UAM ZAKŁAD  FRAZEOLOGII   I   KULTURY  JĘZYKA  POLSKIEGO Instytut Filologii Polskiej
Collegium Maius
ul. Fredry 10
61-701 Poznań


(aktualizacja 11.03.2021 r.)

Zakład Frazeologii i Kultury Języka Polskiego powstał 1 września 1996 r. jako jeden z trzech Zakładów po  przekształceniu Zakładu Języka Polskiego. Od początku pracami Zakładu kierował śp. prof. Stanisław Bąba, którego w 2006 roku zastąpiła prof. Anna Piotrowicz, a Ją w 2021 roku prof. Małgorzata Witaszek-Samborska. 

Zakres tematyczny prowadzonych badań stanowi frazeologia współczesnego języka polskiego (w tym norma frazeologiczna polszczyzny kulturalnej, innowacje frazeologiczne, frazeologia jako tworzywo współczesnego języka artystycznego, zasób frazeologiczny współczesnej polszczyzny), słownictwo współczesnej polszczyzny (neologizmy, terminologia, tendencje rozwojowe), współczesna norma językowa, dziedzictwo kultury materialnej utrwalone w leksyce, frazeologii i paremiologii, frazeologia w słownikach historycznych, gwara miejska Poznania oraz zagadnienia stylu artystycznego.

Prof. Anna Piotrowicz jest członkiem Komitetu Językoznawstwa PAN, Komisji Socjolingwistyki afiliowanej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów, INSOLISO – International Sociolinguistic Society in Sofia, Komisji Slawistycznej przy Oddziale PAN w Poznaniu, Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego oraz Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Słowo. Studia językoznawcze”.

Prof. Małgorzata Witaszek-Samborska jest członkiem Komitetu Językoznawstwa PAN, Komisji Socjolingwistyki afiliowanej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów, INSOLISO – International Sociolinguistic Society in Sofia, Komisji Slawistycznej przy Oddziale PAN w Poznaniu, Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, komitetu redakcyjnego „Biblioteczki Poznańskich Studiów Polonistycznych. Serii Językoznawczej”, komitetów redakcyjnych/naukowych czasopism: „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza”, „Słowo. Studia językoznawcze” i „Conversatoria Linguistica”. Należy do zespołu doradczego przy MNiSW do spraw projektów realizowanych w ramach NPRH. 


Prof. Krzysztof Skibski jest prodziekanem ds. studenckich Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. Jest członkiem Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego oraz współtwórcą i członkiem Kolegium Redakcyjnego „Kwartalnika Językoznawczego”
(http://www.kwartjez.amu.edu.pl/).

Prof. Michał Szczyszek jest kierownikiem Studium Podyplomowego „Poprawna Polszczyzna dla Tłumaczy, Weryfikatorów i Postedytorów” prowadzonego we współpracy z firmą LOGOSTRADA. Jest członkiem Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego oraz członkiem Rady Naukowej czasopisma "Investigationes Linguisticae".                                                                                                                                                                                                                                                              REDAKTORZY STRONY:
                                                                                                                                                                                                                                                           ZUZANNA PRZYBYSZ  2022 -
                                                                                                                                                                                                                                       EWELINA WOŹNIAK-WRZESIŃSKA 2018 – 2022
                                                                                                                                                                                                                                                         PIOTR FLICIŃSKI 2006 – 2018
                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                          
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 Document made with Nvu