UAM ZAKŁAD  FRAZEOLOGII   I   KULTURY  JĘZYKA  POLSKIEGO Instytut Filologii Polskiej
Collegium Maius
ul. Fredry 10
61-701 Poznań


BIBLIOGRAFIA Z ZAKRESU KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO 

DLA STUDENTÓW JĘZYKOZNAWCZYCH SEMINARIÓW LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH 

(530 pozycji; aktualizacja  14.03.2021 r.)

J. Anusiewicz, Pragmatyka lingwistyczna a kultura języka, „Poradnik Językowy” 1986, z. 9-10, s. 612-624.

E. Awramiuk, Pisownia polska – norma skodyfikowana w ostatnim stuleciu, „Poradnik Językowy” 2018, z. 8, s. 79-92.

E. Awramiuk, U. Andrejewicz, Miejsca niedookreślone w polskiej interpunkcji – wybrane zagadnienia, „Poradnik Językowy” 2016, z. 4, s. 7-18.

E. Balcerzan, Brzydkie słowa w literaturze pięknej, „Nurt” 1966, nr 4.

A. Banaszkiewicz, Świadomość językowa młodzieży – wybrane zagadnienia, „Poradnik Językowy” 2019, z. 8, s. 72-81..

M. Bańko, O normie i błędzie, „Poradnik Językowy” 2008, z. 5, s. 3-17.

Bariery i pomosty w komunikacji językowej Polaków, pod red. J. Bartmińskiego i U. Majer-Baranowskiej, Lublin 2005.

J. Bartmiński, Pasywne i aktywne paneuropeizmy we współczesnym języku polskim, w: Słownictwo współczesnej polszczyzny w okresie przemian, pod red. J. Mazura, Lublin 2000, s. 109-116.

J. Bartmiński, Styl potoczny, w: Współczesny język polski, pod red. J. Bartmińskiego, Lublin 2001, s. 115-134.

B. Batko-Tokarz, Dwa nowe słowniki tematyczne uczniowskiej polszczyzny, „Język Polski” 2018, z. 1, s.  134-139.

B.Batko-Tokarz, Inicjalne i finalne formuły grzecznościowe we współczesnych listach — częste błędy czy nowa praktyka interpunkcyjno-ortograficzna?, „Język Polski” 2014, z. 1, s.  76-81.

S. Bąba, Frazeologia polska. Studia i szkice, Poznań 2009.

S. Bąba, Innowacje frazeologiczne współczesnej polszczyzny, Poznań 1989.

S. Bąba, Z zagadnień współczesnej normy językowej, „Studia Polonistyczne” IX, 1981, s. 27-36.

S. Bąba, P. Fliciński, J. Liberek, Nowe jednostki frazeologiczne w zasobie współczesnej polszczyzny, w:  Słowo. Tekst. Czas VII. Nowe środki nominacji językowej w nowej Europie. Materiały VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej (Szczecin, 21-23 listopada 2003 r.), pod red. M. Aleksiejenki i M. Kuczyńskiej, Szczecin 2004, s. 199-2004.

S. Bąba, P. Fliciński, J. Liberek, K. Skibski, Szkice frazeologiczne, red. nauk. G. Dziamska-Lenart, Poznań 2013.

S. Bąba, J. Liberek, Ze studiów nad frazeologią współczesnego języka polskiego, Poznań 2011.

S. Bąba, K. Skibski, O pisowni nazw własnych i ich derywatów we frazeologizmach, „Język Polski” 2003, z. 4-5, s. 288-293.

J.S. Bień, Status prawny uchwał ortograficznych, „Język Polski” 2017, z. 1, s. 146-148.

I. Biernacka-Ligięza, Wulgaryzmy a łamanie normy kulturowej, w: Mowa rozświetlona myślą. Świadomość normatywno-stylistyczna współczesnych Polaków, pod red. J. Miodka, Wrocław 1999, s. 166-181.

J. Bloch, Akcentowanie w telewizyjnych serwisach informacyjnych, „Poradnik Językowy” 2019, z. 3, s. 48-59.

J. Bobrowski, Stylizacja językowa w serialach telewizyjnych o tematyce historycznej (na wybranych przykładach), „Język Polski” 2015, z. 4, s. 466-476.

Bogactwo współczesnej polszczyzny, pod red. P. Żmigrodzkiego, S. Przęczek-Kisielak, Kraków 2014.

M. Bondkowska, J. Kulińska, Współczesne zmiany rekcji czasowników, „Poradnik Językowy” 1993, z. 9-10, s. 524-537.

M. Borejszo, Zapożyczenia włoskie we współczesnej polszczyźnie, Poznań 2007.

J. Bralczyk, Język na sprzedaż, czyli o tym, jak język służy reklamie i jak reklama używa języka, wyd. 2., Gdańsk 2004.

J. Bralczyk, Manipulacja językowa, w: Dziennikarstwo i świat mediów, pod red. Z. Bauera i E. Chudzińskiego, Kraków 2000, s. 244-250.

J. Bralczyk, O używaniu języka w polskiej polityce w latach dziewięćdziesiątych, w: Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci, pod red. W. Pisarka, Kraków1999, s. 197-217.

J. Bralczyk, J. Wasilewski, Polskie języki publiczne, w: Polska polityka językowa w Unii Europejskiej, pod red. J. Warchali i D. Krzyżyk, Katowice 2008, s. 273-288.

M. Bugajski, Język w komunikowaniu, Warszawa 2006.

M. Bugajski, Kultura języka w Internecie, „Poradnik Językowy” 2015, z. 9, s. 68-80.

M. Bugajski, O tradycjach językoznawstwa normatywnego, „Poradnik Językowy” 2017, z. 7, s. 7-22.

M. Bugajski, Onufrego Kopczyńskiego koncepcja kultury języka, „Poradnik Językowy” 2019, z. 8, s. 28-45.

M. Buława, O nowych użyciach czasownika „masakrować” we współczesnej polszczyźnie, „Język Polski” 2017, z. 1, s. 127-139.

I. Burkacka, Błędy składniowe, Warszawa 2014.

I. Burkacka, Janusze, halyny, sebixy i karyny. Memy internetowe jako źródło nowych eponimów, „Poradnik Językowy” 2020, z. 4, s. 21-34.

D. Buttler, Germanizmy składniowe, „Poradnik Językowy” 1987, z. 6, s. 479-482; „Poradnik Językowy” 1987, z. 7, s. 562-565.

D. Buttler, Hybrydy w nowym słownictwie polskim, „Poradnik Językowy” 1990, z. 2, s. 145-150. 

D. Buttler, Innowacje składniowe współczesnej polszczyzny (Walencja wyrazów), Warszawa 1976.

D. Buttler, Niektóre cechy normy leksykalnej, „Poradnik Językowy” 1990, z. 3, s. 181-187.

D. Buttler, Wyrazy modne, „Przegląd Humanistyczny” 1962, nr 4, s. 99-112.

D. Buttler, Zapożyczenia niemieckie jako problem normatywny, „Poradnik Językowy” 1987, z. 5, s. 399-403.

D. Buttler, Z zagadnień kodyfikacji współczesnej polszczyzny, „Poradnik Językowy” 1982, z. 6, s. 359-367.

D. Buttler, H. Kurkowska, H. Satkiewicz, Kultura języka polskiego. Zagadnienia poprawności gramatycznej, Warszawa 1971.

D. Buttler, H. Kurkowska, H. Satkiewicz, Kultura języka polskiego. Zagadnienia poprawności leksykalnej. (Słownictwo rodzime), Warszawa 1982.

D. Buttler, H. Satkiewicz, Dynamizm zmienności współczesnej polszczyzny a polityka kodyfikacyjna, „Poradnik Językowy” 1990, z. 9-10, s. 672-679.

D. Buttler, H. Satkiewicz, Prasa jako źródło w badaniach innowacji słownikowych współczesnej polszczyzny, „Studia Linguistica Polono-Slovaca”, t. III, Wrocław 1990, s. 63-69.

A. Cegieła, Mowa nienawiści, „Poradnik Językowy” 2020, z. 4, s. 60-70.

A. Cegieła, Uwagi o kryteriach etycznej oceny wypowiedzi, „Poradnik Językowy” 2018, z. 6, s. 18-34.

A. Cegieła, Czym jest mowa nienawiści?, „Poradnik Językowy” 2014, z. 1, s. 7-17.

A. Cegieła, Norma wzorcowa i norma użytkowa komunikacji we współczesnej polszczyźnie, w: O zagrożeniach i bogactwie polszczyzny. Forum Kultury Słowa. Wrocław 1995, pod red. J. Miodka, Wrocław 1996, s. 25-33.

A. Cegieła, Słowa i ludzie. Wprowadzenie do etyki słowa, Warszawa 2014.

A. Cegieła, Słowa niebezpieczne i niepożądane w przestrzeni społecznej. Etyka słowa a poprawność polityczna, „Poradnik Językowy” 2013, z. 10, s. 57-70.

A. Cegieła, Na czym polega przemoc w języku komunikacji publicznej?, „Poradnik Językowy” 2019, z. 7, s. 7-20.

A. Cegieła, P. Kuciński, L. Polkowska, M. Stępień, Studia z etyki słowa, Warszawa 2014.

W. Chlebda, Frazematyka, w: Współczesny język polski, pod red. J. Bartmińskiego, Lublin 2001, s. 335-342.

W. Chlebda, Frazeologia polska minionego wieku, w: Polszczyzna XX wieku. Ewolucja i perspektywy rozwoju, pod red. S. Dubisza i S. Gajdy, Warszawa 2001, s. 155-165.

W. Chlebda, Skrzydlate słowa a frazeologia, w: Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej. Teoria. Zagadnienia ogólne, pod red. S. Bąby, K. Skibskiego i M. Szczyszka, Poznań 2010, s. 9-20.

W. Chlebda, Szkice o skrzydlatych słowach. Interpretacje lingwistyczne, Opole 2005.

T. Chodowiec, Kategorie język mówiony, język pisany; oficjalny, nieoficjalny w dobie rozwoju nowych form komunikacji elektronicznej, w: Współczesna polszczyzna w badaniach językoznawczych. Od gramatyki do języka w komunikacji, pod red. P. Zbróga, Kielce 2010, s. 59-71.

K. Czarnecka, Postawy młodzieży szkolnej wobec wulgaryzacji języka uczniowskiego, w: Mowa rozświetlona myślą. Świadomość normatywno-stylistyczna współczesnych Polaków, pod red. J. Miodka, Wrocław 1999, s. 158-165.

M. Czerepowicka, SEJF — Słownik elektroniczny jednostek frazeologicznych, „Język Polski” 2014, z. 2, s. 116-129.

K. Data, Wpływ komunikacji sieciowej na współczesną polszczyznę, w: Tekst (w) sieci. Tekst. Język. Gatunki, pod red. D. Ulickiej, Warszawa 2009, s. 131-138.

A. Dąbkowska, Kiedy nauka grzeczności idzie w las. Rozmowy polityków w mediach, „Poradnik Językowy” 2020, z. 4, s. 71-81.

M. Dąbrowska, Język e-maila jako hybryda mowy i pisma, w: Język trzeciego tysiąclecia. Zbiór referatów z konferencji (Kraków, 2-4 marca 2000), Seria „Język a komunikacja” 1, pod red. G. Szpili, Kraków 2000, s. 95-111.

K. Decuyper, Znajomość polskich wulgaryzmów wśród cudzoziemców studiujących w Krakowie, w: Współczesna leksyka, pod red. K. Michalewskiego, cz. I, Łódź 2001, s. 55-63.

P. Dębowiak, „Nie ogarniam!” – o nowych użyciach czasownika ogarniać i jego derywatów, „Język Polski” 2013, z. 3, s. 223-226.

K. Długosz, Współczesne „europejskie” nazwy młodzieżowe, Szczecin 2003.

M. Dolacka-Gasparska, Działalność telewizji publicznej na rzecz poprawności językowej ze szczególnym uwzględnieniem języka reklamy, w: Polszczyzna publiczna początku XXI wieku, pod red. E. Wolańskiej, Warszawa 2007, s.177-190.

