Deklaracja dostępności

Informacje ogólne

Zakład Frazeologii i Kultury Języka Polskiego IFP w WFPiK UAM w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zakład Frazeologii i Kultury Języka Polskiego.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treść niedostępna

Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. mogą nie być w pełni dostępne. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Zuzanna Przybysz - redaktor strony, zuzanna.przybysz@amu.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu Zakładu +48 618294552. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Collegium Maius Adres: ul. Fredry 10, Poznań 61-701 Kierowniczka obiektu: Katarzyna Koszewska (Tel: 797 901 053, email:kosz@amu.edu.pl) Opis: W pobliżu wejścia do obiektu znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami: pierwsze w odległości 0,5m, drugie 15m od bocznych wejść do budynku (warunki architektoniczne umożliwiają dostęp do budynku dla osób z niepełnosprawnościami z obu stron parkingu) Wejście główne do budynku: nie posiada schodów, wejście jest z tzw. poziomu zerowego, posiada drzwi automatycznie otwierane. Wewnątrz budynku: znajdują się windy, które obsługują wszystkie poziomy i części obiektu znajdują się podnośniki przyschodowe/ pionowe: 1 x podnośnik pionowy od wejścia głównego(poziom-0) na poziom holu głównego (poziom-0), 1 x podnośnik pionowy (poziom-0) filologia słowiańska (brak różnicy w poziomach), 1 x podnośnik pionowy z holu biblioteki do poziomu -1 głównej części budynku, 1 x podnośnik przyschodowy hol główny, znajduje się 5 toalet przystosowanych dla osób z niepełnosprawnościami: 1 x toaleta dla niepełnosprawnych (holl główny, poziom-0), 4 x toaleta dla niepełnosprawnych (biblioteka wydziału, poziom 0,1,2,3), znajdują się zarówno windy z komunikatami głosowymi i przyciskami z alfabetem Braille'a jak i bez komunikatów. System informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi obejmuje: Pięć sal z pętlami induktofonicznymi dla osób z niepełnosprawnością słuchu, numery sal: - 014 Kuraszkiewicza - 220 - 327 - Sala Śniadeckich - Salon Mickiewicza na drzwiach do sal zainstalowane są tabliczki z numerem sali zapisanym w alfabecie Braille'a wraz z informacjami zapisanymi w kodzie QR Do obiektu można wejść z psem asystującym bez żadnych ograniczeń (na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). Dodatkowe informacje: w obiekcie zainstalowane są tabliczki informacyjne o kierunku do dostępu do regularnych wind oraz wind dla osób z niepełnosprawnościami, a także toalet dla osób z niepełnosprawnościami. Brak strony internetowej obiektu. Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji/pomocy: Portiernia od ul. Fredry – tel. 61 829 46 70 Portiernia Biblioteki od ul. H .Kowalczyka – tel. 61 8 29 4600