UAM ZAKŁAD  FRAZEOLOGII   I   KULTURY  JĘZYKA  POLSKIEGO Instytut Filologii Polskiej
Collegium Maius
ul. Fredry 10
61-701 Poznań
śp. prof. dr hab. Stanisław Bąba (5.09.1939 - 25.08.2014)


O sobie
Zainteresowania
Publikacje

(aktualizacja 25.08.2014 r.; 27.02.2018 r.)

Pan Profesor o sobie

   Urodziłem się dnia 5 września 1939 roku w Brzózie (powiat Kozienice) w rodzinie chłopskiej. W latach 1947–1954 uczęszczałem do szkoły podstawowej w Brzózie, a w latach 1954–1958 byłem uczniem Liceum Ogólnokształcącego w Kozienicach, gdzie otrzymałem świadectwo dojrzałości w maju 1958 roku; w tym samym roku rozpocząłem studia na filologii polskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W czasie studiów uczestniczyłem w pracach studenckiego Koła Polonistów: trzykrotnie brałem udział w studenckich zjazdach i sympozjach naukowych, w roku akademickim 1962–1963 reprezentowałem ośrodek toruński w redakcji studenckiego pisma „Językoznawca”. W latach 1961–1963 uczestniczyłem w seminarium magisterskim prowadzonym przez prof. dr hab. Halinę Turską, przygotowując pracę pt. „Przymiotniki pochodne od nazw miejscowych”. W czerwcu 1963 roku zdałem egzamin magisterski i uzyskałem dyplom ukończenia studiów.
   Od początku piątego roku studiów podjąłem pracę nauczycielską w Liceum Ogólnokształcącym w Aleksandrowie Kujawskim, gdzie pracowałem  do 31 sierpnia 1965 r. Od września 1965 roku przeniosłem się do pracy w Liceum Ogólnokształcącym w Ciechocinku; byłem tak polonistą licealnym i wychowawcą w internacie przez cztery lata. We wrześniu 1965 roku zdałem kolokwium kwalifikacyjne na studia doktoranckie organizowane przez Instytut Badań Literackich PAN i Ministerstwo Oświaty, ale studiów tych nie podjąłem, przyznane mi bowiem stypendium nie gwarantowało możliwości utrzymania się w Warszawie. Pod koniec sierpnia 1969 roku zrezygnowałem z pracy w szkole i zostałem przyjęty do pracy w Zakładzie Języka Polskiego UAM. W roku akademickim 1970–1971 pracowałem w Zakładzie Metodyki Nauczania Języka i Literatury, a od 1 października 1971 roku powróciłem do pracy w Zakładzie Języka Polskiego, gdzie pracowałem do chwili jego rozwiązania w 1996 r.
   Od września 1996 roku pracuję w Zakładzie Frazeologii i Kultury Języka Polskiego. W styczniu i w lutym 1972 roku odbyłem staż naukowy Instytucie Filologii Polskiej UW (pod opieką naukową prof. dr Haliny Kurkowskiej i prof. dra Stanisława Skorupki), w marcu 1973 – w Instytucie Filologii Polskiej UMCS (pod opieką prof. dr hab. Teresy Skubalanki). W latach 1970–1975 przygotowywałem pracę doktorską „Studia nad frazeologią polską”, którą obroniłem 24 września 1975 roku; jej promotorem był prof. dr hab. Zygmunt Zagórski, a recenzentami: prof. dr hab. Teresa Skubalanka i prof. dr hab. Władysław Kuraszkiewicz. Habilitowałem się w grudniu 1987 na podstawie pracy „Innowacje frazeologiczne współczesnej polszczyzny”, której recenzentami byli: prof. dr Stanisław Skorupka, prof. dr hab. Zygmunt Zagórski i doc. dr hab. Jan Miodek. Habilitację zatwierdzono mi w początkach 1989 roku, w kwietniu 1990 roku uzyskałem etat docenta, w lipcu 1991 roku – stanowisko profesora UAM, a w maju 1998 tytuł naukowy profesora. Pracując na UAM, prowadziłem zajęcia z metodyki nauczania języka polskiego i literatury, z gramatyki opisowej języka polskiego (ćwiczenia, wykład), leksykologii, kultury języka polskiego, bibliografii i leksykografii językoznawczej oraz wykłady monograficzne z frazeologii i fleksji polskiej (kategorie gramatyczne polszczyzny). Pracowałem ze studentami stacjonarnymi, zaocznymi, a także z nauczycielami, odbywającymi studia podyplomowe.
   Od 1990 prowadzę seminaria magisterskie, które opuściły z tytułem magistra 110 osób. W latach 1997–2004 wypromowałem sześciu doktorów (Jarosław Liberek, Dominika Pluskota, Gabriela Dziamska-Lenart, Michał Szczyszek, Piotr Fliciński, Krzysztof Skibski). W latach 1977–1981 współpracowałem z poznańskim tygodnikiem „Tydzień”, a w latach 1982–1993 – poznańskim dziennikiem „Głos Wielkopolski”, w których redagowałem stałą rubrykę „Na końcu języka”. Jestem członkiem Komisji Frazeologicznej Komitetu Językoznawstwa PAN, członkiem Komisji Kultury Języka PAN oraz członkiem Komitetu Okręgowego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w Poznaniu i członkiem Komitetu Redakcyjnego „Języka Polskiego” w Krakowie. W latach 1996–2006 kierowałem Zakładem Frazeologii i Kultury Języka Polskiego w Instytucie Filologii Polskiej UAM,
a w latach 1996–2008 Pracownią Leksykograficzną.  [Stanisław Bąba w 2008 roku]


Zainteresowania
Stanisław Bąba na tarasie    Hodowla kwiatów pokojowych, literatura piękna.

Publikacje

*  Książki  *  Słowniki  *  Artykuły:  1963-1975  *  1976-1987  *  1988-1997  *  1998-2007  *  2008-2014     

Bibliografia prac naukowych Stanisława Bąby (za lata 1963-2013*)  

* W Bibliografii pominięto recenzje oraz felietony kulturalnojęzykowe publikowane w „Gazecie Toruńskiej” (1962), „Tygodniu” (1977-1981), „Głosie Wielkopolskim” (1982-1993), artykuły popularnonaukowe publikowane w „Pomorzu” (1967-1970), „Ilustrowanym Kurierze Polskim” (1973), „Wprost” (1987), „Gazecie Zachodniej” (1979), „Głosie Pomorza” (1986), oraz wywiady udzielone „Expressowi Poznańskiemu” (1979), „Życiu Warszawy” (1989), „Czerwonemu Sztandarowi” (1989) i „Zdrojowi Ciechocińskiemu” (1995).