W. Doroszewski, Istota i mechanizm błędów językowych, w tegoż: Wśród słów, wrażeń i myśli. Refleksje o języku polskim, Warszawa 1966, s. 74-92.

W. Doroszewski,  Kryteria poprawności językowej, Warszawa 1950.

S. Dubisz, Polityka językowa, „Poradnik Językowy” 2020, z. 9, s. 128-130.

S. Dubisz, Moda w języku, „Poradnik Językowy” 2018, z. 5, s. 110-112.

S. Dubisz, „Poradnik Językowy” w służbie kultury języka, „Poradnik Językowy” 2017, z. 2, s. 16-24.

S. Dubisz, Probabilistyka lingwistyczna, czyli o rozwoju polszczyzny w XXI wieku, w: Przyszłość języka, pod red. S. Krzemień-Ojaka i B. Nowowiejskiego, Białystok 2001, s. 45-63.

S. Dubisz, Rola „Poradnika Językowego” w kształtowaniu normy językowej i wiedzy o polszczyźnie, „Poradnik Językowy” 2016, z. 3, s. 48-63.

S. Dubisz, Sytuacja języka polskiego w świecie, „Poradnik Językowy” 2013, z. 8, s. 5-12.

S. Dubisz, Wpływy łaciny na język polski, „Poradnik Językowy” 2007, z. 5, s. 3-13.

S. Dubisz, Z historii puryzmu i liberalizmu językowego, w: Polszczyzna w komunikowaniu publicznym. Prace poświęcone Profesor Halinie Satkiewicz z okazji jubileuszu Jej i Jej Zakładu, pod red. W. Gruszczyńskiego, J. Bralczyka i G. Majkowskiej, Warszawa 1999, s. 9-17.

B. Dunaj, Elementy obce w najnowszej leksyce polskiej, w: Studia historycznojęzykowe III: Rozwój polskiego systemu językowego, pod red. K. Rymuta i W. R. Rzepki, Kraków 2000, s. 313–318.

B. Dunaj, O stanie współczesnej polszczyzny, w: Język trzeciego tysiąclecia 1, pod red. G. Szpili, Kraków 2000, s. 25-34.

B. Dunaj, Tendencje rozwojowe najnowszej leksyki polskiej, w: Współczesna leksyka, pod red. K. Michalewskiego, cz. I, Łódź 2001, s. 76-83.

B. Dunaj, Zasady poprawnej wymowy polskiej, „Język Polski” 2006, z. 3, s. 161-172.

B. Dunaj, M. Mycawka, Norma i kodyfikacja, w: Kształtowanie się wzorów i wzorców językowych, pod red. A. Piotrowicz, K. Skibskiego i M. Szczyszka, Poznań 2009, s. 67-75.

B. Dunaj, R. Przybylska, K. Sikora, Język na co dzień, w: Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci, pod red. W. Pisarka, Kraków 1999, s. 227-251.

Dyskursy trzeciego tysiąclecia II, pod red. E. Pajewskiej, Szczecin 2013.

A. Dyszak, Powieść Doroty Masłowskiej jako obraz przemian we współczesnej kulturze i współczesnej polszczyźnie, w: Przemiany języka na tle przemian współczesnej kultury, pod red. K. Ożoga i E. Oronowicz-Kidy, Rzeszów 2006, s. 21-30.

G. Dziamska-Lenart, Frazeografia polska. Teoria i praktyka, Poznań 2018.

G. Dziamska-Lenart, Innowacje frazeologiczne w powojennej felietonistyce polskiej, Poznań 2004.

G. Dziamska-Lenart, Z zagadnień defrazeologizacji stałych związków wyrazowych, w: Z zagadnień frazeologii, stylistyki i kultury języka. Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Bąby i Piotra Flicińskiego przygotowana na dziesięciolecie Zakładu Frazeologii i Kultury Języka Polskiego UAM, Poznań 2006, s. 33-43.

Etyka i etykieta w komunikacji językowej, pod red. A. Piotrowicz, M. Witaszek-Samborskiej i K. Skibskiego,  Poznań 2012.

Etyka słowa. Wybór opracowań I, pod red. J. Bartmińskiego, S. Niebrzegowskiej-Bartmińskiej, M. Nowosad-Bakalarczyk, J. Puzyniny, Lublin 2017.

E. Ficek, J. Przyklen, Komponent strukturalny porady językowej – wczoraj i dziś (jeszcze o „starym” gatunku w nowych mediach), „Język Polski” 2018, z. 3, s. 65-74.

G. Filip, Gry językowe Jana Lama, Rzeszów 2003.

G. Filip, Mistrzowie gry na argumenty. Kałużyński, Treugutt, Bieńkowski, Rzeszów 2013.

G. Filip, Napędzane emocjami. Językowa kreacja marki, Rzeszów 2019.

P. Fliciński, Co po „Psach” zostało? Refleksje frazeografa o niefilmowej przestrzeni współczesnej polszczyzny, „Images” 2008, nr 11-12, s. 189-197.

P. Fliciński, Frazeologia w Wielkim słowniku języka polskiego a zasób związków idiomatycznych współczesnej polszczyzny, w: Nowe studia leksykograficzne 2, pod red. P. Żmigrodzkiego i R. Przybylskiej, Kraków 2008, s. 105-116.

P. Fliciński, Sposoby pomnażania współczesnego zasobu frazeologicznego polszczyzny, w: Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej. Teoria. Zagadnienia ogólne, pod red. S. Bąby, K. Skibskiego i M. Szczyszka, Poznań 2010, s. 21-32.

P. Fliciński, Wielokształtność związków idiomatycznych a norma frazeologiczna

(na marginesie projektu indeksu „rozgałęzionego” FRAZIR), w: Kształtowanie się wzorów i wzorców językowych, pod red. A. Piotrowicz, K. Skibskiego i M. Szczyszka, Poznań 2009, s. 163-173.

P. Fliciński, Wybrane aspekty nienormatywnej łączliwości frazeologizmów na podstawie danych korpusowych, w: Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji V. Frazeologizmy, pod red. I. Kosek, R. Makarewicz, K. Zawilskiej, Olsztyn 2015, s. 35-47.

Frazeologia a językowe obrazy świata przełomu wieków, pod red. W. Chlebdy, Opole 2007.

S. Frycie, M. Jurkowski, K. Sicińska, Kultura języka polskiego, Warszawa 2005.

S. Gajda, Agresja językowa w stosunkach międzyludzkich, w: Język narzędziem myślenia i działania, pod red. W. Gruszczyńskiego, Warszawa 2002, s. 59-66.

S. Gajda, Język polski wobec tendencji rozwojowych współczesnego świata, w: Język polski jako narzędzie komunikacji we współczesnym świecie, pod red. J. Mazura, M. Rzeszutko-Iwan, Lublin 2007, s.13-20.

S. Gajda, System norm współczesnej polszczyzny, „Studia Polonistyczne”, t. IX, Poznań 1981, s. 15-25.

H. Gardzińska, Przestukaj na komórkę, czyli o językowych zachowaniach Polaków w sytuacji rozmowy telefonicznej, „Poradnik Językowy” 1999, z. 4, s. 30-38.

M. Gaszyńska-Magiera, Rozmowa kwalifikacyjna w świetle polskiej etykiety językowej, w: Język trzeciego tysiąclecia III, t. 1: Tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny, pod red. G. Szpili, Kraków 2005, s. 455-462.

J. Ginter, O komunikowaniu się na blogach poświęconych poprawności językowej – uwagi wstępne, „Język Polski” 2018, z. 4, s. 47-58.

M. Głowiński, Czy literatura może być wzorem mowy, w: Poetyka i okolice, Warszawa 1992, s. 242-257.

M. Głowiński, Mowa agresji, w: Skrzydła i pięta, Kraków 2004, s. 63-77.

S. Grabias, Język w zachowaniach społecznych, Lublin 2003.

S. Grabias, Środowiskowe i zawodowe odmiany języka – socjolekty, w: Współczesny język polski, pod red. J. Bartmińskiego, Lublin 2001, s. 235-253.

A. Grażul-Luft, O ewolucji znaczeniowej wyrazu zdalny w dobie pandemii koronawirusa, „Poradnik Językowy” 2020, z. 8, s. 81-92.   

J. Grębowiec, Pragmatyka reklamy, Kraków 2017.

W. Gruszczyński, Czaty w sieci, czyli o (polskich) zwyczajach językowych w Internecie, w: Szkolna Biblioteka Humanisty – Spotkania nie tylko literackie, Warszawa 2001, s. 209-223.

W. Gruszczyński, Czy normy językowe obowiązują w Internecie?, w: Zmiany w publicznych zwyczajach językowych, pod red. J. Bralczyka i K. Mosiołek-Kłosińskiej, Warszawa 2001, s. 183-190.

A. Grybosiowa, Destrukcja tradycyjnego, polskiego modelu grzeczności. Nowe formuły globalne, w: Przemiany języka na tle przemian współczesnej kultury, pod red. K. Ożoga i E. Oronowicz-Kidy, Rzeszów 2006, s. 31-37.

A. Grybosiowa, Język wtopiony w rzeczywistość, Katowice 2003.

A. Grybosiowa, O funkcjach kwalifikatorów metajęzykowych w rozmowach medialnych, w: Potoczność a zachowania językowe Polaków, pod red. B. Bonieckiej i S. Grabiasa, Lublin 2007, s. 147-152.

A. Grybosiowa, O kilku przejawach barier w komunikacji międzypokoleniowej, „Poradnik Językowy” 2007, z. 10, s. 15-22.

A. Grybosiowa, Polaryzacja opinii o wulgaryzmach współczesnej polszczyzny, „Poradnik Językowy” 2006, z. 6, s. 57-63.

A. Grybosiowa, Przełamywanie tradycji kulturowo-językowej w polszczyźnie medialnej, w: Język w przestrzeni społecznej, pod red. S. Gajdy, K. Rymuta, U. Żydek-Bednarczuk, Opole 2002.

A. Grybosiowa, Współczesne tendencje ograniczania wariantywności składniowo-semantycznej, „Poradnik Językowy” 2009, z. 9, s. 9-15.

A. Grybosiowa, Zmiany w świadomości językowej współczesnych Polaków, „Poradnik Językowy” 1996, z. 1, s. 65-71.

Gry  w języku, literaturze i kulturze,  pod red. E. Jędrzejko, U. Żydek-Bednarczuk, Warszawa 1997.

E. Grzelak, O „prawdach” w czasach postprawdy. Perspektywa komunikologiczna, Poznań 2019.

J. Grzenia, Komunikacja językowa w Internecie, Warszawa 2006.

J. Grzenia, Zasady komunikacji internetowej, w: Polszczyzna na co dzień, pod red. M. Bańki, Warszawa 2006, s. 311-345.

B. Guz, Język wchodzi w grę – o grach językowych na przykładzie sloganów reklamowych, nagłówków prasowych i tekstów graffiti, „Poradnik Językowy” 2001, z. 10, s. 9-20.

G. Habrajska, Strategie konwersacyjne w internetowych grupach dyskusyjnych, w: Język trzeciego tysiąclecia II, t. 1: Nowe oblicza komunikacji we współczesnej polszczyźnie, pod red. G. Szpili, Kraków 2002, s. 161-173.

K. Handke, Przyczyny ograniczania fleksji nominalnej we współczesnej polszczyźnie, w: Polszczyzna a/i Polacy u schyłku XX wieku. Zbiór studiów, pod red. K. Handke i H. Dalewskiej-Greń, Warszawa 1994, s. 73-83.

K. Handke, Rozważania i analizy językoznawcze, Warszawa 1997.

K. Handke, Socjologia języka, Warszawa 2008.

Humor i karnawalizacja we współczesnej komunikacji językowej, pod red. J. Mazura i M. Rumińskiej, Lublin 2007.

