńskiej, J. Rutkowskiej i W. Kuski, Gorzów Wielkopolski 2013, s. 27-33.

O pewnym słowniku gwary poznańskiej, „Prace Filologiczne” LXIV, cz. 1, 2013, s. 259-270 [współautor: M. Witaszek-Samborska].

Potoczna onimia poznańska w świadomości mieszkańców miasta, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” 2013, t. 20, z. 2, s. 173-181 [współautorzy: B. Walczak, M. Witaszek-Samborska].

Językowy wizerunek kobiety w gwarze poznańskiej, „Poradnik Językowy” 2014, z. 3, s. 71-79 [współautor: M. Witaszek-Samborska].

The Image of Mary in Zapiski więzienne by Cardinal Stefan Wyszyński, Primate of Poland, w: The Language of Religion, Past and Present. Edited by S. Mikołajczak and M. Rybka. Translated by R.J. Reisner and P.T. Żebrowski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014, s. 477-488.

Potoczna onimia miejska w świadomości studentów poznańskiej polonistyki, w: Miasto 5. Przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie, pod red. M. Święcickiej i M. Peplińskiej-Narloch, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2014, s. 113-122 [współautorzy: B. Walczak, M. Witaszek-Samborska].

Grzeczność językowa w świadomości studentów polonistyki, w: Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą. Język, działanie, kultura, pod red. J. Bloch, D. Lewandowskiej-Jaros i R. Pawelca, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Warszawa 2014, s. 269-278 [współautor: M. Witaszek-Samborska].

Wokół potocznych poznańskich onimów Pomnik, Adaś i Krzyże, „Poznańskie Spotkania Językoznawcze” 2014, t. 27: Przestrzenie językoznawstwa. Prace dedykowane Profesor Irenie Sarnowskiej-Giefing,  pod red. M. Graf, s. 93-99 (współautor: M. Witaszek-Samborska) [czytaj on-line]. 

O frazeologii w nieukończonym Słowniku języka polskiego pod redakcją Tadeusza Lehra- Spławińskiego, „Prace Filologiczne” LXV, 2014, s. 315-324 (współautor: M. Witaszek-Samborska).

Internacionalizacija i regionalne posebnosti u suvremenom poljskom jeziku, w: Kultura, identitet, društvo – europski realiteti. Zbornik radova I. Međunarodnog interdisciplinarnog znanstvenog skupa (Osijek, 20. – 21. Ožujka 2013.), pod red. M. Brekala, A. Banović- Markovskiej, M. Bunticia, S. Čolić, M. Jakimovskiej-Tošić, Z. Kramaricia, I. Musicia, K. Pieniążek-Marković, S. Špoljar Vržiny, I. Žužul, Odjel za kulturologiju – Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Osijek, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Osijek – Zagreb 2014, s. 209-216.

Międzypokoleniowe różnice w grzeczności językowej w opinii studentów polonistyki, „Słowo. Studia językoznawcze” 2014, nr 5, s. 192-200 (współautor: M. Witaszek-Samborska).

Słowa, które giną, a gwara miejska Poznania, „Poradnik Językowy” 2015, z. 4, s. 79-89 (współautor: M. Witaszek-Samborska).

Kobieta w świetle najnowszej leksyki polskiej, w: Współczesny i dawny obraz kobiety w języku i literaturze, pod red. L. Mariak i J. Rychter, Wydawca volumina.pl Daniel Krzanowski, Szczecin 2015, s. 247-260 (współautor: M. Witaszek-Samborska).

Słownictwo życia towarzyskiego w twórczości Stefana Żeromskiego na tle leksyki XIX wieku, w: Zeszyty Stowarzyszenia im. Stefana Żeromskiego 5: Stefan Żeromski. 90 rocznica śmierci, pod red. K. Sobolewskiej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015, s. 40-54.

Wizerunek kobiety i mężczyzny w gwarze miejskiej Poznania, „Kronika Miasta Poznania” 2015, 2, s. 41-54 (współautor: M. Witaszek-Samborska).

Żywotność gwary poznańskiej (na podstawie badań ankietowych), „Kronika Miasta Poznania” 2015, 2, s. 55-61 (współautor: M. Witaszek-Samborska).

Co razi studentów polonistyki w językowych zachowaniach grzecznościowych Polaków?, „Roczniki Humanistyczne” 2015, z. 6, s. 181-192 (współautor: M. Witaszek-Samborska).