Książki

1978

1.  Kultura języka polskiego. Zagadnienia poprawności językowej w zakresie frazeologii, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1978, ss. 76.

1986

2.  Twardy orzech do zgryzienia, czyli o poprawności frazeologicznej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1986, ss. 106.

1989

3.  I nnowacje frazeologiczne współczesnej polszczyzny, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1989, ss. 214.

1992

4.   (...), B. Walczak, Na końcu języka. Poradnik leksykalno-gramatyczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 1992, ss. 219.

1998

5.   Materiały do bibliografii frazeologii polskiej. Prace opublikowane w latach 1945-1995, Wydawnictwo WiS, Poznań 1998, ss. 59.

2003

6. Materiały do bibliografii frazeologii polskiej. Prace opublikowane w latach 1996-2000, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2003, ss. 30.

2008

7. Materiały do bibliografii frazeologii polskiej. Prace opublikowane w latach 2001-2005, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2008, ss. 32.

2009

8. Frazeologia polska. Studia i szkice, redakcja naukowa P. Fliciński i K. Skibski, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2009, ss. 459.

2011

9. (...), J. Liberek, Ze studiów nad frazeologią współczesnego języka polskiego, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2011.

2012

10. Komentarze frazeograficzne, red. naukowy P. Fliciński, Wydawnnictwo Poznańskie, Poznań 2012, ss. 266.

2013

11. (...), J. Liberek, P. Fliciński, K. Skibski, Szkice frazeologiczne, red. naukowa G. Dziamska-Lenart, Wydawnictwo Rys, Warszawa 2013, ss. 234.

Słowniki

1992

1.  (...), J. Liberek, Mały słownik frazeologiczny współczesnego języka polskiego, Warszawa 1992, ss. 333.
Wydanie II nie zmienione, Warszawa 1994, ss. 333,
Wydanie III zmienione i poszerzone, Kraków-Warszawa 1995, ss. 412,
Wydanie IV zmienione i poszerzone, Kraków-Warszawa 2003, ss. 412.

1995

2.   (...),G. Dziamska, J. Liberek, Podręczny słownik frazeologiczny języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995, ss. 775.

2001

3.   (...), J. Liberek, Słownik frazeologiczny współczesnej polszczyzny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, ss. 1096.


Artykuły

1963

1. Proces redukcji zbędnego elementu słownego w języku szyldów, „Językoznawca”, nr 8-9, Lublin 1963, s. 129-132.
2. (...), J. Tyborczyk, O stylu dedykacji autorskich, „Językoznawca”, nr 10, Lublin 1963, s. 7-20.

1964

3. Przymiotniki pochodne od nazw miejscowych. Formacje przymiotnikowe z –owski, „Językoznawca”, nr 11-12, Lublin 1964, s. 32-44.

1970

4. Frazeologia potoczna w tytułach utworów literackich, „Poradnik Językowy” 1970, z. 5, s. 320-325.

1971

5. Polityka językowa a kultura języka, „Nurt” 1971, nr 2, s. 55-57.
6. Czy istnieje idealny wzorzec stylistyczny?, „Nurt” 1971, nr 3, s. 42-43.
7. Modyfikacje utartych związków wyrazowych we współczesnej fraszce polskiej, „Poradnik Językowy” 1971, z. 7, s. 444-452.
8. Parafrazowanie przysłów i cytatów we współczesnej fraszce polskiej, „Poradnik Językowy” 1971, z. 8, s. 499-506.
9. Frazeologia biblijna i modlitewna w tytułach utworów literackich, „Język Polski” LI, 1971, z. 5, s. 358-364.

1972

10. Warstwy leksykalne współczesnej polszczyzny, „Nurt” 1972, nr 4, s. 47-49.

1973

11. Osobliwości fleksyjne rzeczownika w stałych związkach wyrazowych współczesnej polszczyzny, „Poradnik Językowy” 1973, z. 7, s. 398-407.
12. (...), S. Mikołajczak, Parenteza we współczesnje prozie polskiej (klasyfikacja i funkcje), „Studia Polonistyczne” I, 1973, s. 7-32.
13. (...), S. Mikołajczak, O orzeczeniu szeregowym, „Poradnik Językowy” 1974, z. 3, s. 117-128.
14. Charakteryzacja językowa postaci w „Sławie i chwale” Jarosława Iwaszkiewicza, „Poradnik Językowy” 1974, z. 6, s. 301-309.
15. Indywidualizacja językowa postaci w „Sławie i chwale” Jarosława Iwaszkiewicza, „Poradnik Językowy” 1974, z. 7, s. 358-362.

1974

16. W sprawie klasyfikacji polskich jednostek frazeologicznych (zwrot szeregowy, zwrot rymowany), „Prace Filologiczne” XXV, 1974, s. 377-385.
17. (...), E. Kozarzewska, Bibliografia prac naukowych Prof. Stanisława Skorupki (1935-1972), „Prace Filologiczne” XXV, s. 15-23.
18. (...), S. Mikołajczak, Frazeologia w „Życiorysie własnym robotnika” Jakuba Wojciechowskiego, „Pamiętnikarstwo Polskie” 1974, nr 3-4, s. 187-206.

1975

19. (...), S. Mikołajczak, Funkcje stylistyczne parentezy w Pamiętniku starego subiekta w „Lalce” Bolesława Prusa, „Studia Polonistyczne” II, 1975, s. 59-69.
20. Parafrazy przysłów w stałej rubryce „Ilustrowanego Kuriera Polskiego” – Stare przysłowia po nowemu, „Poradnik Językowy” 1975, z. 5, s. 249-252.

1976

21. Geneza zwrotu (u)siąść i płakać, „Studia Polonistyczne” III, 1976, s. 9-16.
22. O jednej z zasad poprawnego posługiwania się stałymi związkami wyrazowymi współczesnej polszczyzny, „Polonistyka” 1976, nr 5, s. 27-31.

1977

23. Stałe związki wyrazowe z antonimicznymi komponentami we współczesnej polszczyźnie, „Studia Polonistyczne” IV, 1977, s. 179-190.