J. Ignatowicz-Skowrońska, Frazeologizmy jako tworzywo stylu współczesnej powieści polskiej, Szczecin 2008.

J. Ignatowicz-Skowrońska, Przyczyny modyfikowania znaczeń związków frazeologicznych w tekstach współczesnej polszczyzny, w: Ścieżkami pięknej polszczyzny. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Mirosławie Białoskórskiej z okazji 65-lecia urodzin i 45-lecia pracy zawodowej, pod red. L. Mariak i A. Seniów, Szczecin 2011, s. 85-98.

Interdyscyplinarne studia nad świadomością i przetwarzaniem językowym, pod red. J.  Nijakowskiej, Kraków 2010.

Internet jako przedmiot badań językoznawczych, pod red. E. Kołodziejek i R. Sidorowicza, Szczecin 2017.

H. Jadacka, Czy istnieje słowotwórstwo normatywne?, „Poradnik Językowy” 2004, z. 2, s. 91-100.

H. Jadacka, Kryteria oceny faktów morfologicznych w języku (Fleksja), „Poradnik Językowy” 1995, z. 4, s. 5-20.

H. Jadacka, Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa 2005.

H. Jadacka, System słowotwórczy polszczyzny (1945-2000), Warszawa 2001.

H. Jadacka, Wpływ mediów na złagodzenie kryteriów poprawności słowotwórczej, w: Polszczyzna w komunikowaniu publicznym. Prace poświęcone Profesor Halinie Satkiewicz z okazji jubileuszu Jej i Jej Zakładu, pod red. W. Gruszczyńskiego, J. Bralczyka i G. Majkowskiej, Warszawa 1999, s. 27-36.

M. Jakubowicz, Enancjosemia – próba przedstawienia podstawowych problemów, „Język Polski” 2010, z. 1, s. 23-31.

D. Janus, Strategie grzecznościowe w akcie mowy KONDOLENCJE (na materiale polsko- i niemieckojęzycznym), „Poradnik Językowy” 2020, z. 2, s. 82-93.

B. Jarosz, Język zawodowy polskich dziennikarzy jako problem badawczy. Uwagi wstępne, „Język Polski” 2020, z.1, s. 122-133.

M. Jasińska, Językowy savoir-vivre w internecie, w: Język w komunikacji, t. 3, pod red. G. Habrajskiej, Łódź 2001, s. 119-125.

A. Jawór, Reinterpretacje polskich związków frazeologicznych, „Poradnik Językowy’ 2010, z. 6, s. 36-47.

B. Jezierska, Frazeologizmy w polskich przekładach współczesnej prozy francuskiej, Poznań 2016.

Język a media. Zjawiska językowe we współczesnych mediach, pod red. B. Skowronka, E. Horyń, A. Waleckiej-Rynduch, Kraków 2016.

Język perswazji publicznej, pod red. K. Mosiołek-Kłosińskiej i T. Zgółki, Poznań 2003.

Język polski: nowe wyzwania językoznawcze, pod red. J. Dybiec i G. Szpili, Kraków 2010.

Język polski u progu XXI wieku. Studencka międzynarodowa konferencja naukowa. Łódź, 10-11 maja 2005, pod red. R. Marciniak, Łódź 2008.

Język polski w europejskiej przestrzeni kulturowo-językowej, pod red. S. Gajdy, Opole 2008.

Język w mediach elektronicznych, pod red. J. Podrackiego i E. Wolańskiej, Warszawa 2008.

Język żyje. Rzecz o współczesnej polszczyźnie, pod red. K. Ożoga. Rzeszów 2009.

E. Kaczyńska, Z problematyki polskiej normy językowej: dema czy demu?, „Poradnik Językowy” 2018, z. 6, s. 23-38.

I. Kamińska-Szmaj, Propaganda, perswazja, manipulacja  próba uporządkowania pojęć, w: Manipulacja w języku, pod red. P. Krzyżanowskiego i P. Nowaka, Lublin 2004, s. 13-27.

I. Kaproń-Charzyńska, Totaloza bajeroza, czyli o derywatach z formantem -oza, „Białostockie Archiwum Językowe” 2009, t. 9, s. 127-137.

H. Karaś, Rusycyzmy słownikowe w polszczyźnie ogólnej – historia i współczesność, „Poradnik Językowy” 2007, z. 5, s. 25-43.

T. Karpowicz, Hierarchizacja normy ortograficznej jako zagadnienie teoretyczne i praktyczne, „Poradnik Językowy” 2014, z. 9, s. 7-18.

T. Karpowicz, Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja, Warszawa 2009.

M. Karwat, K. Krzysztofek, M. Czyżewski, J. Kurczewski, J. Bralczyk, Mowa nienawiści jako przemoc, „Societas/Communitas” 2010, nr 2 (10).

K. Kaszewski, Wykorzystanie frazeologii w tytułach audycji radiowych, w: Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji V. Frazeologizmy, pod red. I. Kosek, R. Makarewicz, K. Zawilskiej, Olsztyn 2015, s. 105-113.

A. Kiklewicz, Frazeologia w ujęciu pragmatycznym (aspekt genderowy), w: Język a komunikacja 27. Język polski: nowe wyzwania językoznawcze, pod red. J. Dybiec i G. Szpili, Kraków 2010, s. 221-232.

A. Kiklewicz, Norma językowa w gramatykach funkcjonalnych, „Poradnik Językowy” 2017, z. 7, s. 23-37.

M. Kita, Kto może być niepoprawny?, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF. Philologiae 2000, vol. 18, s. 121-131.

Z. Klemensiewicz, Higiena językowego obcowania, „Język Polski” 1965, z. 1, s. 1-8.

K. Kłosińska, Etyczny i pragmatyczny. Polskie dyskursy polityczne po 1989 roku, Warszawa 2012.

K. Kłosińska, Skąd się biorą frazeologizmy? Źródła frazeologizmów i mechanizmy frazeotwórcze, w: Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej. Geneza dawnych i nowych frazeologizmów polskich, pod red. G. Dziamskiej-Lenart i J. Liberka, Poznań 2016, s. 19-53.

M. Kochan, Medialne obrazy przemocy, „Poradnik Językowy” 2019, z. 7, s. 21-31.

E. Kołodziejek, Nowe, nowsze, najnowsze. O zmianach we współczesnej polszczyźnie, Szczecin 2019.

E. Kołodziejek, Koncepcje normy językowej w drugiej połowie XX i na początku XXI wieku, „Poradnik Językowy” 2018, z. 8, s. 105-118.

E. Kołodziejek, „Czy growy jest morowy”? Nowe słowa w polszczyźnie a kryteria poprawności językowej, w: Symbolae grammaticae in honorem Boguslai Dunaj, pod red. R. Przybylskiej, J. Kąsia i K. Sikory, Kraków 2010, s. 341-347.

E. Kołodziejek, Kto jest dzisiaj autorytetem językowym?, „Język Polski” 2013, z. 5, s. 339-343.

E. Kołodziejek, Zabiegi na twarz – o nowej konstrukcji składniowej w polszczyźnie, w: Kształtowanie się wzorów i wzorców językowych, pod red. A. Piotrowicz, K. Skibskiego i M. Szczyszka, Poznań 2009, s. 115-120.

Komunikacja. Tradycja i innowacje, pod red. M. Karwatowskiej i A. Siwca, Chełm 2013.

Komunikacja w stechnicyzowanym świecie. Wpływ postępu technicznego na język i literaturę, pod red. A. Niekrewicz, B. Walczaka, J. Żurawskiej-Chaszczewskiej, Gorzów Wielkopolski 2014.

Komunikowanie publiczne. Zagadnienia wybrane, pod red. B. Kudry i E. Olejniczak, Łódź 2014.

Komunikowanie się we współczesnym świecie, pod red. B. Kaczmarka i K. Markiewicz, Lublin 2003.

D. Kopczyńska, Wulgaryzmy w mediach i literaturze z lat 2000-2001, w: Polszczyzna publiczna początku XXI wieku, pod red. E. Wolańskiej, Warszawa 2007, s. 191-218.

J. Kornhauser, Język we współczesnej literaturze polskiej, w: Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci, pod red. W. Pisarka, Kraków1999, s. 166-180.

I. Kosek, Frazeologia i frazeografia polska w badaniach po 1989 roku, „Język Polski” 2015, z. 1-2, s. 43-54.

J. Kowalikowa, Język bez etykiety, w: Język trzeciego tysiąclecia III, t. 1: Tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny, pod red. G. Szpili, Kraków 2005, s. 463-472.

J. Kowalikowa, O wulgaryzmach w świadomości językowej młodzieży, „Poradnik Językowy” 2008, z. 2, s. 3-15.

J. Kowalikowa, Wulgaryzmy we współczesnej polszczyźnie, w: Język trzeciego tysiąclecia. Zbiór referatów z konferencji (Kraków, 2-4 marca 2000), Seria „Język a komunikacja” 1, pod red. G. Szpili, Kraków 2000, s. 121-132.

G. Kowalski, Negocjacja hierarchii ról społecznych w korespondencji elektronicznej studentów z nauczycielami akademickimi, w: Tekst (w) sieci. Tekst. Język. Gatunki, pod red. D. Ulickiej, Warszawa 2009, s. 253-263.

E. Krasnodębska, Produktywność formantu –ak w dziesięcioleciu 1990-2000 (w porównaniu z okresem 1945-1989), „Poradnik Językowy” 2004, z. 4, s. 35-45.

Kreowanie światów w języku mediów, pod red. P. Nowaka i R. Tokarskiego, Lublin 2007.

P. Krzyżanowski, Nieodmienność rzeczowników w systemie norm współczesnej polszczyzny, „Język Polski” 2020, z.2, s. 49-59.

Kształtowanie się wzorów i wzorców językowych, pod red. A. Piotrowicz, K. Skibskiego i M. Szczyszka, Poznań 2009.

A. Kula, Cechy stylowe publicystyki ekonomicznej na materiale „Polityki” z lat 1957-2004, Poznań 2010.

B. Kulesza, Najnowsze anglicyzmy w języku prasy młodzieżowej, „Kwartalnik Językoznawczy” 2010, nr 3-4 [http://www.kwartjez.amu.edu.pl/Kulesza_2010_3-4.pdf].

Kultura  języka polskiego w praktyce prawniczej, pod red. D. Kali i E. Kubickiej, Bydgoszcz 2014.

Kultura komunikacji językowej 1. Norma językowa w aspekcie teoretycznym i pragmatycznym, pod red. A. Piotrowicz, M. Witaszek-Samborskiej i K. Skibskiego, Poznań 2011.

Kultura komunikacji językowej 2. Etyka i etykieta w komunikacji językowej, pod red. A. Piotrowicz, M. Witaszek-Samborskiej i K. Skibskiego, „Poznańskie Spotkania Językoznawcze” 2012, t. 24.

Kultura komunikacji językowej 3. Kultura języka w komunikacji zawodowej, pod red. A. Piotrowicz, M. Witaszek-Samborskiej i K. Skibskiego, „Poznańskie Spotkania Językoznawcze” 2014, t. 28.

Kultura komunikacji językowej 4. Kultura komunikacji w językach słowiańskich – co nas łączy, co różni, co dziwi, pod red. A. Piotrowicz, M. Witaszek-Samborskiej i K. Skibskiego, „Poznańskie Spotkania Językoznawcze” 2016, t. 31.

Kultura komunikacji językowej 4. Kultura komunikacji w językach słowiańskich – co nas łączy, co różni, co dziwi, pod red. A. Piotrowicz, M. Witaszek-Samborskiej i K. Skibskiego, „Poznańskie Spotkania Językoznawcze” 2016, t. 32.

Kultura Komunikacji Językowej 5. Kultura komunikacji potocznej w językach słowiańskich, pod red. A. Piotrowicz, M. Witaszek-Samborskiej i K. Skibskiego, Poznań 2018.

Kultura Komunikacji Językowej 6. Kultura komunikacji w dydaktyce, pod red. A. Piotrowicz, M. Witaszek-Samborskiej i K. Skibskiego, Poznań 2020.

Kulturowe konteksty języka, pod red. B. Afeltowicz, J. Ignatowicz-Skowrońskiej, Szczecin 2014.