O najnowszym słownictwie kosmetycznym we współczesnej polskiej leksyce, w: Odkrywanie słowa – historia i współczesność, pod red. U. Sokólskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2015, s. 431-446 (współautor: M. Witaszek-Samborska).

Kilka uwag o nieodnotowanych w słownikach współczesnej polszczyzny formacjach feminatywnych, „Poznańskie Spotkania Językoznawcze” 2015, t. 29: Pogranicza językoznawstwa polonistycznego. Prace dedykowane Profesorom Zygmuntowi Zagórskiemu i Karolowi Zierhofferowi dla uczczenia odnowienia doktoratów po pięćdziesięciu latach, pod red. M. Rybki i P. Wiatrowskiego, s. 87-96 (współautor: M. Witaszek-Samborska) [czytaj on-line].

Co sądzą poznańscy klerycy o językowych zachowaniach grzecznościowych swojego środowiska i wobec niego?, w: Język. Religia. Tożsamość, t. XI: Język tożsamości, pod red. G. Cyrana i E. Skorupskiej-Raczyńskiej, Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2015, s. 123-134 (współautor: M. Witaszek-Samborska).

O żywotności zapożyczeń niemieckich w gwarze miejskiej Poznania, „Gwary Dziś” 2015, t. 7, s. 201-214 (współautor: M. Witaszek-Samborska).

Jak poznaniacy oceniają obecność germanizmów w swojej gwarze?, „Slavia Occidentalis” 2015, t. 72/1, s. 189-195 (współautor: M. Witaszek-Samborska).

Globalizacja a współczesna polszczyzna w świadomości studentów, w: Bydgoskie Studia nad Pragmatyką Językową 2: Globalizacja a przemiany języków słowiańskich, pod red. H. Kurek, M. Święcickiej i M. Peplińskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2016, s. 153-168 (współautor: M. Witaszek-Samborska).

Mężczyzna jako grzesznik w świetle gwary miejskiej Poznania, w: Współczesny i dawny obraz mężczyzny w języku, pod red. L. Mariak i J. Rychter, Wydawca volumina.pl Daniel Krzanowski, Szczecin 2016, s. 179-186 (współautor: M. Witaszek-Samborska).

Leksyka odzieżowa w Słowniku frazeologicznym Henryka Gallego i Antoniego Krasnowolskiego – uwagi wstępne, w: Dialog z Tradycją. T. V: Językowe dziedzictwo kultury materialnej, pod red. E. Młynarczyk i E. Horyń, Collegium Columbinum, Kraków 2016, s. 143-162 (współautor: M. Witaszek-Samborska).

Grzech gniewu przez pryzmat gwary miejskiej Poznania, „Język. Religia. Tożsamość” 2016, nr 1 (13), s. 161-171 (współautor: M. Witaszek-Samborska).

Poznań jako „miasto grzechu” w świetle rankingu „Gazety Wyborczej” i gwary poznańskiej, w: Język w regionie, region w języku, pod red. B. Osowskiego, J. Kobus, P. Michalskiej-Góreckiej i A. Piotrowskiej-Wojaczyk, Wydawnictwo PSP, Poznań 2016, s. 109-123 (współautor: M. Witaszek-Samborska).

Językowy wizerunek środków transportu w Poznaniu w czasach dobrych i złych (w świetle powieści Ciemnia Bogusławy Latawiec), w: Miasto 6. Przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie, pod red. M. Święcickiej i M. Peplińskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2016, s. 339-357.

Gwara miejska Poznania w przestrzeni publicznej jako narzędzie wzmacniania poczucia lokalnej tożsamości, „Poradnik Językowy” 2016, z. 10, s. 20-32 (współautor: M. Witaszek-Samborska).

O karierze dzieciaka w polszczyźnie, w: Współczesny i dawny obraz dziecka w języku, pod red. L. Mariak i J. Rychter, Wydawca volumina.pl Daniel Krzanowski, Szczecin 2017, s. 187-198 (współautor: M. Witaszek-Samborska).

Senior – modny anglosemantyzm współczesnej polszczyzny, „Język Polski” 2017, z. 2, s. 85-93 (współautor: M. Witaszek-Samborska).

Tabu językowe w świadomości młodych Polaków, „Język. Religia. Tożsamość” 2017, nr 1 (15), s. 59-67 (współautor: M. Witaszek-Samborska).