1978

24. Stylistyczne funkcje potoku składniowego we współczesnej prozie polskiej (na wybranych przykładach), [w:] Studia nad składnią polszczyzny mówionej. Księga referatów konferencji poświęconej składni i metodologii badań języka mówionego (Lublin 6-9 X 1975), pod red. S. Grabiasa, J. Mazura, K. Pisarkowej i T. Skubalanki, Wrocław 1978, s. 271-283.
25. Działalność popularyzatorska w zakresie poprawności i kultury języka w Poznaniu, „Poradnik Językowy” 1978, z. 7-8, s. 356-357;
26. Stabilność kontekstu leksykalnego a poprawność językowa w zakresie frazeologii, [w:] Kultura językowa uczniów oraz inne zagadnienia z zakresu poprawności językowej. Materiały z sesji, pod red. M. Gruchmanowej, Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych w Koszalinie, Koszalin 1978, s. 35-66.
27. Żartobliwe innowacje frazeologiczne we fraszkach Lecha Konopińskiego, „Przegląd Humanistyczny” 1978, nr 12, s. 113-120.
28. Uwagi o poprawności związków frazeologicznych w języku prasy (na materiale „Expressu Poznańskiego”), [w:] Z zagadnień słownictwa współczesnego języka polskiego, pod red. M. Szymczaka, Wrocław 1978, s. 9-16.
29. Troska o kulturę języka ojczystego w nauce o języku, [w:] Wychowanie patriotyczne i internacjonalistyczne w przedmiotach humanistycznych. Materiały z sesji, pod red. J. Czerwińskiego, A. Izdebskiego i L. Mikusińskiego, 23-24.01.1978, Poznań 1978, s. 174-186.

1979

30. Najnowsza warstwa frazeologii w świetle „Nowej księgi przysłów polskich”, „Przegląd Humanistyczny” 1979, nr 2, s. 151-157.
31. Z zagadnień poprawności frazeologicznej (Istota semantycznego zharmonizowania frazeologizmu z kontekstem), [w:] Materiały pomocnicze do nauczania języka polskiego w liceach ogólnokształcących, pod red. L. Mikusińskiego, IKNiBO, Poznań 1979, s. 73-90.
32. Frazeologia jako tworzywo dowcipu językowego fraszek i aforyzmów S. J. Leca, „Przegląd Humanistyczny” 1979, nr 9, s. 91-99.

1980

33. O frazeologii w języku współczesnej prasy (na materiale „Expressu Poznańskiego”), „Studia Polonistyczne” VII, 1980, s. 5-12.
34. O języku „Panny Lilianki” Ryszarda Schuberta, „Nurt” 1980, nr 4, s. 28-29.
35. Zagadnienia poprawności frazeologicznej na ćwiczeniach z kultury języka polskiego, [w:] Język Teoria Dydaktyka. Materiały IV konferencji Młodych Językoznawców-Dydaktyków. Opole 20-21 maja 1979 r., pod red. J. Tokarskiego, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Kielce 1980, s. 206-228.

1981

36. Stabilność struktury formalnej frazeologizmu a poprawność językowa wypowiedzi, [w:] Nauczanie języka polskiego w szkołach podstawowych i średnich: referaty z konferencji naukowo-dydaktycznej w Koninie (26-27.03.1979), pod red. M. Pietraszewskiego, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1981, s. 7-13.
37. Zmierzch nowomowy?, „Środowisko. Miesięcznik Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego Solidarność przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza” 1981, nr 5, s. 12-14.
38. (...), S. Mikołajczak, Parenteza w polskiej liryce współczesnej, [w:] O języku literatury, pod red. J. Bubaka i A. Wilkonia, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Nr 397, Katowice 1981, s. 79-105.
39. Analiza współczesnych tekstów poetyckich z punktu widzenia wzbogacania słownictwa uczestników lektoratów języka polskiego jako obcego, „Poradnik Językowy” 1981, z. 2-3, s. 136-142.
40. Z zagadnień współczesnej normy językowej, „Studia Polonistyczne” IX, 1981, s. 27-36.
41. Frazeologiczne innowacje modyfikujące we współczesnej prozie polskiej – próba oceny normatywnej. Tezy referatu, „Studia Polonistyczne” IX, 1981, s. 207-212.

1982

42. Szukać pleców, działać na nos, „Język Polski” LXII, 1982, z. 1, s. 67-69.
43. Główne typy innowacji frazeologicznych, [w:] Stałość i zmienność związków frazeologicznych, praca zbiorowa pod red. A. M. Lewickiego, Lublin 1982, s. 17-25.
44. Stylistyczna funkcja pokoleniowego zróżnicowania języka bohaterów współczesnej prozy polskiej, Zeszyty Naukowe WSP Szczecin, nr 38, Prace Wydziału Humanistycznego nr 11, Szczecin 1982, s. 7-27.
45. Z zagadnień leksykalnej łączliwości frazeologizmu, [w:] Z problemów frazeologii polskiej i słowiańskiej I, pod red. M. Basaja i D. Rytel, Wrocław 1982, s. 89-98.
46. Łuta szczęścia czy łutu szczęścia?, „Język Polski” LXII, 1982, z.2-3, s. 228-229.
47. Rzucać kłody pod nogi – rzucić kłodę pod nogi // rzucić kłody pod nogi, „Język Polski” LXII, 1982, z. 4-5, s. 294-297.
48. Ograniczenia w zakresie kategorii liczby komponentu a stabilność struktury formalnej związku frazeologicznego, „Poradnik Językowy” 1982, z. 3, s. 141-151.

1983

49. Problemy aktualizacji frazeologizmów, „Biuletyn Slawistyczny” 1982, z. 7, s. 27-32 [PWN, Warszawa-Łódź, 1983].
50. Frazeologiczne innowacje modyfikujące, „Nurt” 1983, nr 4, s. 22-23.
51. Modyfikacje zwrotu przeciąć (rozciąć) węzeł gordyjski, „Język Polski” LXIII, 1983, z. 3, s. 234-236.
52. Ograniczenia w zakresie kategorii liczby komponentu danej jednostki frazeologicznej a poprawność językowa wypowiedzi, [w:] Sprawozdania PTPN nr 97-99. Wydział Filologiczno-Filozoficzny, Poznań 1983, s. 223-225.
53. Maczać palce w budowie, maczać palce w robocie, „Język Polski” LXIII, 1983, z. 4-5, s. 311-316.