Kulturowe uwarunkowania zachowań językowych – tradycja i zmiana, pod red. A. Burzyńskiej-Kamienieckiej, Wrocław 2016.

H. Kurek, Przemiany fleksji nominalnej w polszczyźnie przełomu wieków XX i XXI (na przykładzie imion i nazwisk oraz appellativów), Kraków 2019.

H. Kurek, Współczesna norma fonetyczna – obowiązujący wzorzec a rzeczywistość (na przykładzie języka inteligencji), w: Mowa rozświetlona myślą. Świadomość normatywno-stylistyczna współczesnych Polaków, pod red. J. Miodka, przy współpracy M. Zaśko-Zielińskiej i I. Borkowskiego, Wrocław 1999, s. 201-207.

H. Kurkowska, Język ludzi myślących, w tejże: Polszczyzna ludzi myślących, Warszawa 1991, s. 201-208.

H. Kurkowska, Polityka językowa a zróżnicowanie społeczne współczesnej polszczyzny, w tejże: Polszczyzna ludzi myślących, Warszawa 1991, s. 178-188.

H. Kurkowska, Próba charakterystyki socjolingwistycznej współczesnego języka polskiego, w: Współczesna polszczyzna. Wybór zagadnień, pod red. H. Kurkowskiej, Warszawa 1981, s. 7-46.

H. Kurkowska, Zapożyczenia semantyczne we współczesnej polszczyźnie, w tejże: Polszczyzna ludzi myślących, Warszawa 1991, s. 233-347.

A. Kwaśnicka-Janowicz, P. Pałka, Współczesny warsztat językoznawcy – elektroniczne zasoby i narzędzia badawcze, „Język Polski” 2015, z. 1-2, s. 154-170.

A. Labijak, Językowe aspekty zawierania umów, czyli o swobodzie kontraktowania w świetle teorii językoznawczych, „Język Polski” 2020, z.1, s. 68-77.

G. Lakoff, M. Johnson, Metafory w naszym życiu. Przełożył i wstępem opatrzył T. P. Krzeszowski, Warszawa 2010.

R. Lebda, POTOCZNOŚĆ – czyli mowa bytu, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” 2003, z. 59, s. 113-124.

A. M. Lewicki, Nagłówki w formie ustalonych związków wyrazowych jako narzędzie manipulacji, w: A. M. Lewicki, Studia z polskiej frazeologii, Łask 2009, s. 131-141.

A. M. Lewicki, Studia z teorii frazeologii, Łask 2003.

A. M. Lewicki, A. Pajdzińska, Frazeologia, w: Współczesny język polski, pod red. J. Bartmińskiego, Lublin 2001, s. 315-333.

J. Liberek, Badanie ewolucji stylistycznej stałych związków frazeologicznych na podstawie danych leksykograficznych. Uwagi wstępne w związku z kwalifikowaniem frazeologizmów w XX-wiecznych słownikach, w: Przeobrażenia w języku i komunikacji medialnej na przełomie XX i XXI wieku, pod red. M. Karwatowskiej i A. Siwca, Chełm 2010, s. 65-78.

J. Liberek, Innowacje frazeologiczne w powojennej fraszce polskiej, Poznań 1998.

J. Liberek, Norma wyobrażeniowa a norma skodyfikowana (w świetle materiałów Telefonicznej Poradni Językowej UAM), „Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” XXI, 1994, s. 108-116.

J. Liberek, Zmiany w zasobie frazeologicznym współczesnej polszczyzny, w: Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej. Teoria. Zagadnienia ogólne, pod red. S. Bąby, K. Skibskiego i M. Szczyszka, Poznań 2010, s. 33-56.

M. Lisiecki, Komunikacja przez komputer, w: Język w komunikacji, t. 3, pod red. G. Habrajskiej, Łódź 2001, s. 106-118.

I. Loewe, Gatunki paratekstowe w komunikacji medialnej, Katowice 2007.

W. Lubaś, Co jest teraz ważne w polskiej polityce językowej?, w: Polska polityka językowa na przełomie tysiącleci, pod red. J. Mazura, Lublin 1999, s. 25-36.

W. Lubaś, Polskie gadanie. Podstawowe cechy i funkcje potocznej odmiany polszczyzny, Opole 2003.

W. Lubaś, Rola słownictwa potocznego w polszczyźnie ostatniego dziesięciolecia, w: Słownictwo współczesnej polszczyzny w okresie przemian, pod red. J. Mazura, Lublin 2000, s. 59-68.

W. Lubaś, Słownictwo potoczne w mediach, w: : Język w mediach masowych, pod red. J. Bralczyka i K. Mosiołek-Kłosińskiej, Warszawa 2000, s. 79-95.

W. Lubaś, Uzupełnienia do potoczności, w: Symbolae grammaticae in honorem Boguslai Dunaj, pod red. R. Przybylskiej, J. Kąsia i K. Sikory, Kraków 2010, s. 393-401.

A. Lusińska,  Reklama a frazeologia. Teksty reklamowe jako źródło nowych frazeologizmów, Toruń 2007.

M. Łaziński, O panach i paniach. Polskie rzeczowniki tytularne i ich asymetria rodzajowo-płciowa, Warszawa 2006.

I. Łuc, Współczesne gry komunikacyjnojęzykowe, Katowice 2010.

I. Łuc, A. Bortliczek, Język uwikłany w ponowoczesność, Katowice 2011.

M. Maciołek, Anglicyzmy komputerowe. Adaptacja i oddziaływanie na polszczyznę ogólną, w: Współczesna polszczyzna w badaniach językoznawczych. Od leksyki do języka poezji, pod red. P. Zbróga, Kielce 2010, s. 205-216.

J. Maćkiewicz, Czy Polska jest częścią Europy? Polszczyzna w europejskiej lidze językowej, w: Język trzeciego tysiąclecia. Zbiór referatów z konferencji (Kraków, 2-4 marca 2000), Seria „Język a komunikacja” 1, pod red. G. Szpili, Kraków 2000, s. 49-56.

J. Maćkiewicz, Wyrazy międzynarodowe (internacjonalizmy) we współczesnym języku polskim, w: Współczesny język polski, pod red. J. Bartmińskiego, Lublin 2001, s. 555-562.

K. Maćkowiak, Podstawowe problemy teorii świadomości językowej, „Poradnik Językowy” 2020, z. 2, s. 29-45.

M. Madejowa, Współczesna polska norma językowa w zakresie wymowy samogłosek nosowych, „Studia Phonetica Posnaniensia”, vol. 1, Poznań 1987, s. 31-56.

G. Majkowska, Język mediów w perspektywie aksjologicznej, w: Język polski jako narzędzie komunikacji we współczesnym świecie, pod red. J. Mazura, M. Rzeszutko-Iwan, Lublin 2007,  s. 93-103.

G. Majkowska, O języku mediów, w: Dziennikarstwo i świat mediów, pod red. Z. Bauera i E. Chudzińskiego, Kraków 2000, s. 232-243.

G. Majkowska, Źródła nowej polskiej frazeologii, w: Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji V. Frazeologizmy, pod red. I. Kosek, R. Makarewicz, K. Zawilskiej, Olsztyn 2015, s. 148-167.

G. Majkowska, H. Satkiewicz, Język w mediach, w: Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci, pod red. W. Pisarka, Kraków1999, s. 181-196.

E. Malinowska, O poprawności tekstów urzędowych, „Poradnik Językowy” 1999, z. 8-9, s. 43-48.

A. Małocha-Krupa, Słowa w lustrze. Pleonazm - semantyka - pragmatyka, Wrocław 2003.

A. Małocha-Krupa, Feminatywum w uwikłaniach językowo-kulturowych, Wrocław 2018.

A. Małocha-Krupa, K. Hołojda, P. Krysiak, W. Pietrzak, Równościowy savoir-vivre w tekstach publicznych, Warszawa 2013.

E. Mańczak-Wohlfeld, Polityka językowa w Polsce a wpływ języka angielskiego na polszczyznę, „LingVaria” 2020, nr 2, s. 149-158.

E. Mańczak-Wohlfeld, Angielsko-polskie kontakty językowe, Kraków 2006.

E. Mańczak-Wohlfeld, Jeszcze o najnowszych zapożyczeniach angielskich w języku polskim, „Poradnik Językowy” 2000, z. 2, s. 74–76.

E. Mańczak-Wohlfeld, Tendencje rozwojowe współczesnych zapożyczeń angielskich w języku polskim, Kraków  1995.

E. Mańczak-Wohlfeld, Występowanie zapożyczeń angielskich we współczesnej polszczyźnie, w: Język trzeciego tysiąclecia II. Zbiór referatów z konferencji (Kraków, 28 lutego  2 marca 2002), t. 2: Polszczyzna a języki obce: przekład i dydaktyka, pod red. W. Chłopickiego, Kraków 2002, s. 341-347.

R. Marcinkiewicz, Lepper, lepperiada, lepperyzmy, „Poradnik Językowy” 2003, z. 6, s. 51-61.

M. Marcjanik, ABC grzeczności językowej, w: Polszczyzna na co dzień, pod red. M. Bańki, Warszawa 2006, s. 231-310.

M. Marcjanik, Aspekt kulturoznawczy badań konfrontatywnych nad grzecznością językową, „Język Polski” 2017, z. 2, s. 34-42.

M. Marcjanik, Grzeczność w komunikacji językowej, Warszawa 2007.

M. Marcjanik, Retoryczny wymiar językowej grzeczności. Na przykładzie form adresatywnych w komunikowaniu społecznym, „Poradnik Językowy” 2013, z. 6, s. 74-82.

A. Markowski, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne. Nowe wydanie, Warszawa 2018.

A. Markowski, Norma językowa w polskich pracach normatywnych w pierwszej połowie XX wieku, „Poradnik Językowy” 2018, z. 8, s. 93-104.

A. Markowski, Błędy leksykalne, frazeologiczne i słowotwórcze, Warszawa 2014.

A. Markowski, Ewolucja normy w polszczyźnie XX wieku, w: Polszczyzna XX wieku. Ewolucja i perspektywy rozwoju, pod red. S. Dubisza i S. Gajdy, Warszawa 2001, s. 65-71.

A. Markowski, Funkcja stabilizacyjna najważniejszą funkcją działań kulturalnojęzykowych, „Język Polski” 2013, z. 5, s. 330-332.

A. Markowski, Miejsce neosemantyzmów w strukturze polisemu (na materiale najnowszych neosemantyzmów języka polskiego), „Przegląd Humanistyczny” 2006, nr 5/6.

A. Markowski, O pojęciu i typach internacjonalizmów semantycznych, „Poradnik Językowy” 2004, z. 2, s. 39-50.

A. Markowski, Poglądy Witolda Doroszewskiego na kulturę języka, „Poradnik Językowy” 2016, z. 1, s. 45-52.

A. Markowski, Polityka językowa a kultura języka, „Poradnik Językowy” 2017, z. 2, s. 25-33.

A. Markowski, Polszczyzna końca XX wieku, Warszawa 1982.

A. Markowski, Polszczyzna w dokumentach unijnych. Dylematy tłumaczy Unii Europejskiej, w: Język polski jako narzędzie komunikacji we współczesnym świecie, pod red. J. Mazura, M. Rzeszutko-Iwan, Lublin 2007, s. 21-33.

A. Markowski, Postawy użytkowników wobec języka, w: Mowa rozświetlona myślą. Świadomość normatywno-stylistyczna współczesnych Polaków, pod red. J. Miodka, Wrocław 1999, s. 15-32.

A. Markowski, Słowniki poprawnej polszczyzny dawniej i dziś (uwagi leksykografa), „Poradnik Językowy” 2010, z. 4, s. 41-50.

A. Markowski, M. Ciupińska, E. Dulna-Rak, E. Kozioł-Chrzanowska, M. Łozińska, A. Niepytalska-Osiecka, M. Pawelec-Skurzyńska, U. Zdunek, Nowe spojrzenie na kryteria oceny elementów językowych, w: Norma językowa w aspekcie teoretycznym i pragmatycznym, pod red. A. Piotrowicz, M. Witaszek-Samborskiej i K. Skibskiego, Poznań 2011, s. 11-48.