Kilka uwag o słowie w Któż by nas takich pięknych Edwarda Balcerzana, w: Literatura i literackość (według) Edwarda Balcerzana. Konteksty „niewszystkie”, pod red. J. Grądziel-Wójcik i T. Mizerkiewicza, Wydawnictwo Naukowe UAM, s. 125-132.

Kilka uwag o regionalnym zróżnicowaniu nazw placu targowego w mowie mieszkańców miast, w: Język w regionie, region w języku 2, pod red. B. Ossowskiego, J. Kobus, P. Michalskiej-Góreckiej i A. Piotrowskiej-Wojaczyk, Wydawnictwo PSP, Poznań 2017, s. 277-288 (współautor: M. Witaszek-Samborska).

Przyszłość gwar miejskich – na przykładzie gwary poznańskiej, w: Przyszłość polszczyzny – polszczyzna przyszłości, pod red. K. Kłosińskiej i R. Zimnego, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2017, s. 241-250 (współautor: M. Witaszek-Samborska).

Dwupoziomowa norma językowa w nauczaniu kultury języka polskiego, w: Ars didactica. Księga jubileuszowa Profesor Haliny Zgółkowej, pod red. K. Czarneckiej i M. Grzelki, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2017, s. 147-154 (współautor: M. Witaszek-Samborska).

Wizerunek dzieciaka w świadomości użytkowników współczesnej polszczyzny, „НАУЧНИ ТРУДОВЕ” 2017, t. 54,  ks.1, cz. A, s. 303-314 (współautor: M. Witaszek-Samborska).

Współczesna grzeczność językowa w świadomości poznańskich kleryków, „Poznańskie Spotkania Językoznawcze” 2017, t. 33, nr 1: Dyskurs religijny 1, s. 77-90 (współautor: M. Witaszek-Samborska).

Funkcjonowanie leksemów z gniazda słowotwórczego SENIOR w polszczyźnie XXI wieku, w: Sociokultύrne aspekty v slovanských jazykoch. Zborník príspevkov z 3. medzinárodnej vedeckej konferencie v cykle Slovanské jazyky v sociolingvistickom ponímaní Komisie pre sociolingvistiku pri Medzinárodnom komitéte slavistov, konanej 5.–6.9.2016 v Banskej Bystrici, ed. V. Patráš, BELIANUM, Banská Bystrica 2017, s. 127-139 (współautor: M. Witaszek-Samborska).

Norma językowa w świadomości studentów poznańskiej polonistyki, „Słowo. Studia językoznawcze” 2018, nr 9, s. 107-118 (współautor: M. Witaszek-Samborska).

Przychodzić komuś głupio, czyli o żywotności leksyki z pola tematycznego KOMUNIKACJA POTOCZNA w gwarze miejskiej Poznania, w: Kultura Komunikacji Językowej 5. Kultura komunikacji potocznej w językach słowiańskich, pod red. A. Piotrowicz, M. Witaszek-Samborskiej i K. Skibskiego, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2018, s. 263-272 (współautor: M. Witaszek-Samborska).

Stereotyp dzieciaka a stereotyp dziecka w świadomości współczesnych Polaków, w: Język nasz ojczysty w kontaktach międzyludzkich, pod red. B. Taras, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2018, s. 64-72 (współautor: M. Witaszek-Samborska).

Czy w świadomości młodych Polaków istnieją jeszcze tematy i słowa tabu?, w: Zbornik materiálov z 9. medzinárodnej vedeckej konferencie o komunikácii Synchrónne a diachrónne kontexty jazykovej komunikácie, Banská Bystrica 17. – 18.9.2015, ed. P. Odaloš, BELIANUM, Banská Bystrica 2018, s. 282-290 (współautor: M. Witaszek-Samborska).

Złote dziecko, złote dzieci i złote pokolenie w polszczyźnie XXI wieku, w: Tyle się we mnie słów zebrało… Szkice o języku i tekstach, pod red. B. Pędzich, M. Wanot-Miśtury, D. Zdunkiewicz-Jedynak, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2018, s. 423-439 (współautor: M. Witaszek-Samborska).

Frazeologia z kręgu życia towarzyskiego w twórczości Stefana Żeromskiego, w: W kręgu dawnej polszczyzny V, pod red. M. Mączyńskiego, E. Horyń, E. Zmudy, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków 2018, s. 99-115.