1984

54. Współczesna norma frazeologiczna, „Nurt” 1984, nr 2, s. 13-14.
55. (...), B. Walczak, Poznańska polszczyzna radiowa, „Nurt” 1984, nr 5, s. 14-16; przedruk [w:] Język zwierciadłem kultury, czyli nasza codzienna polszczyzna, praca zbiorowa pod red. H. Zgółkowej, Poznań 1988, s. 43-53.
56. Modyfikacje zwrotu głos wołającego na puszczy, „Język Polski” LXIV, 1984, z. 3, s. 235-238.
57. Bajońskie ceny, „Język Polski” LXIV, 1984, z. 3, s. 238-240.
58. Poprawność językowa w zakresie frazeologii, [w:] Wybrane problemy dydaktyki szkolnej, Gorzów Wielkopolski 1984, s. 69-82.
59. Zagadnienia poprawnościowe w zakresie związku zgody, [w:] Wybrane problemy dydaktyki szkolnej, Gorzów Wielkopolski 1984, s. 107-116.

1985

60. Przymykać (przymknąć) na co oczy (oko), „Język Polski” LXV, 1985, z. 1, s. 72-74.
61. Struktura normy frazeologicznej, [w:] Z problemów frazeologii polskiej i słowiańskiej III, pod red. M. Basaja i D. Rytel, Wrocław 1985, s. 87-105.
62. Modyfikacje zwrotu dojść (trafić) po nitce do kłębka, „Język Polski” LXV, 1985, z. 4, s. 304-305.
63. Języczek u wagi, „Język Polski” LXV, 1985, z. 4, s. 305.
64. Modyfikacje zwrotu schwytać (złapać, przyłapać) kogo na gorącym uczynku, „Język Polski” LXV, 1985, z. 5, s. 340-344.
65. Materiały do bibliografii frazeologii polskiej. Prace opublikowane w latach 1945-1982, [w:] Z problemów frazeologii polskiej i słowiańskiej III, pod red. M. Basaja i D. Rytel, Wrocław 1985, s. 159-190.

1986

66. Frazeologiczne innowacje skracające we współczesnej prozie polskiej, „Studia Polonistyczne” XIII, 1986, s. 61-68.
67. Zagadnienia normatywnej łączliwości frazeologizmu, „Poradnik Językowy” 1986, z. 9-10, s. 633-642.
68. Stanisław Skorupka jako badacz polszczyzny, „Przegląd Humanistyczny” 1986, nr 11-12, s. 73-83.

1987

69. Rzucić na kogo kamieniem – rzucić w kogo kamieniem, „Język Polski” LXVII, 1987, z. 1-2, s. 76-79.
70. Ślepy i głuchy na co, „Język Polski” LXVII, 1987, z. 1-2, s. 155-156.
71. Podłożyć (podrzucić) komu świnkę, „Język Polski” LXVII, 1987, z. 1-2, s. 156-157.
72. (...), J. Liberek, O zwrocie nie urywać sobie rękawów. Przyczynek do dialektologii społecznej, „Studia Polonistyczne” XIV-XV, 1987, s. 37-42.
73. Kłuć w oczy, świecić w oczy, „Język Polski” LXVII, 1987, z. 3-5, s. 217-220.

1988

74. Połknąć bakcyla, „Język Polski” LXIII, 1988, z. 1, s. 65-67.
75. Modyfikacje zwrotu kłaść (położyć) uszy po sobie, „Język Polski” LXVIII, 1988, z. 2-3, s. 190-192.
76. Przaśny i przaśność, „Język Polski” LXVIII, 1988, z. 2-3, s. 192-194.
77. Na co się dziś chcemy wybić?, „Język Polski” LXVIII, 1988, z. 4-5, s. 300-302.
78. Analiza i ocena innowacji frazeologicznych, „Polonistyka” 1988, nr 9, s. 677-683.
79. Zagadnienia aktualizacji frazeologizmów w języku poetyckim Józefa Barana, [w:] Z problemów frazeologii polskiej i słowiańskiej V, pod red. M. Basaja i D. Rytel, Wrocław 1988, s. 123-142.
80. (...), S. Mikołajczak, Frazeologia w pamiętnikach dwóch chłopów wielkopolskich, Tomasza i Wawrzyńca Skorupków, [w:] Język osobniczy jako przedmiot badań lingwistycznych, pod red. J. Brzezińskiego, Zielona Góra 1988, s. 215-230.
81. Warianty zwrotu gębę sobie kimś (czymś) wycierać, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio FF Philologiae, vol. VI, Lublin 1988, s. 313-317.

1989

82. Warianty i modyfikacje zwrotu kłaść zdrową głowę pod ewangelię, „Język Polski” LXIX, 1989, z. 1-2, s. 73-75.
83. Modyfikacje zwrotu sól ziemi, „Język Polski” LXIX, 1989, z. 3-5, s. 225-226.
84. Wywrzeć wpływ, „Język Polski” LXIX, 1989, z. 3-5, s. 226-227.
85. Chować co pod korcem, „Język Polski” LXIX, 1989, z. 3-5, 227-230.

1990

86. Nabrać wody w usta, „Język Polski” LXX. 1990, z. 5, s. 245-247.
87. Warianty i modyfikacje zwrotu odwracać kota ogonem, „Język Polski” LXX, 1990, z. 5, s. 247-249.
88. Kryteria oceny innowacji frazeologicznych, [w:] Sprawozdanie PTPN nr 105 za 1988 r. Wydział Filologiczno-Filozoficzny, Poznań 1990, s. 52-55.

1991

89. Określenie metaforyczne z wyrazem klucz we współczesnych tekstach prasowych, „Studia Polonistyczne” XVI-XVII, 1991, s. 235-240.
90. Czas zaprzeszły, „Język Polski” LXXI, 1991, z.3-5, s. 312-313.
91. Co znaczy dziś wyraz epatować?, „Język Polski” LXXI, 1991, z. 3-5, s. 313-315.
92. Z pogranicza słownictwa i słowotwórstwa. Najnowsze rzeczowniki z formantem  –owicz, „Prace Filologiczne” XXXVI, 1991, s. 131-138.
93. Między bajki włożyć, „Język Polski” LXXI, 1991, z. 2, s.155-158.
94. Innowacje frazeologiczne i kryteria ich oceny, [w:] Aktualne problemy kultury języka, pod red. A. Furdala, Zielona Góra 1991, s. 25-34.
95. Warianty zwrotu oddać niedźwiedzią przysługę, „Poradnik Językowy” 1991, z. 5-6, s. 238-242.
96. Dni czyjeś są policzone – dni czegoś są policzone, „Język Polski” LXXI, 1991, z.3-5, s. 310-312.
97. (...), J. Liberek, O zwrocie stroić się w cudze piórka, „Język Polski” LXXI, 1991, z. 3-5, s. 315-318.