A. Markowski, J. Podracki, Problem kodyfikacji i normalizacji języka polskiego, w: Polska polityka językowa na przełomie tysiącleci, pod red. J. Mazura, Lublin 1999, s. 49-61.

A. Markowski, J. Puzynina, Kultura języka, w: Współczesny język polski, pod red. J. Bartmińskiego, Lublin 2001, s. 49-71.

A. Markowski, H. Satkiewicz, Kultura języka w powojennej Polsce, w: O zagrożeniach i bogactwie polszczyzny. Forum Kultury Słowa. Wrocław 1995, pod red. J. Miodka, Wrocław 1996, s. 11-24.

A. Matkowski, Małysz a mowa polska, „Poradnik Językowy” 2003, z. 3, s. 33-42.

A. Matusiak, Polskie słownictwo komputerowe, „Poradnik Językowy” 1997, z. 1, s. 24-28.

K. Michalewski, Komunikaty mieszane, Łódź 2012.

M. Miławska, Język bohaterem filmu. Analiza lingwistyczna Dnia świra Marka Koterskiego, Lublin 2015.

J. Miodek, Kultura języka w teorii i w praktyce, Wrocław 1983.

J. Miodek, O normie językowej, w: Współczesny język polski, pod red. J. Bartmińskiego, Lublin 2001, s. 73-83.

J. Miodek, Osobliwości stylu Jana Pawła II, „Język Polski” 1984, z. 3, s. 173-176; 1988, z. 4-5, s. 230-233.

W.T. Miodunka, O potrzebie opisu i kształtowania świadomości językowej współczesnych Polaków, „Język Polski” 2017, z. 3, s. 5-18.

E. Młynarczyk, Losy frazeologizmu „szewska pasja” na tle zjawisk językowo-kulturowych, „Język Polski” 2017, z. 2, s. 23-33.

W. Moch, Hip hop ¬– kultura miasta. Leksyka subkultury hiphopowej w Polsce, Bydgoszcz 2008.

W. Moch, Street art i graffiti. Litery, słowa i obrazy w przestrzeni miasta, Bydgoszcz 2016.

K. Mosiołek-Kłosińska, O zakłóceniach łączliwości systemowej wyrazów. Zakłócenie łączliwości a błąd semantyczny, „Poradnik Językowy” 1997, z. 3, s. 6-21.

K. Mosiołek-Kłosińska, Polskie słownictwo z okresu 1989-1999 na tle współczesnych zjawisk kulturowych, w: Słownictwo współczesnej polszczyzny w okresie przemian, pod red. J. Mazura, Lublin 2000, s. 75-85.

K. Mosiołek-Kłosińska, Ślady polskich przemian po 1989 roku w słownictwie ogólnym, w: Polszczyzna w komunikowaniu publicznym. Prace poświęcone Profesor Halinie Satkiewicz z okazji jubileuszu Jej i Jej Zakładu, pod red. W. Gruszczyńskiego, J. Bralczyka i G. Majkowskiej, Warszawa 1999, s. 37-62.

K. Mosiołek-Kłosińska, Wulgaryzacja języka w mediach, w: Język w mediach masowych, pod red. J. Bralczyka i K. Mosiołek-Kłosińskiej, Warszawa 2000, s. 75-85.

K. Mosiołek-Kłosińska, Zakłócenie łączliwości normatywnej wyrazów jako przejaw działania tendencji do usuwania wyjątków, „Poradnik Językowy” 1997, z. 6, s. 9-18.

P. Mostowik, W. Żukowski, Ustawa o języku polskim. Komentarz, Warszawa 2001.

M. Mycawka, Formacje z sufiksem -s typu normals, terytorials, totals, „LingVaria” 2020, nr 1, s. 75-87.

M. Mycawka, Adaptacja zapożyczeń frazeologicznych w polszczyźnie na przykładzie zwrotu zamiatać/zamieść coś pod dywan, „Język Polski” 2012, z. 3, s. 161-173.

M. Mycawka, Potocyzmy w natarciu: trafiony/nietrafiony, „Język Polski” 2004, z. 5, s. 347-351.

M. Mycawka, Produktywne formanty słowotwórcze we współczesnej polszczyźnie (wybrane zagadnienia), w: Współczesna leksyka, pod red. K. Michalewskiego, cz. II, Łódź 2001, s. 16-23.

M. Mycawka, Wyrazy modne w świetle kultury języka, w: Kultura języka dziś, pod red. W. Pisarka i H. Zgółkowej, Poznań 1995, s. 108-119.

A. Naruszewicz-Duchlińska, Nienawiść w czasach Internetu, Gdynia 2015.

A. Naruszewicz-Duchlińska, Kultura zachowań językowych w internecie, Warszawa 2019.

M. Nawrocka-Żarnecka, Związki frazeologiczne w polskim reportażu literackim autorów debiutujących w latach 60. i 70. XX wieku, Poznań 2016.

A. Niekrewicz, Młodzieżowy język internetowy na tle starannej odmiany języka internautów i polszczyzny ogólnej, w: „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” X, 2003, s. 155-173.

A.A. Niekrewicz, Od schematyzmu do kreacyjności. Język memów internetowych, Gorzów Wielkopolski 2015.

Norma językowa w aspekcie teoretycznym i pragmatycznym, pod red. A. Piotrowicz, M. Witaszek-Samborskiej i K. Skibskiego, Poznań 2011.

Norma językowa w polszczyźnie, pod red. M. Bugajskiego, Zielona Góra 1995.

Normalizacja języka w krajach Zachodu, pod red. A. Markowskiego i J. Puzyniny, Warszawa 1994.

B. Nowakowska, Nowe połączenia wyrazowe we współczesnej polszczyźnie, Kraków 2005.

Nowe spojrzenie na kryteria poprawności językowej, pod red. A. Markowskiego, Warszawa 2012.

Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji, pod red, A. Naruszewicz-Duchlińskiej i M. Rutkowskiego, Olsztyn 2006.

Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji II, pod red. M. Rutkowskiego, K. Zawilskiej, Olsztyn 2008.

Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji V. Frazeologizmy, pod red. I. Kosek, R. Makarewicz, K. Zawilskiej, Olsztyn 2015.

B. Nowowiejski, Łacina internetu, w: Przyszłość języka, pod red. S. Krzemień-Ojaka i B. Nowowiejskiego, Białystok 2001, s. 65-73.

B. Nowowiejski, O przyszłości polskich gwar ludowych, w: Przyszłość języka, pod red. S. Krzemień-Ojaka i B. Nowowiejskiego, Białystok 2001, s. 97-112.

B. Nowowiejski, Wpływy języka niemieckiego na polszczyznę w zakresie słownictwa, „Poradnik Językowy” 2007, z. 5, s. 14-24.

Oblicza komunikacji. Tabloidyzacja języka i kultury, pod red. I. Kamińskiej-Szmaj, T. Piekota, M. Poprawy, Wrocław 2010.

Oblicza polszczyzny, pod red. A. Markowskiego, R. Pawelca, Warszawa 2012.

R. Ociepa, O współczesnych anglicyzmach w nazewnictwie zawodów i stanowisk służbowych, „Poradnik Językowy” 2001, z. 6, s. 49-55.

H. Olborski, Stylotwórcze funkcje składników systemu prozodyjnego: akcentu, intonacji i pauzy, „Poradnik Językowy” 2019, z. 2, s. 92-107.

K. M. Olkowska, Najnowsze angielskie zapożyczenia cytatowe w polszczyźnie ogólnej początku XXI wieku, „Studia Językoznawcze” 10, 2011, s. 211-256.

K. Ozga, Grzeczni inaczej, w: Język trzeciego tysiąclecia III, t. 1: Tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny, pod red. G. Szpili, Kraków 2005, s. 473-482.

K. Ożóg, Boskie usta, kultowe dialogi – wpływ mediów na nowe wzorce językowe, w: Kształtowanie się wzorów i wzorców językowych, pod red. A. Piotrowicz, K. Skibskiego i M. Szczyszka, Poznań 2009, s. 11-20.

K. Ożóg, Język w służbie polityki. Językowy kształt kampanii wyborczych, Rzeszów 2004.

K. Ożóg, Medialne określenia człowieka – twórcy tekstów kultury. Sprzedaż kultów, ikon, legend, w: Symbolae grammaticae in honorem Boguslai Dunaj, pod red. R. Przybylskiej, J. Kąsia i K. Sikory, Kraków 2010, s. 437-446.

K. Ożóg, Ostatnie zmiany w polszczyźnie na tle tendencji kulturowych Zachodu, w: Język trzeciego tysiąclecia II. Zbiór referatów z konferencji (Kraków, 28 lutego  2 marca 2002), t. 1: Nowe oblicza komunikacji we współczesnej polszczyźnie, Seria „Język a komunikacja” 4, pod red. G. Szpili, Kraków 2002, s. 75-82.

K. Ożóg, Pauperyzacja języka współczesnej polityki, „LingVaria” 2006, nr 1, s. 81-90.

K. Ożóg, Polszczyzna pierwszej dekady XXI w. – próba uchwycenia najważniejszych zjawisk, w: Polszczyzna mówiona ogólna i regionalna. Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków, 25-26 września 2008 r., pod red. B. Dunaja i M. Raka, Kraków 2009, s. 21-31.

K. Ożóg, Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia, wyd. 3., Rzeszów 2007.

K. Ożóg, Współczesne relacje między językiem polskim a kulturą, w: Przeobrażenia w języku i komunikacji medialnej na przełomie XX i XXI wieku, pod red. M. Karwatowskiej i A. Siwca, Chełm 2010, s. 121-131.

K. Ożóg, Wyrazy modne i nadużywane w polszczyźnie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku, w: Słownictwo współczesnej polszczyzny w okresie przemian, pod red. J. Mazura, Lublin 2000, s. 87-94.

M. Pachowicz, Leksyka młodzieży. Tradycja, rozwój, kreatywność. Kraków 2018.

M. Pachowicz, Leksyka młodzieży. Tradycja, rozwój, kreatywność, Kraków 2018. Problemy polskiej normy językowej i kodyfikacji, pod red. D. Zdunkiewicz-Jedynak, J. Liberka, Warszawa 2019.

A. Pajdzińska, Literatura a normy języka ogólnego, „Poradnik Językowy” 1993, z. 5, s. 249-254.

P. Pałka, A. Kwaśnicka-Janowicz, Przewodnik po elektronicznych zasobach językowych dla polonistów (słowniki, kartoteki, korpusy, kompendia), Kraków 2017.

E. Pałuszyńska, Nagłówki w „Gazecie Wyborczej” (ekspresywna leksyka, frazematyka, metaforyka), Łódź 2006.

R. Pawelec, M. Trysińska, Najnowsze słownictwo a współczesne media elektroniczne, Warszawa 2008.

A. Pawłowski, Język polski w Unii Europejskiej: szanse i zagrożenia, „Poradnik Językowy” 2005, z. 10, s. 3-27.

A. Pawłowski, Odmiana nazw niektórych firm i produktów jako przedmiot polityki językowej, „Język Polski” 2017, z. 3, s. 35-47.

M. Peisert, Formy i funkcje agresji werbalnej. Próba typologii, Wrocław 2004.

M. Peisert, Literatura tzw. postmodernizmu wobec normy językowej, „Poradnik Językowy” 1999, z. 8-9, s. 24-28.

J. Pelc, Dwa pojęcia normy a poprawność, w: Język narzędziem myślenia i działania. Materiały z konferencji zorganizowanej z okazji 100-lecia „Poradnika Językowego” (Warszawa, 10-11 maja 2001), pod red. W. Gruszczyńskiego, Warszawa 2002, s. 96-102.

Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej. Frazeologia w stylach i gatunkach mowy, pod red. P. Flicińskiego, K. Skibskiego, Poznań 2019.

Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej. Teoria. Zagadnienia ogólne, pod red. S. Bąby, K. Skibskiego i M. Szczyszka, Poznań 2010.

Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej. Wariantywność we frazeologii, pod red. P. Flicińskiego, Poznań 2011.

Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej. Geneza dawnych i nowych frazeologizmów polskich, pod red. G. Dziamskiej-Lenart i J. Liberka, Poznań 2016.

Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej. Między teorią a praktyką frazeograficzną, pod red. G. Dziamskiej-Lenart i J. Liberka, Poznań 2013.

B. Pędzich, Błędy fleksyjne, Warszawa 2014. 

T. Piekot, Problem analizy frazeologii socjolektalnej (na przykładzie socjolektu kulturystów nieprofesjonalnych), „Poradnik Językowy” 2000, z. 4, s. 50-56. 

A. Piela, Kłopotliwe kwalifikatory chronologiczne w słownikach języka polskiego, „Język Polski” 2020, z.3, s. 58-72.

A. Piela, Niestabilne frazeologizmy z dawnym komponentem «odzieżowym», „Język Polski” 2014, z. 4, s. 353-363.

A. Pięcińska, Nowe zjawiska w polskiej rzeczywistości widziane przez pryzmat języka: grill, pager, notebook, „Poradnik Językowy” 2001, z. 1, s. 71–78.

A. Piotrowicz, O poradach językowych udzielanych na łamach „Filipinki” trzydzieści lat temu. Przyczynek do badań nad normą językową, w: Z zagadnień frazeologii, stylistyki i kultury języka. Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Bąby i Piotra Flicińskiego przygotowana na dziesięciolecie Zakładu Frazeologii i Kultury Języka Polskiego UAM, Poznań 2006, s. 99-109.

A. Piotrowicz, M. Witaszek-Samborska, Trwałość i zmienność mody językowej – w pięćdziesiąt lat od publikacji Danuty Buttler, „Poradnik Językowy” 2013, z. 4, s. 19-33.

A. Piotrowicz, M. Witaszek-Samborska, Senior – modny anglosemantyzm współczesnej polszczyzny, „Język Polski” 2017, z. 2, s. 85-93.

A. Piotrowicz, M. Witaszek-Samborska, Norma wzorcowa a uzus polonistów, w: Kształtowanie się wzorów i wzorców językowych, pod red. A. Piotrowicz, K. Skibskiego i M. Szczyszka, Poznań 2009, s. 87-94.

A. Piotrowicz,  M. Witaszek-Samborska, Zapożyczenia we współczesnej polszczyźnie w opinii jej użytkowników, w: Viribus Unitis. Księga poświęcona Profesor Monice Gruchmanowej w 75-lecie urodzin, Poznań 1998, s.169-176.

T. Piotrowski, Pseudoanglicyzmy czy neoanglicyzmy? O współczesnych zapożyczeniach z języka angielskiego, w: Ogród nauk filologicznych. Księga Jubileuszowa poświęcona Profesorowi Stanisławowi Kochmanowi, pod red. M. Balowskiego i W. Chlebdy, Opole 2005, s. 503-510.

J. Podracki, Działalność telewizji publicznej na rzecz poprawności i sprawności językowej Polaków ( w latach 2003-2004), w: Polszczyzna publiczna początku XXI wieku, pod red. E. Wolańskiej, Warszawa 2007, s. 169-176.

L. Polkowska, Funkcje tautologii i pleonazmów we współczesnych wypowiedziach perswazyjnych, „Poradnik Językowy” 2007, z. 9, s. 46-59.

L. Polkowska, Naruszanie zasad etyki poselskiej w latach 2001-2012, „Poradnik Językowy” 2014, z. 1, s. 61-70.

Polska genologia lingwistyczna. Zagadnienia i problemy współczesnej genologii, pod red. D. Ostaszewskiej i R. Cudaka, Warszawa 2008.

Polska polityka językowa na przełomie tysiącleci, pod red. J. Mazura, Lublin 1999.

Polska polityka językowa w Unii Europejskiej, pod red. J. Warchali i D. Krzyżyk, Katowice 2008.

Polska polityka komunikacyjnojęzykowa wobec wyzwań XXI wieku, pod red. S. Gajdy, A. Markowskiego, J. Porayskiego-Pomsty, Warszawa 2005.

Polskie dźwięki, polskie słowa, polska gramatyka (system – teksty – norma – kodyfikacja), pod red. B. Pędzich, D. Zdunkiewicz-Jedynak, Warszawa 2011.

Polskie języki. O językach zawodowych i środowiskowych. Materiały VII Forum Kultur Słowa, Gdańsk, 9-11 października 2008 roku, pod red. M. Milewskiej-Stawiany i E. Rogowskiej-Cybulskiej, Gdańsk 2010.

Polszczyzna publiczna początku XXI wieku, pod red. E. Wolańskiej, Warszawa 2007.

D. Połowniak-Wawrzonek, Wpływ reklamy na współczesną polską frazeologię, w: Współczesna polszczyzna w badaniach językoznawczych. Od leksyki do języka poezji, pod red. P. Zbróga, Kielce 2010, s. 211-222.

D. Połowniak-Wawrzonek, Wpływ wypowiedzi polityków na współczesną polską frazeologię, w: Język w prawie, administracji i gospodarce, pod red. K. Michalewskiego, Łódź 2010, s. 199-209.

O. Popova, Typologia błędów najczęściej popełnianych przez studentów ukraińsko- i rosyjskojęzycznych (na podstawie doświadczeń w nauczaniu języka polskiego jako obcego w Centrum Języka i Kultury Polskiej w Berdiańsku), „Poradnik Językowy” 2019, z. 6, s. 19-28.

M. Poprawa, Pragmatyczne, społeczne i kulturowe aspekty internetowej porady językowej, w: Dobra rada nie zawada. Rady, porady, poradniki w języku, literaturze i kulturze, pod red. W. Żarskiego i B. Staniów, Koszalin 2010, s. 105-122.

J. Porayski-Pomsta, Językowa norma rozwojowa w ontogenezie wobec normy poprawnościowej języka polskiego, „Poradnik Językowy” 2015, z. 5, s. 7-17.

J. Porayski-Pomsta, Zapożyczenia leksykalne z języka francuskiego we współczesnej polszczyźnie. Charakterystyka strukturalno-semantyczna, „Poradnik Językowy” 2007, z. 5, s. 54-65.

Potoczność a zachowania językowe Polaków, pod red. B. Bonieckiej i S. Grabiasa, Lublin 2007.

Problemy polskiej normy językowej i kodyfikacji, pod red. D. Zdunkiewicz-Jedynak, J. Liberka, Warszawa 2019.

Procesy rozwojowe współczesnej polszczyzny. Część I. Najnowsze zjawiska w polszczyźnie, pod red. K. Ruty i K. Zalejarz, Poznań 2009.

Przemiany języka na tle przemian współczesnej kultury, pod red. K. Ożoga, E. Oronowicz-Kidy, Rzeszów 2006.

W. Przyczyna, G. Siwek, Język w Kościele, w: Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci, pod red. W. Pisarka, Kraków1999, s. 130-148.

Przyszłość polszczyzny – polszczyzna przyszłości, pod red. K. Kłosińskiej, R. Zimnego. Warszawa 2017.

J. Puzynina, Język wartości, Warszawa 1992.

J. Puzynina, Kultura języka a etyka słowa, „Poradnik Językowy” 2017, z. 2, s. 34-40.

J. Puzynina, Kultura słowa ważny element kultury narodowej, Łask 2011.

J. Puzynina, Problem kodyfikacji normy języka polskiego, „Poradnik Językowy” 1997, z. 6, s. 1-8; lub: J. Puzynina, Kultura słowa ważny element kultury narodowej, Łask 2011, s. 27-34.

J. Puzynina, Problemy aksjologiczne w językoznawstwie, „Poradnik Językowy” 1984, z. 9-10, s. 539-556.

R. S., Wulgaryzmy w literaturze, „Poradnik Językowy” 1997, z. 6, s. 71-77.

A. Rabiej, Perspektywy języka polskiego w Unii Europejskiej. Przykład irlandzki, „LingVaria” 2006, nr 2, s. 113- 124.

A. Rejter, Leksyka ekspresywna w historii języka polskiego: kulturowo-komunikacyjne konteksty potoczności, Katowice 2006.

A. Rejter, Relacja język a emocje w perspektywie międzykulturowej, „Poradnik Językowy” 2008, z. 3, s. 12-23.

Retoryka codzienności. Zwyczaje językowe współczesnych Polaków, pod red. M. Marcjanik, Warszawa 2006.

E. Rogowska-Cybulska, Dorobek teoretyczny i praktyczny językoznawstwa normatywnego i kultury języka w Polsce w latach 1989-2014, „Język Polski” 2015, z. 1-2, s. 81-91.

E. Rudnicka, Kosmopolityzujące kalki – normatywne aspekty funkcjonowania kalk składniowych w polszczyźnie, „Poradnik Językowy’ 2010, z. 6, s. 15-35.

E. Rudnicka, O kryteriach oceny poprawności językowej i ich roli w warsztacie współczesnego językoznawcy normatywisty, „Przegląd Humanistyczny” 2007, z. 3, s. 111–120.

E. Rudnicka, Potrzeby oceny normatywnej współczesnego języka polskiego a warsztat współczesnego językoznawcy normatywisty, w: Język polski jako narzędzie komunikacji we współczesnym świecie, pod red. J. Mazura, M. Rzeszutko-Iwan, Lublin 2007, s. 57-67.

E. Rudnicka, Słownik jako tekst kultury, „Język Polski” 2016, z. 4, s. 47-64.

M. Ruszkowski, Teoretyczne i praktyczne zagadnienia językoznawstwa normatywnego, Kielce 1995.

M. Ruszkowski, Nie tylko o kulturze języka, Kielce 1999.

M. Ruszkowski, Wariantywność współczesnej polszczyzny. Wybrane zagadnienia, Kielce 2018.

M. Ruszkowski, O akcencie hiperpoprawnym, „Poradnik Językowy” 2004, z. 7, s. 59-65.

M. Ruszkowski, O kryterium uzualnym oceny innowacji językowych, w: Język polski w perspektywie diachronicznej i synchronicznej, pod red. K. Maćkowiaka i C.  Piątkowskiego, Zielona Góra 2004, s. 221-231.

M. Ruszkowski, Tautologie z komponentem obcym we współczesnej polszczyźnie, „Poradnik Językowy” 2006, z. 8, s. 19-26.

M. Ruszkowski, Wariantywność czasowników a  norma słownikowa, „Poradnik Językowy” 2009, z. 3, s. 68-73.

M. Ruszkowski, Problemy opisu współczesnych pleonazmów i tautologii, w: Współczesna polszczyzna w badaniach językoznawczych. Od leksyki do języka poezji, pod red. P. Zbróga, Kielce 2010, s. 17-30.

M. Ruszkowski, Ewolucja normy językowej (na przykładzie form wariantywnych zawartych w Słowniczku błędów językowych Artura Passendorfera), „Język Polski” 2014, z. 4, s. 322-329.

A. Ryzza-Woźniak, Wpływ Unii Europejskiej na polszczyznę końca XX wieku, w: Język trzeciego tysiąclecia. Zbiór referatów z konferencji (Kraków, 2-4 marca 2000), Seria „Język a komunikacja” 1, pod red. G. Szpili, Kraków 2000, s. 311-317.

M. Rzeszutek, Słownictwo środowisk młodzieżowych w okresie polskiej transformacji, w: Słownictwo współczesnej polszczyzny w okresie przemian, pod red. J. Mazura, Lublin 2000, s. 171-177.

E. Rzetelska-Feleszko, Podstawy leksykalne obecnych nazw sklepów i firm, w: Słownictwo współczesnej polszczyzny w okresie przemian, pod red. J. Mazura, Lublin 2000, s. 141-148.

M. Sagan-Bielawa, Polszczyzna (nie tylko) dla Polaków. Pozycja języka w świecie w opinii studentów, „Język Polski” 2017, z. 3, s. 19-34.

H. Satkiewicz, Neutralizacja nacechowania stylistycznego i ekspresywnego w słownictwie współczesnej polszczyzny, w: Słownictwo współczesnej polszczyzny w okresie przemian, pod red. J. Mazura, Lublin 2000, s. 69-74.