Кilka uwag o słowie patchwork w polskich tekstach internetowych, w: Oбществените процеси и тяхното отражение в езика. Материали от Tринадесетата международна конференция по социолингвистика, София, 19–21 октомври 2017 г., ed. Красимира Алексова et al., Mеждународно социолингвистическо дружество, София, 2018, s. 159–165 (współautor: M. Witaszek-Samborska).

O regionalizmach tytka i tyta, „Studia Linguistica” 2018, t. 13, s. 117-127 (współautor: M. Witaszek-Samborska).

Monika Gruchmanowa (1922–2001) – badaczka gwary miejskiej i języka Polonii, w: Stulecie poznańskiej polonistyki (1919–2019), t. 2: Językoznawstwo (po roku 1945), pod red. A. Piotrowicz, S. Wysłouch, B. Judkowiak, S. Karolak, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2018, s. 211-221.

Ze studiów nad leksyką kulinarną w Słowniku frazeologicznym Henryka Gallego i Antoniego Krasnowolskiego. Nazwy potraw, napojów i produktów spożywczych, w: Języki słowiańskie w kontekstach kultur dawnych i współczesnych, pod red. M. Gębki-Wolak, I. Kaproń-Charzyńskiej, J. Kamper-Warejko, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2018, s. 141-161 (współautor: M. Witaszek-Samborska).

Gwara poznańska w życiu miasta dawniej i dziś, „Przegląd Wielkopolski” 2019, nr 3, s. 22-28 (współautor: M. Witaszek-Samborska).

Leksykograficzno-normatywistyczne spojrzenie na słowniki poprawnej polszczyzny, w: Problemy polskiej normy językowej i kodyfikacji, pod red. D. Zdunkiewicz-Jedynak, J. Liberka, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2019, s. 13-25 (współautor: M. Witaszek-Samborska).

Monika Gruchmanowa, prof. dr hab. – językoznawca, w: Luminarze nauki Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1919–2019, pod red. Z. Pilarczyka, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2019, s. 169-172 (współautor: M. Witaszek-Samborska).

Rodzina w nowszej frazeologii polskiej, w: Współczesny i dawny obraz rodziny w języku, pod red. L. Mariak, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2019, s. 293-308 (współautor: M. Witaszek-Samborska). 

Dziedzictwo mitologiczne i biblijne w nazwach wielkopolskich firm handlowych i usługowych, w: Dialog z Tradycją. T. VIII: Dziedzictwo antyczne i biblijne dziś, pod red. M.  Pudy-Blokesz i M. Ryszki-Kurczab, Collegium Columbinum, Kraków 2020, s. 105-118 (współautor: M. Witaszek-Samborska).

Młodość i starość w Słowniku frazeologicznym Henryka Gallego i Antoniego Krasnowolskiego, w: Fizyczne aspekty ludzkiego życia i ich odzwierciedlenie w języku i literaturze, pod red. L. Mariak, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2020, s. 155-165 (współautor: M. Witaszek-Samborska).

Pole tematyczne ZABAWA w gwarach miejskich Poznania i Krakowa, w: Miasto 8. Przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie, pod red. M. Święcickiej i M. Peplińskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2020, s. 75-94 (współautor: M. Witaszek-Samborska).

Nazwy siłowni i klubów fitness w województwach podlaskim i wielkopolskim, „Białostockie Archiwum Językowe” 2020, t. 20, s. 219-230 (współautor: M. Witaszek-Samborska).

Recenzje

Polskie święta, „Życie i Myśl” 1997, nr 1, s. 87-92 [rec. książek: M. Borejszo, Boże Narodzenie w polskiej kulturze, Poznań 1996; Wielkanoc w polskiej kulturze, praca zbiorowa, pod red. M. Borejszo, Poznań 1997].

Kazimierz Ożóg, Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” X, 2003, s. 307-311.

„Poznańskie Spotkania Językoznawcze”, t. XVI, pod red. Z. Krążyńskiej i Z. Zagórskiego, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” XIV, 2007 [wyd. 2009], s. 241-247.

Jolanta Ignatowicz-Skowrońska, Frazeologizmy jako tworzywo stylu współczesnej powieści polskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, ss. 390, „Kwartalnik Językoznawczy” 2010, nr 1 [czytaj on-line].