1992

98. Stanąć okoniem, „Język Polski” LXXII, 1992, z. 1, s. 57-60.
99.  Popędzić komuś kota, „Język Polski” LXXII, 1992, z. 2-3, s. 230-231.
100.(...), J. Liberek, Zgrzebny i zgrzebność, „Język Polski” LXXII, 1992, z. 2-3, s. 231-234.
101. Warianty zwrotu wrzucać (coś) do jednego worka, „Prace Filologiczne” XXXVII, 1992, s. 303-310.
102. Nie wymyślić prochu, „Język Polski” LXXII, 1992, z. 4-5, s. 378-380.
103. (...), J. Liberek, Siermiężny i siermiężność, „Język Polski” LXXII, 1992, z. 4-5, s. 380-383.
104. Dwa rodzaje błędów frazeologicznych, [w:] Opisać słowa. Materiały ogólnopolskiej sesji naukowej w rocznicę śmierci Profesor Danuty Buttlerowej „Teoretyczne i metodologiczne zagadnienia leksykologii”, Warszawa 4-5 marca 1992 r., pod red. A. Markowskiego, Warszawa 1992, s. 7-21.
105. (...), B. Walczak, Nauczanie kultury języka polskiego w ośrodku poznańskim, „Poradnik Językowy” 1992, z. 4, s. 272-277.
106. Warianty zwrotu stawić czoło, „Poradnik Językowy” 1992, z. 4, s. 318-322.
107. Z życia wybranych zwrotów biblijnych we współczesnej polszczyźnie, [w:] Biblia a kultura Europy, pod red. M. Kamińskiej i E. Małek, t. I, Łódź 1992, s. 167-177.

1993

108. Warianty zwrotu przypiąć (komuś, czemuś) łatkę, [w:] Munera linguistica Ladislao Kuraszkiewicz dedicata, pod red. M. Basaja i Z. Zagórskiego, Wrocław 1993, s. 41-46.
109. Nerwy komuś puściły, „Język Polski” LXXIII, 1993, z. 1-2, s. 155-156.
110. Krakowskim targiem, „Język Polski” LXXIII, 1993, z. 1-2, s. 156-158.
111. Przejść (przecisnąć się) przez ucho igielne, „Język Polski” LXXIII, 1993, z. 4-5, s. 388-389.
112. Wierzgać przeciw ościeniowi, „Język Polski” LXXIII, 1993, z. 4-5, s. 390-391.
113. Biały kruk, „Język Polski” LXXIII, 1993, z. 4-5, s. 391-393.

1994

114. Zaczynają się schody, „Język Polski” LXXIV, 1994, z. 1, s. 75-76.
115. Podbijać komuś bębenka, „Język Polski” LXXIV, 1994, z. 2, s. 142-144.
116. Siedzieć (cicho) jak mysz pod miotłą, „Język Polski” LXXIV, 1994, z. 2, s. 144-146.
117. Wypadek przy pracy, „Język Polski” LXXIV, 1994, z. 2, s. 146-147.
118. Pokazać lwi pazur, „Język Polski” LXXIV, 1994, z. 2, s. 147-148.
119. (...), A. Piotrowicz, Poznańska frazeologia regionalna, [w:] Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny. Tom I. Materiały II Kolokwium Językoznawczego Szczecin 16-18 września 1992 r., pod red. M. Białoskórskiej i S. Kani, Szczecin 1994, s. 111-122.
120. (...), J. Liberek, Nowe czasy – nowe słowa, „Życie i Myśl” 1994, nr 3, s. 32-38.
121. (...), J. Liberek, O zwrocie mieć długie zęby na co. Przyczynek do dialektologii społecznej, Sprawozdania PTPN nr 107 za lata 1991-1993. Wydział Filologiczno-Filozoficznego, Poznań 1994, cz. 2, s. 7-12.
122. Łabędzi śpiew, „Język Polski” LXXIV, 1994, z. 4-5 , s. 390-393.
123. (...), J. Liberek, Zmiany znaczeń frazeologizmów, [w:] Język a współczesne społeczeństwo polskie. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej dla uczczenia 75. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości (9 i 10 listopada 1993 r.), pod red. Z. Zagórskiego, Poznań 1994, s. 9-18.
124. Materiały do bibliografii frazeologii polskiej. Cz. II. Prace opublikowane w latach 1983-1991, [w:] Z problemów frazeologii polskiej i słowiańskiej VI, pod red. M. Basaja i D. Rytel, Warszawa 1994, s. 197-222.

1995

125. (...), J. Liberek, Kilka uwag o współczesnym uzusie frazeologicznym, [w:] Norma językowa w polszczyźnie, redaktor naukowy M. Bugajski, Zielona Góra 1995, s. 67-79.
126. Nie rodzić się na kamieniu, „Język Polski” LXXV, 1995, z. 2, s. 152-154.
127. Rozważania o zwrocie nie mieć gdzie głowy skłonić, [w:] Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny. Tom II. Materiały III Kolokwium Językoznawczego Skrzynki, 13-16 września 1993, pod red. M. Białoskórskiej i A. Belchnerowskiej, Szczecin 1995, s. 191-198.
128. Janusowe oblicze, „Język Polski” LXXV, 1995, z. 3, s. 234-236.
129. Innowacje frazeologiczne – analiza, kryteria oceny, „Poradnik Językowy” 1995, z. 4, s. 21-29.
130. Pluć sobie w brodę, „Język Polski” LXXV, 1995, z. 4-5, s. 387-388.
131. Rzucić kogoś na kolana, „Język Polski” LXXV, 1995, z. 4-5, s. 389-390.
132. Móc spać spokojnie, „Język Polski” LXXV, 1995, z. 4-5, s. 390-391.
133. (...), G. Dziamska, J. Liberek, Koncepcja słownika frazeologicznego współczesnej polszczyzny, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” II (XXII), 1995, s. 122-141.