H. Satkiewicz, Norma współczesnego języka polskiego w odbiorze społecznym, w: Kultura języka dziś, pod red. W. Pisarka i H. Zgółkowej, Poznań 1995, s. 38-45.

H. Satkiewicz, Teoretyczne problemy kultury języka w ujęciu Profesor Haliny Kurkowskiej, „Poradnik Językowy” 1985, z. 5, s. 303-306.

H. Satkiewicz, Typy zmian w zasobie leksykalnym współczesnej polszczyzny, w: Polszczyzna a/i Polacy u schyłku XX wieku. Zbiór studiów, pod red. K. Handke i H. Dalewskiej-Greń, Warszawa 1994, s. 123-127.

H. Satkiewicz, Zakres przydatności kryterium funkcjonalnego w ocenie zjawisk językowych, „Poradnik Językowy” 1995, z. 9-10, s. 17-21.

J. Senderska, Nowe znaczenia wyrazów klimat i klimatyczny, „Język Polski” 2009, z. 1, s. 32-37.

A. Seretny, Badania leksykalne w (glotto)dydaktyce polonistycznej, „Język Polski” 2018, z. 2, s. 42-60.

E. Sękowska, Wpływ języka angielskiego na słownictwo polszczyzny ogólnej, „Poradnik Językowy” 2007, z. 5, s. 44-53.

M. Siuciak, Błąd czy innowacja? Problematyka poprawnościowa z perspektywy historyka języka, „Język Polski” 2016, z. 1, s. 36-44.

K. Skibski, O nowych derywatach typu impra, ściema, kolo, w: Słowo. Tekst. Czas VII. Nowe środki językowej nominalizacji w nowej Europie. Materiały VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej (Szczecin, 21-23 listopada 2003 r.), pod red. M. Aleksiejenki i M. Kuczyńskiej, Szczecin 2004, s. 155-160.

K. Skibski, M. Szczyszek, Ponowoczesna dynamika zmian w normie językowej, „Język Polski” 2009, z. 4-5, s. 285-292.

K. Skibski, M. Szczyszek, Semantyczne i formalne uwarunkowania serii analogicznej w: Stylistyka a leksykologia. Związki, zależności, metody. Studia o języku i stylu artystycznym, T. IV, pod red. K. Maćkowiaka i C. Piątkowskiego, Zielona Góra 2008, s. 97-111.

B. Skowronek, Badania nad językiem w mediach po 1989 roku, „Język Polski” 2015, z. 1-2, s.114-124.

B. Skowronek, Mediolingwistyka. Wprowadzenie, Kraków 2013.

A. Skudrzyk, Czy zmierzch kultury pisma? O synestezji i analfabetyzmie funkcjonalnym, Katowice 2005.

A. Skudrzykowa, J. Warchala, Pani doktor, jak się wyrobię, to wpadnę – błąd czy nowa norma zachowań językowych, w: Język w przestrzeni społecznej, pod red. S. Gajdy, K. Rymuta i U. Żydek-Bednarczuk, Opole 2002, s. 197-202.

R. Słabczyński, „Masakra” — wyraz modny współczesnej polszczyzny, „Język Polski” 2015, z. 3, s. 239-249.

Słowa-kładki, na których spotykają się ludzie różnych światów, pod red. I. Burkackiej, R. Pawelca, D. Zdunkiewicz-Jedynak, Warszawa 2010.

T. Smółkowa, Leksyka w początkowym okresie przemian ustrojowych. Rodzaje zmian, w: Słownictwo współczesnej polszczyzny w okresie przemian, pod red. J. Mazura, Lublin 2000, s. 51-58.

T. Smółkowa, Neologizmy we współczesnej leksyce polskiej, Kraków 2001.

T. Smółkowa, Nowe słownictwo polskie, w: Współczesny język polski, pod red. J. Bartmińskiego, Lublin 2001, s. 397-404.

B. Sobczak, Normy grzeczności a zmiany w publicznych zachowaniach (nie tylko) językowych, „Poradnik Językowy” 2016, z. 6, s. 37-48.

I. Sołtys, Norma wzorcowa w wymowie. Wyzwania dydaktyczne, „Poradnik Językowy” 2016, z. 6, s. 49-60.

Sprawozdania o stanie ochrony języka polskiego Rady Języka Polskiego, http://orka.sejm.gov.pl/.

Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną. Prace dedykowane Profesorowi Stanisławowi Bąbie w 65-lecie urodzin, pod red. J. Liberka, Poznań 2004.

Style współczesnej polszczyzny. Przewodnik po stylistyce polskiej, pod red. E. Malinowskiej, J. Nocoń, U. Żydek-Bednarczuk, Kraków 2013.

K. Sujkowska-Sobisz, Od lingwistyki tekstu do analizy dyskursu – polonistyczne badania nad tekstem w latach 1989-2014, „Język Polski” 2015, z. 1-2, s. 106-113.

D. Suska, Anglicyzmy w języku młodzieży – zagrożenie czy konieczna globalizacja polszczyzny?, w: Współczesna polszczyzna w badaniach językoznawczych. Od leksyki do języka poezji, pod red. P. Zbróga, Kielce 2010, s. 217-226.

M. Szczerbal, V. Kamasa, Język blogów a normy poprawnościowe języka polskiego, „Investigationes Linguisticae” 2012, Vol. XXVI.

T. Szczerbowski, Polskie i rosyjskie słownictwo slangowe, Kraków 2018.

E. Szczęsna, Poetyka reklamy, Warszawa 2003.

M. Szczyszek, Słowotwórcze sposoby wyrażania emocji w „najmłodszej polszczyźnie”, w: Wyrażanie emocji, pod red. K. Michalewskiego, Łódź 2006, s. 428–438.

A. Szemberska, Wybrane nowe italianizmy we współczesnej polszczyźnie, „Kwartalnik Językoznawczy” 2011, nr 3

[http://www.kwartjez.amu.edu.pl/teksty2011_3/Szemberska_2011_3.pdf].

G. Szpila, Formy i funkcje frazeologizmów w powieściach Doroty Masłowskiej, „Język Polski”  2010,  z. 4-5,  s. 310-320.

J. Szpyra-Kozłowska, Pogodyn, pogodynek czy prezenter pogody? Nowe nazwy męskie i językowe mechanizmy ich tworzenia, „Język Polski” 2020, z.2, s. 60-76.

J. Szpyra-Kozłowska, Lablador w labolatorium. Błędy językowe i przejęzyczenia z udziałem spółgłosek płynnych, „Poradnik Językowy” 2018, z. 8, s. 7-22.

J. Szpyra-Kozłowska, Wewnątrzjęzykowe mechanizmy fonologicznej polonizacji zapożyczeń angielskich, „Poradnik Językowy” 2016, z. 6, s. 61-76.

N. Szydłowska, „Botanicy” czy „ogrodnicy”  prospektywne postawy językoznawców dawniej i dziś, w: Przyszłość języka, pod red. S. Krzemień-Ojaka i B. Nowowiejskiego, Białystok 2001, s. 199-211.

L. Szymański, Obniżanie wulgarności wyrazów. Badania na materiale korpusowym, „Biuletyn PTJ” 2013, z. LXVIII, s. 209-218.

W. Szymborska, Przemówienie wygłoszone w Auli Uniwersyteckiej w Poznaniu 15 maja 1995 r. w czasie nadania doktoratu honoris causa UAM, „Arkusz” 1995, nr 6, s. 1-2 [lub: Vislawa Szymborska. Doctor Honoris Causa Universitatis Studiorum Mickiewiczianae Posnaniensis. 15 V 1995, Poznań 1995, s. 15-19].

A. Śledź, Przerywnik czy wykrzyknik? Analiza składniowa i semantyczna pewnych użyć słów uważanych za wulgarne, „Poradnik Językowy” 2003, z. 9, s. 69-74.

B. Taras, Agresja. Studium semantyczno-pragmatyczne, Rzeszów 2013.

B. Taras, Anonim w Internecie, czyli o komunikacji incognito, w: Dialog a nowe media, pod red. M. Kity, Katowice 2004, s. 42-51.

B. Taras, Ekspansja wulgarności w języku i w kulturze, „Język Polski” 2011, z. 5, s. 372-380.

Teksty kultury. Oblicza komunikacji XXI wieku, pod red. J. Mazura i M. Rzeszutko-Iwan, t. 1-2, Lublin 2006.

R. Tokarski, Manipulacja to zniewalanie. A cóż począć z „urodzonymi w niewoli?”, w: Manipulacja w języku, pod red. P. Krzyżanowskiego i P. Nowaka, Lublin 2004, s. 61-70.

R. Tokarski, Od językowego obrazu świata do obrazów świata w języku, „Język Polski” 2016, z. 2, s. 28-37.

M. Trysińska, Jak politycy komunikują się ze swoimi wyborcami? Analiza języka polityków na przykładzie rozmów prowadzonych w telewizji polskiej oraz internecie, Warszawa 2004.

N. Urbańczyk-Adach, Zakres użycia przyimka dla we współczesnej polszczyźnie, „Poradnik Językowy” 2009, z. 9, s. 16-25.

A. J. Urniaż, Internet a grzeczność językowa w językach czeskim, polskim, słowackim i angielskim, w: Język trzeciego tysiąclecia III, t. 1: Tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny, pod red. G. Szpili, Kraków 2005, s. 483-490.

A. Urzędowska, Poprawność językowa w Internecie (na przykładzie facebookowych fanpage’y), „Poradnik Językowy” 2015, z. 9, s. 94-104.

B. Walczak, Jan Paweł II a język polski, w: Jan Paweł II – człowiek i dzieło, pod red. B. Walczaka, Poznań 2001, s. 157-163.

B. Walczak, Jan Paweł II a sztuka słowa, w: O człowieku w późnej nowoczesności. Jan Paweł II – osoba, życie, pontyfikat, pod red. B. Walczaka, Poznań 2004, s. 67-77.

B. Walczak, Kultura języka polskiego dawniej i dziś, „Język Polski” 2013, z. 5, s. 333-338.

B. Walczak, Między snobizmem i modą a potrzebami języka, czyli o wyrazach obcego pochodzenia w polszczyźnie, Poznań 1987.

B. Walczak, Norma językowa wobec elementów obcego pochodzenia, w: Kultura języka dziś, pod red. W. Pisarka i H. Zgółkowej, Poznań 1995, s. 120-133.

B. Walczak, Nowe zapożyczenia w polszczyźnie drugiej połowy XX wieku, w: Ulotność i trwanie. Studia z tematologii i historii literatury, pod red. E. Wiegandt, A. Czyżak i Z. Kopcia, Poznań 2003, s. 265–275.

B. Walczak, O tzw. kryterium narodowym oceny innowacji językowych, „Studia Polonistyczne” IX, 1981, s. 45-55.

B. Walczak, Przegląd kryteriów poprawności językowej, „Poradnik Językowy” 1995, z. 9-10, s. 1-16.

B. Walczak, Rozwój zasobu leksykalnego polszczyzny w XX w., w: Polszczyzna XX wieku. Ewolucja i perspektywy rozwoju, pod red. S. Dubisza i S. Gajdy, Warszawa 2001, s. 141-153.

B. Walczak, Słowa, które wracają, „Poznańskie Spotkania Językoznawcze”, t. III, pod red. Z. Krążyńskiej i Z. Zagórskiego, Poznań 1998, s. 107-116.

B. Walczak, Słowa papieża. Refleksje nad skutkami autorytetu językowego Jana Pawła II, „Życie i Myśl” 1986, nr 1/2, s. 15-23.

J. Waniakowa, Norma językowa w praktyce dydaktycznej. Opinie studentówfi lologii obcych na temat normy języka polskiego, „Poradnik Językowy” 2019, z. 8, s. 58-71.

J. Warchala, A. Furgalska-Skudrzyk, Potoczność – kategoria rozmyta?, w: Potoczność a zachowania językowe Polaków, pod red. B. Bonieckiej i S. Grabiasa, Lublin 2007, s. 21-32.