Przemysław Wiatrowski, Morfologiczne i leksykalne wykładniki negatywnych emocji w „Przewodniku Katolickim” z lat 1895-2005, „Białostockie Archiwum Językowe” 10, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2010, s. 425-431.

Maria Wojtak, Głosy z teraźniejszości. O języku współczesnej polskiej prasy, „Kwartalnik Językoznawczy” 2011, nr 1, s. 121-123 [czytaj on-line].

Rafał Sidorowicz, Teleobecne „ja”. Językowa autoprezentacja nadawcy w blogu, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” t. 21, z.1, 2014, s. 199-204 [czytaj on-line].

Magdalena Puda-Blokesz, Po nitce do kłębka. Mały słownik mitologizmów frazeologicznych języka polskiego, „Język Polski” 2016, z. 2, s. 104-107.

Powiedziane po krakowsku. Słownik regionalizmów krakowskich, red. Donata Ochmann, Renata Przybylska (Wydawnictwo LIBRON, Kraków 2017, ss. 360), „Poradnik Językowy” 2019, z. 4, s. 111-114.

Redakcja książek i czasopism naukowych

Prezentacja książki Moniki Gruchmanowej „Językoznawcze wędrówki nie tylko po Poznaniu. Studia o polszczyźnie Poznania, Wielkopolski i Polonii”, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” XIII (XXXIII), 2006, s.  11-13.

Kształtowanie się wzorów i wzorców językowych, pod red. A. Piotrowicz, K. Skibskiego, M. Szczyszka, Poznań 2009, ss. 294.

Kultura komunikacji 1. Norma językowa w aspekcie teoretycznym i pragmatycznym, pod red. A. Piotrowicz, M. Witaszek-Samborskiej i K. Skibskiego, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2011, 265 s.

„Poznańskie Spotkania Językoznawcze” 2012, t. 24 , Kultura komunikacji językowej 2. Etyka i etykieta w komunikacji językowej, pod red. A. Piotrowicz, M. Witaszek-Samborskiej i K. Skibskiego,  209 s.

Trwanie w języku... Pamięci Profesor Moniki Gruchmanowej w 10. rocznicę Jej śmierci, pod red. A. Piotrowicz i M. Witaszek-Samborskiej, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2013, 147 s.

„Poznańskie Spotkania Językoznawcze” 2014, t. 28, Kultura komunikacji językowej 3. Kultura języka w komunikacji zawodowej, pod red. A. Piotrowicz, M. Witaszek-Samborskiej i K. Skibskiego, 174 s.

Nasze tradycje. 25 lat Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, pod red. B. Kaniewskiej i A. Piotrowicz, Wydawnictwo TetraStudio, Poznań 2015, 170 s. 

„Poznańskie Spotkania Językoznawcze” 2016, t. 31, Kultura komunikacji językowej 4. Kultura komunikacji w językach słowiańskich – co nas łączy, co różni, co dziwi, pod red. A. Piotrowicz, M. Witaszek-Samborskiej i K. Skibskiego, 206 s.

„Poznańskie Spotkania Językoznawcze” 2016, t. 32, Kultura komunikacji językowej 4. Kultura komunikacji w językach słowiańskich – co nas łączy, co różni, co dziwi, pod red. A. Piotrowicz, M. Witaszek-Samborskiej i K. Skibskiego, 221 s.

Kultura Komunikacji Językowej 5. Kultura komunikacji potocznej w językach słowiańskich, pod red. A. Piotrowicz, M. Witaszek-Samborskiej i K. Skibskiego, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2018, 442 s.

Stulecie poznańskiej polonistyki (1919-2019), t. 1: Okres międzywojenny i lata okupacji, pod red. B. Judkowiak, S. Wysłouch, S. Karolak, A. Piotrowicz, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2018, 384 s.

Stulecie poznańskiej polonistyki (1919-2019), t. 2: Językoznawstwo po roku 1945, pod red. A. Piotrowicz, S. Wysłouch, B. Judkowiak, S. Karolak, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2018, 430 s.

Stulecie poznańskiej polonistyki (1919-2019), t. 3: Nauka o literaturze po roku 1945, pod red. S. Wysłouch, B. Judkowiak, S. Karolak, A. Piotrowicz, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2019, 597 s.


red.  EWELINA WOŹNIAK-WRZESIŃSKA 2018
PIOTR FLICIŃSKI
2006–2018
 Document made with Nvu