1996

134. Historia zwrotu maczać w czym palce, [w:] W przyjacielskim kręgu. Prace ofiarowane Profesorowi Zygmuntowi Zagórskiemu w 70. rocznicę urodzin, pod red. S. Mikołajczaka i A. Sieradzkiego, Poznań 1996, s. 144-153.
135. Z fleksji polskich frazeologizmów. Cz. I Uwagi o odmianie wyrażeń, [w:] Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny. Tom III. Materiały IV Kolokwium Językoznawczego Świnoujście, 22-24 września 1994, pod red. M. Białoskórskiej, Szczecin 1996, s. 141-154.
136. Być (znajdować się) w oku cyklonu, „Język Polski” LXXVI, 1996, z. 1, s. 76-78.
137. Skoczyć sobie do gardła, „Język Polski” LXXVI, 1996, z. 1, s. 78-79.
138. Wpędzić kogoś do grobu, „Język Polski” LXXVI, 1996, z. 2-3, s. 228-230.
139. Mysz się nie przemknie, „Język Polski” LXXVI, 1996, z. 2-3, s. 230-233.
140. Wisieć u czyjejś klamki, „Język Polski” LXXVI, 1996, z. 4-5, s. 397-398.
141. Być między młotem a kowadłem, „Język Polski” LXXVI, 1996, z. 4-5, s. 398-400.

1997

142. Żywy trup, „Język Polski” LXXVII, 1997, z. 1, s. 73-75.
143. Wylewać (ronić) krokodyle (krokodylowe) łzy, „Język Polski” LXXVII, 1997, z. 1, s. 75-77.
144. Frazeologia, [w:] Słownik gwary miejskiej Poznania, pod red. M. Gruchmanowej i B. Walczaka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 1997, s. 70-78.
145. Przewracać się w grobie, „Język Polski” LXXVII, 1997, z. 2-3, s. 235-239.
146. Co to, to nie, „Język Polski” LXXVII, 1997, z. 2-3, s. 239-240.
147. Z fleksji polskich frazeologizmów. Uwagi o odmianie fraz, [w:] Z polszczyzny historycznej i współczesnej, pod red. T. Ampel, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 1997, s. 153-162.
148. Komentarz leksykograficzny do zwrotu  noga się komuś powinęła (pośliznęła), Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie, z. 192, Prace Językoznawcze IX, pod red. T. Szymańskiego, E. Klisiewicza, S. Koziary, Kraków 1997, s. 25-31.
149. Przyprawić komuś rogi, „Język Polski” LXXVII, 1997, z. 4-5, s. 372-374.
150. Puszka Pandory – otworzyć puszkę Pandory, „Język Polski” LXXVII, 1997, z. 4-5, s. 374-376.
151. Obiecywać gruszki na wierzbie – gruszki na wierzbie, „Język Polski” LXXVII, 1997, z. 4-5, s. 376-377.

1998

152. Pary frazeologizmów typu puszka Pandory – otworzyć puszkę Pandory, obiecywać gruszki na wierzbie – gruszki na wierzbie we współczesnej polszczyźnie, [w:] Viribus unitis. Księga poświęcona Profesor Monice Gruchmanowej w 75-lecie urodzin, pod red. M. Borejszo i S. Mikołajczaka,Poznań 1998, s. 85-104.
153. Oddać (wyświadczyć, wyrządzić) niedźwiedzią przysługę – niedźwiedzia przysługa, „Język Polski” LXXVIII, 1998, z. 3-4, s. 278-280.
154. Koniec kropka czy koniec, kropka?, „Język Polski” LXXVIII, 1998, z. 3-4, s. 280-281.
155. Uwagi o odmianie polskich zwrotów przez czasy, [w:] „Poznańskie Spotkania Językoznawcze”, Tom III, pod red. Z. Krążyńskiej i Z. Zagórskiego, Poznań 1998, s. 7-14.
156. O jednym ze skrzydlatych słów Mickiewicza. Komentarz leksykograficzny do frazy bania się z czymś (z kimś) rozbiła, „Język Polski” LXXVIII, 1998, z. 5, s. 362-365.

1999

157. Bogu czy bogowi? O formie celownika lp. rzeczownika bóg, „Język Polski” LXXIX, 1999, z. 1-2, s. 156-157.
158. Węzeł gordyjski – przeciąć (rozciąć) węzeł gordyjski (Komentarz leksykograficzny), [w:] „Poznańskie Spotkania Językoznawcze”, Tom V, pod red. Z. Krążyńskiej i Z. Zagórskiego, Poznań 1999, s. 7-15.
159. Związki frazeologiczne w powieściach Tadeusza Siejaka, [w:] Próby…O prozie Tadeusza Siejaka, pod red. K. Polarka, Chodzież 1999, s. 87-120.
160. (...), K. Żmuda-Trzebiatowski, Z dziejów polskiej frazeografii. O dziele Antoniego Krasnowolskiego „Słowniczek frazeologiczny. Poradnik dla piszących” z 1899 roku, [w:] Silva rerum. Księga poświęcona Profesorowi Markowi Kornaszewskiemu w 70. rocznicę urodzin, pod red. M. Borejszo i S. Mikołajczaka, Poznań 1999, s. 102-112.
161. Gwóźdź do trumny – wbić gwóźdź do trumny, „Język Polski” LXXIX, 1999, z. 4, s. 316-318.

2000

162. Stajnia Augiasza – wyczyścić stajnię Augiasza (komentarz leksykograficzny), Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio FF, vol. XVIII, Lublin 2000, s. 33-40.
163. Mrożek by tego nie wymyślił, „Język Poski” LXXX, 2000, z. 1-2, s. 151-152.
164. (...), M. Szczyszek, Drinkowicz, „Język Polski” LXXX, 2000, z. 3-4, s. 207-211.
165. (...), J. Zgrzywa, Próba interpretacji stylistycznej wiersza Wisławy Szymborskiej „Jacyś ludzie”, „Prace Filologiczne” XLV, 2000, s. 53-59.

2001

166. (...), J. Liberek, O sposobach pomnażania zasobu frazeologicznego współczesnej polszczyzny, [w:] Nowa frazeologia w nowej Europie. Słowo. Tekst. Czas VI. Tezy referatów międzynarodowej konferencji naukowej, Szczecin, 6-7 września 2001 r.  pod red. H. Waltera, W. Mokijenki, M. Aleksiejenki, Greifswald 2001, s. 97-98.
167. Sprzedać coś za miskę soczewicy – i za miskę soczewicy, „Język Polski” LXXXI,  2001, z. 4, s. 308-311.
168. Budować (stawiać) zamki na lodzie – zamki na lodzie, „Język Polski” LXXXI, 2001, z. 5, s. 388-391.