M. Warchoł-Schlottmann, Aktualne problemy z feminizacją nazewnictwa w języku polskim, w: Język polski XXI wieku: analizy, oceny, perspektywy, pod red. G. Szpili, Kraków 2007, s. 237-245.

M. Warchoł-Schlottmann, Ekspansja wyrażeń potocznych do języka oficjalnego, „Poradnik Językowy” 2004, z. 5, s. 31-42.

M. Warchoł-Schlottman, Neutralizacja i nobilitacja wyrazów potocznych w języku publicznym po przełomie, w: Język trzeciego tysiąclecia III, t. 1: Tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny, pod red. G. Szpili, Kraków 2005, s. 263-270.

M. Warchoł-Schlottmann, Proces neutralizacji nacechowanej leksyki potocznej na przykładzie wyrazów facet i kasa, „Poradnik Językowy” 2008, z. 5, s. 72-79.

K. Waszakowa, Czy w słowotwórstwie pojęcie hybryda jest przydatne?, „Poradnik Językowy” 2003, z. 10, s. 3-11.

K. Waszakowa, Dynamika zmian w zasobie leksykalnym najnowszej polszczyzny, „Poradnik Językowy” 1995, z. 3, s. 1-12.

K. Waszakowa, O rozumieniu najnowszych zapożyczeń, w: Współczesna leksyka, pod red. K. Michalewskiego, cz. II, Łódź 2001, s. 156-167.

K. Waszakowa, Przejawy internacjonalizacji w słowotwórstwie współczesnej polszczyzny, Warszawa 2005.

K. Węgrzynek, R. Przybylska, P. Żmigrodzki, Opis jednostek nieciągłych w Wielkim słowniku języka polskiego PAN, „Język Polski” 2012, z. 5, s. 367.

P. Wiatrowski, Morfologiczne i leksykalne wykładniki negatywnych emocji w „Przewodniku Katolickim” z lat 1895-2005, Poznań 2010.

E. Wierzbicka, A. Wolański, D. Zdunkiewicz-Jedynak, Podstawy stylistyki i retoryki, Warszawa 2008.

M. Wiśniewski, Uwagi o modelach derywowania współczesnych polskich rzeczowników odprzymiotnikowych, „Poradnik Językowy” 2020, z. 7, s. 21-34.

A. Witalisz, Anglosemantyzmy w języku polskim – ze słownikiem, Kraków 2007.

A. Witalisz, Neosemantyzm agresywny, w: Przemiany języka na tle przemian współczesnej kultury, pod red. K. Ożoga i E. Oronowicz-Kidy, Rzeszów 2006, s. 171-178.

A. Witalisz, Nowsze anglosemantyzmy w języku polityki, „Język Polski” 2004, z. 5, s. 340-346.

A. Witalisz, Od innowacji do upowszechnienia. Ekonomia językowa i jej konsekwencje (na przykładzie neologizmów semantycznych), w: Język a komunikacja 27. Język polski: nowe wyzwania językoznawcze, pod red. J. Dybiec i G. Szpili, Kraków 2010, s. 233-242.

A. Witalisz, Przewodnik po anglicyzmach w języku polskim, Kraków 2016.

A. Witalisz, Typy pseudoanglicyzmów (na przykładzie języka młodego pokolenia Polaków), „Język Polski” 2014, z. 1, s. 1-14.

A. Witalisz, Kryteria oceny poprawności anglicyzmów w profesjolektach, „Poradnik Językowy” 2019, z. 8, s. 46-57.

M. Witaszek-Samborska, Neosemantyzmy w najnowszej warstwie leksyki polskiej (na podstawie materiałów z prasy), w: Leksykalno-stylistyczne zjawiska w polszczyźnie ogólnej, pod red. E. Skorupskiej-Raczyńskiej i J. Rychter, Gorzów Wielkopolski 2007, s. 125–137.

M. Witaszek-Samborska, Nowe zapożyczenia angielskie wśród nazw potraw, napojów i produktów spożywczych w polszczyźnie ogólnej, w: Z zagadnień frazeologii, stylistyki i kultury języka. Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Bąby i Piotra Flicińskiego przygotowana na dziesięciolecie Zakładu Frazeologii i Kultury Języka Polskiego UAM, Poznań 2006, s. 118-133.

M. Witaszek-Samborska, Wyrazy obcego pochodzenia we współczesnej polszczyźnie, Poznań 1992.

M. Witkowska-Gutkowska, O typach błędów fleksyjnych w użyciu imion i nazwisk, „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, t. XLV (2000), s. 203-210.

B. Witosz, Dyskurs i stylistyka, Katowice 2009.

B. Witosz, Stylistyka prozy lat dziewięćdziesiątych - strategia niezhierarchizowanej różnorodności, w: B. Witosz, M. Wojtak, E. Sławkowa, A. Skudrzykowa, Style literatury (po roku 1956), pod red. B. Witosz, Katowice 2003, s. 63-96.

W. Włoskowski, Glosy do teorii językoznawstwa normatywnego, „Poradnik Językowy” 2018, z. 6, s. 47-65.

M. Wojtak, Głosy z teraźniejszości. O języku współczesnej polskiej prasy, Lublin 2010.

M. Wojtak, Język artystyczny – podstawowe zakresy i przejawy polimorficzności, „Poradnik Językowy” 2008, z. 4, s. 3-20.

M. Wojtak, Literatura a potoczne zachowania językowe, „Poradnik Językowy” 1993, z. 5, s. 255-258.

M. Wojtak, Polityka językowa w administracyjno-prawnej sferze komunikacyjnej, w: Polska polityka językowa na przełomie tysiącleci, pod red. J. Mazura, Lublin 1999, s.113-123.

M. Wojtak, Potoczność w tekstach prasowych, w: Język trzeciego tysiąclecia II. Zbiór referatów z konferencji (Kraków, 28 lutego - 2 marca 2002), t. 1: Nowe oblicza komunikacji we współczesnej polszczyźnie, Seria „Język a komunikacja” 4, pod red. G. Szpili, Kraków 2002, s. 323-334.

M. Wojtak, Potoczność w wypowiedziach prasowych a konwencje gatunkowe, w: Potoczność a zachowania językowe Polaków, pod red. B. Bonieckiej i S. Grabiasa, Lublin 2007, s. 131-145.

Wokół słów i znaczeń I. Polszczyzna piękna i poprawna. Materiały pierwszej konferencji językoznawczej poświęconej pamięci Profesora Bogusława Krei, pod red. J. Maćkiewicz, E. Rogowskiej-Cybulskiej, Gdańsk 2005.

E. Wolańska, Właściwości komunikacyjne, genologiczne i językowe krótkiej wiadomości tekstowej (SMS). Wybrane zagadnienia, „Poradnik Językowy” 2002, z. 10, s. 21-30.

M. Wołk, Polisemia czy wzory polisemii? Między znaczeniem a użyciem wyrażenia, „Język Polski” 2020, z.1, s. 58-67.

J. Wrycza, Galaktyka języka Internetu, Gdynia 2010.

Współczesna polszczyzna. Stan, perspektywy, zagrożenia,  pod red. Z. Cygal-Krupy, Kraków-Tarnów 2008.

Współczesne odmiany języka narodowego, pod red. K. Michalewskiego, Łódź 2004.

Współczesne teorie komunikacji 2, pod red. A. Łaby, Wrocław 2009.

Współczesny język polski, pod red. J. Bartmińskiego, Lublin 2001.

K. Wyrwas, Ekskluzywny, „Język Polski” 2004, z. 4, s. 317-320.

K. Wyrwas, Festiwal ekskluzywnych produktów niszowych, czyli o nowszych zapożyczeniach semantycznych w polszczyźnie, w: Współczesna polszczyzna w badaniach językoznawczych. Od leksyki do języka poezji, pod red. P. Zbróga, Kielce 2010, s. 193-203.

K. Wyrwas, Rywingate i pracoholik – derywaty sufiksalne czy złożenia?, „Język Polski” 2004, z. 2, s. 146-148.

M. Zabawa, Jeszcze o nowych zapożyczeniach semantycznych w polszczyźnie, „Poradnik Językowy” 2008, z. 9, s. 28-41.

M. Zabawa, Neosemantyzmy i zapożyczenia semantyczne jako odzwierciedlenie postępu technologicznego i zmian kulturowo-obyczajowych, „Język Polski” 2017, z. 2, s. 94-104.

M. Zabawa, Nowe zapożyczenia semantyczne w polszczyźnie, „Poradnik Językowy” 2004, z. 9, s. 59-68.

M. Zabawa, O trudnościach w badaniu zapożyczeń semantycznych i kalk frazeologicznych, „Język Polski” 2015, z. 4, s. 306-315.

Z. Zagórski, Z problematyki kultury języka i poprawności językowej, „Studia Polonistyczne” XX, 1992, s. 189-197.

M. Zaśko-Zielińska, Przez okno świadomości. Gatunki mowy w świadomości użytkowników języka, Wrocław 2002.

P. Zbróg, Ciągłość i zmiana w skodyfikowanej normie językowej w minionym stuleciu, „Poradnik Językowy” 2016, z. 6, s. 7-19.

P. Zbróg, Jak w normie skodyfikowanej przechowuje się pamięć o recesywnych elementach języka, „Język Polski” 2017, z. 3, s. 87-101.

P. Zbróg, Wybrane aspekty współczesnej kultury języka polskiego, „Język Polski” 2013, z. 5, s. 344-352.

P. Zbróg, Zagadnienia poprawności językowej w Wielkim słowniku języka polskiego PAN, Język Polski” 2015, z. 3, 214-230.

D. Zdunkiewicz-Jedynak, Spolszczony angielski czy zangielszczony polski? Wpływ języka angielskiego na język generacji gadu-gadu, „Poradnik Językowy” 2008, z. 3, s. 50-61.

D. Zdunkiewicz-Jedynak, Wykłady ze stylistyki, Warszawa 2008.

T. Zgółka, Retoryka a kultura języka, „Poradnik Językowy” 2017, z. 2, s. 41-50.

H. Zgółkowa, Język subkultur młodzieżowych, w: Polszczyzna 2000, pod red. W. Pisarka, Kraków 1999, s. 252-261.

H. i T. Zgółkowie, Polszczyzna mediów w komunikacji codziennej – ślady i naśladownictwa, w: Język w mediach masowych, pod red. J. Bralczyka, K. Mosiołek-Kłosińskiej, Warszawa 2000, s. 51-59.

J. Zimnowoda, Normatywistyka wobec zapożyczeń w języku polskim, „Poradnik Językowy” 1999, z. 8-9, s. 14-23.

R. Zimny, Polskie językoznawstwo polonistyczne wobec odmian stylowych języka narodowego po 1989 roku, „Język Polski” 2015, z. 1-2, s. 92-105.

Zjawisko nobilitacji i deprecjacji w języku. Komunikacja, „Seria: Mechanizmy Funkcjonowania Języka”, t. 3, pod red. R. Bizior, D. Suskiej, Częstochowa 2012.

Z zagadnień frazeologii, stylistyki i kultury języka. Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Bąby i Piotra Flicińskiego przygotowana na dziesięciolecie Zakładu Frazeologii i Kultury Języka Polskiego UAM, Poznań 2006.

P. Żmigrodzki, Polonistyka, glottodydaktyka i polityka językowa, „Język Polski” 2018, z. 2, s. 5-6.

P. Żmigrodzki, O błędach (nie tylko) językowych, stylu odbioru dzieła leksykograficznego i perspektywach polskiej normatywistyki językowej (w odpowiedzi P. Zbrógowi), „Język Polski” 2015, z. 3, s. 231-238.

U. Żydek-Bednarczuk, Społeczeństwo informacyjne a problemy normy językowej, „Poradnik Językowy” 2007, z. 10, s. 23-33.

 REDAKTORZY STRONY:
ZUZANNA PRZYBYSZ  2022 -
EWELINA WOŹNIAK-WRZESIŃSKA 2018 – 2022
PIOTR FLICIŃSKI 2006 – 2018

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 Document made with Nvu