2002

169. (...), K. Skibski, Stylistyczne zabiegi antropomorfizacyjne w poezji Ewy Lipskiej, [w:] „Poznańskie Spotkania Językoznawcze”, Tom IX, pod red. Z. Krążyńskiej i Z. Zagórskiego, Wydawnictwo PTPN, Poznań 2002, s. 7-17.
170. (...), J. Liberek, O sposobach pomnażania zasobu frazeologicznego współczesnej polszczyzny, [w:] Słowo. Tekst. Czas - VI. Nowa frazeologia w nowej Europie. Materiały VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej (Szczecin, 6-7 września 2001 r., Greifswald 8-9 września 2001 r.),  pod red. M. Aleksiejenki, W. Mokijenki, H. Waltera, Szczecin-Greifswald 2002, s. 347-355.
171. Słoma komuś z butów wychodzi (wystaje), „Język Polski” LXXXII, 2002, z. 4, s. 319-320.
172. (...), J. Zgrzywa, Szkic stylistyczny interpretacji wiersza Juliusza Słowackiego „Pośród niesnasek Pan Bóg uderza…”, [w:] „Poznańskie Spotkania Językoznawcze”, Tom VIII, pod red. Z. Krążyńskiej i Z. Zagórskiego, Wydawnictwo PTPN, Poznań 2002, s. 7-11.
173. Przypiąć kwiatek do kożucha – kwiatek do kożucha, „Język Polski” LXXXII, 2002, z. 5, s. 396-398.
174. Lać wodę na młyn – woda na młyn. Komentarz leksykograficzny, [w:] „Studia językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny”, pod red. M. Białoskórskiej, t.1, Szczecin 2002, s. 11-23.
175. Wieża z kości słoniowej – zamknąć się w wieży z kości słoniowej. Komentarz leksykograficzny, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” IX (XXIX), 2002, s. 7-21.

2003

176. Wiedzieć gdzie stoją konfitury, „Język Polski” LXXXIII, 2003, z. 2, s. 151-152.
177. Derywacja frazeologiczna jako jeden ze sposobów pomnażania frazeologii współczesnej polszczyzny, [w:] „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” X (XXX), 2003, s. 7-23.
178. (...), K. Skibski, O pisowni nazw własnych i ich derywatów we frazeologizmach, „Język Polski” LXXXV, 2003, z. 4-5, s. 288-293.

2004

179. (...), Piotr Fliciński, Zamiatać pod dywan, „Język Polski” 2004, z. 2, s. 144-146.
180. (...), Piotr Fliciński, O dwóch litaniach Jacka Podsiadły, [w:] Literatura i Język. Pod red., Katarzyny Meller i Krzysztofa Trybusia, Poznań, s. 145-154.
181. (...), Piotr Fliciński, Jarosław Liberek, Nowe jednostki frazeologiczne w zasobie współczesnej polszczyzny, [w:] Słowo. Tekst. Czas VII. Materiały VII Międzynarodowej Konferencji..., Szczecin 2004, s. 199-204.
182. (...), Jarosław Liberek, frazeograficzne ujęcia fraz współczesnego języka polskiego, [w:] Frazeologia słowiańska i inne płaszczyzny systemu językowego. Pod red. Janiny Bartoszewskiej, Walerija Mokijenko i Harry’ego Waltera, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2004, s. 7-11.
183. Frazeologia a interpunkcja, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” XI (XXXI), Poznań 2004, s. 7-14.
184. O dwóch frazach porównawczych z czasownikiem pasować, [w:] Język polski w perspektywie diachronicznej i synchronicznej. Księga poświęcona Profesorowi Jerzemu Brzezińskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Redakcja naukowa Krzysztof Maćkowiak, Cezary Piątkowski, zielona Góra 2004, s. 37-42.

2005

185. (...), Piotr Fliciński, Rozważania o zwrocie jeździć na kimś (na czymś) jak na łysej kobyle, [w:] Język polski. Współczesność – historia, pod red. W. Książek-Bryłowej i H. Dudy, Lublin 2005, s. 11-20.
186. (...), Krzysztof Skibski, O frazie łyżka dziegciu w beczce miodu, [w:] Ad perpetuam rei memoriam. Profesorowi Wojciechowi Ryszardowi Rzepce z okazji 65. urodzin. Pod red. J. Migdał, Poznań 2005, s. 47-52.
187. (...), Piotr Fliciński, Wejść (wskoczyć) w czyje (jakie) buty, „Język Polski” 2005, z. 4, s. 317-319.
188. (...), Piotr Fliciński, Krzysztof Skibski, Działanie na czyjąś szkodę i działanie na czyjąś korzyść w świetle frazeologii potocznej, [w:] Słowo. Tekst. Czas – VIII. Człowiek we frazeologii i leksyce języków słowiańskich. Materiały VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej (Szczecin, 27-28 maja 2005 r.), pod red. M. Aleksiejenki i M. Hordy, Szczecin 2005, s. 77-81.
189. (...), Krzysztof Skibski, Diatezy i diatetyczne paradygmaty w  poezji Ewy Lipskiej, [w:] Spotkanie. Księga jubileuszowa dla Profesora Aleksandra Wilkonia. Redakcja naukowa Małgorzata Kita i Bożena Witosz, Katowice 2005, s. 195-203.

2006

190. (...), Michał Szczyszek, Protestant, protestowicz, protestator, „Język Polski” 2006, z. 2, s. 137-143.
191. Nowe znaczenia czasownika błocić, „Język Polski” 2006, z. 2, s. 148-149.
192. Frazeologiczna derywacja syntaktyczna. 1. Nominalizacja polskich zwrotów idiomatycznych przy użyciu formantów rzeczownikowych, [w:] Czynić słowami. Studia ofiarowane Krystynie Długosz-Kurczabowej. Pod red. Haliny Karaś, Warszawa 2006., s. 41-50.
193. Frazeologiczna derywacja syntaktyczna. 3. Uwagi o adiektywizacji polskich zwrotów idiomatycznych z czasownikiem tranzytywnym, [w:] Z zagadnień frazeologii, stylistyki i kultury języka. Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Bąby i Piotra Flicińskiego przygotowana na dziesięciolecie Zakładu Frazeologii i Kultury Języka Polskiego UAM, Poznań 2006, s. 11-21.

2007

194. (...), Piotr Fliciński, Strzelić sobie w stopę, „Język Polski” 2007, z. 3, s. 262-264.

195. Co dziś znaczy zwrot dać kosza?, [w:] Amoenitates vel lepores philologiae, pod red. R. Laskowskiego, R. Mazurkiewicza, Kraków 2007, s. 496-498.

196. (...), Krzysztof Skibski, Rozważania o zwrocie być (znaleźć się) między Scyllą a (i) Charybdą, [w:] Opuscula lingustica Georgio Treder dedicata, pod red. Edwarda Brezy, Zenona i Anety Liców, Gdańsk 2007, s. 197-203.

197. Frazeologiczna derywacja syntaktyczna. Adiektywizacja polskich zwrotów idiomatycznych, [w:] Z przeszłości i teraźniejszości języka polskiego. Księga pamiątkowa dedykowana Teresie Friedelównie, pod red. Joanny Kamper-Warejko, Joanny Kulwickiej-Kamińskiej, Katarzyny Nowakowskiej, Toruń 2007, s. 247-257.

198. (...), Jarosław Liberek, O zwrocie mieć kogoś na widelcu, [w:] Język. Człowiek. Dyskurs. Księga dedykowana prof. zw. dr. hab. Michaiłowi Aleksiejence z okazji Jubileuszu 65-lecia urodzin, redakcja naukowa Mirosława Hordy, Walerij Mokijenko, Harry Walter, Szczecin 2007, s. 180-185.

199. (...), Michał Szczyszek, Żywotność formantu -ość i innych wykładników kategorii nomina essendi we współczsnej polszczyźnie, [w:] Słowotwórstwo i tekst, redakcja naukowa Viara Maldiejeva i Zofia Rudnik-Karwatowa, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 2007, s. 19-27.

2008

200. (...), Krzysztof Skibski, Perspektywa tekstologiczna w badaniach współczesnej poezji polskiej, [w:] Stylistyka a leksykologia. Związki, zależności, metody. Studia o języku i stylu artystycznym, T. IV, red. naukowa K. Maćkowiak i C. Piątkowski, Zielona Góra 2008, s. 11-24.

201. (...), Michał Szczyszek, Derywaty z przyrostkiem –ol we współczesnej polszczyźnie, [w:] Wokół znaczeń i słów II. Z problemów słowotwórstwa. Materiały drugiej konferencji językoznawczej poświęconej pamięci Profesora Bogusława Krei, pod red. Jolanty Maćkiewicz i Ewy Rogowskiej-Cybulskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008, s. 71-80.

202. (...), Karolina Kutereba-Irzyk, Poeta w świecie dziecka - dziecko w świecie poety,  Język - Kultura - Edukacja. Dialogi współczesności z tradycją, pod red. pod red. B. Gromadzkiej, D. Mrozek, J. Kaniewskiego, Poznań 2008, s.123-134.

203. (...), Krzysztof Skibski, Nowa fraza ktoś//coś jest lekiem na całe zło, [w:] Studia linguistica in honorem Edvardi Breza, pod red. Małgorzaty Jaracz i Elżebiety Laskowskiej, Bydgoszcz 2008, s. 19-21.

204. (...), Jarosław Liberek, O sposobach  pomnażania zasobu frazeologicznego współczesnej polszczyzny, [w:] Komparacja systemów i funkcjonowania współczesnych języków słowniańskich. 3. Frazeologia, pod. red. Walerija Mokijenki, Harry'ego Waltera, Opole 2008, s. 59-66 [przedruk: poz. 170] .

2009

205. Co dziś znaczy studnia bez dna?, „Język Polski” 2009, z. 1, s. 49-51.

206. (...), Piotr Fliciński, Biblizmy frazeologiczne w Ewangelii według św. Łukasza w przekładzie Zygmunta Kubiaka na tle innych przekładów, [w:] Polszczyzna biblijna – między tradycją a współczesnością, pod red. Stanisława Koziary i Wiesława Przyczyny, t. II, Tarnów 2009, s. 99-110.

2010

207. Sodoma i Gomora czy sodoma i gomora, [w:] Symbole grammaticae in honorem Boguslai Dunaj, pod red. R. Przybylskiej, J. Kąsia i K. Sikory, Kraków 2010, s. 295-299.

208. (...), J. Liberek, Kilka uwag o derywacji frazeologicznej, (w:) SŁOWO. TEKST. CZAS X. Jednostka frazeologiczna w tradycyjnych i nowych paradygmatach naukowych. Tom dedykowany prof. dr. hab. W. Mokijence z okazji Jubileuszu, pod red. M. Aleksiejenki i H. Waltera, Szczecin–Greifswald 2010, s. 137-142.

209. (...), J. Liberek, Nowy zwrot kręcić lody, „Język Polski” 2010 (XC), z. 1, s. 62-65.

2011

210. (...), J. Liberek, O zwrocie odrodzić się // odradzać się / powstać//powstawać jak/niczym Feniks z popiołów, [w:] In silva verborum. Prace dedykowane Profesor Ewie Pajewskiej z okazji 30-lecia pracy zawodowej, pod red. B. Afeltowicz, J. Ignatowicz-Skowrońskiej i P. Wojdaka, Szczecin 2011, s. 35-45.

211. (...), J. Liberek, O zwrocie wypłakiwać się komuś w kamizelkę, „Język Polski” 2011, z. 4 (XCI), s. 310-312.

2012

212. Wielką czy małą literą? Przymiotnik pochodny od osobowej nazwy własnej jako komponent frazeologizmu, „Język Polski” 2012, z. 1, s. 70-71.

213. Skoczyć po rozum do głowy – potocyzm czy przeżytek frazeologiczny?, „Język Polski” 2012, s. 146-147.

2013

214. (...), J. Liberek, Dwa ujęcia etymologii porównania jak w dym, (w:) Cum reverentia, gratia, amicitia... Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi,  pod red. Jolanty Migdał i Agnieszki Piotrowskiej-Wojaczyk, t. I, Poznań 2013, s. 149-154.

215.  (...), J. Liberek,  Nowy zwrot kopać się z koniem, (w:) (...), P. Fliciński, J. Liberek, K. Skibski, Szkice frazeologiczne, red. naukowy G. Dziamska-Lenart, Poznań 2013, s. 73-78.

2014

216. (...), J. Liberek, Ewolucja semantyczna zwrotu podać czarną polewkę, (w:) Słowo.Tekst. Czas XII. Frazeologia w idiolekcie i systemach języków słowiańkich. W 200. rocznicę urodzin Tarasa Szewczenki, t. 2, pod red. M. Aleksiejenki, H. Biłowus, M. Hordy, W. Mokijenki i H. Waltera, Szczecin-Greifswald 2014, s. 224-228.
REDAKTORZY STRONY:
ZUZANNA PRZYBYSZ  2022 -
EWELINA WOŹNIAK-WRZESIŃSKA 2018 – 2022
PIOTR FLICIŃSKI 2006 – 2018

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Document made with Nvu