UAM ZAKŁAD  FRAZEOLOGII   I   KULTURY  JĘZYKA  POLSKIEGO Instytut Filologii Polskiej
Collegium Maius
ul. Fredry 10
61-701 Poznań


dr Beata Jezierska
e-mail: beatrice@amu.edu.pl


(aktualizacja 6.03.2018 r.)

O sobie

   W czerwcu 2010 roku ukończyłam z wynikiem bardzo dobrym studia w zakresie filologii polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Moja praca magisterska (zatytułowana: Innowacje leksykalne w polskim dyskursie prasowym na przykładzie tygodnika "Newsweek"), która powstała pod opieką naukową Pani Profesor Anny Piotrowicz, została nagrodzona Grand Prix w Wydziałowym Konkursie Prac Magisterskich oraz wyróżniona w Ogólnopolskim Konkursie im. Czesława Zgorzelskiego. Na pierwszą językoznawczą konferencję naukową pojechałam z referatem (współautorskim) jako studentka drugiego roku i od tamtej pory starałam się aktywnie uczestniczyć w życiu naukowym poznańskiej polonistyki, toteż decyzja o podjęciu studiów doktoranckich na macierzystym Wydziale (i również pod opieką naukową Pani Profesor Anny Piotrowicz) wydawała mi się naturalna. W czerwcu 2016 roku obroniłam doktorat; jego znacznie skrócona wersja ukazała się w formie książkowej pt. Frazeologizmy w polskich przekładach współczesnej prozy francuskiej.

Paryż był moją pierwszą miłością (na ostatnim roku studiów magistereskich wyjechałam w ramach Programu LLP Erasmus na Sorbonę), teraz każdą wolną chwilę spędzam we Włoszech. Prywatnie jestem szczęśliwą żoną Wojciecha Dyby, adiunkta na WNGiG UAM, i mamą naszej Córeczki, urodzonej w sierpniu 2016 roku Niny Teresy. Na razie całkowicie poświęcam się Jej wychowaniu.

About me

 In June 2010 I graduated cum laude from Adam Mickiewicz University in Poznan with MA degree in Polish Philology. In June 2016 I obtainted my PhD degree in linguistics with a disertation on phraseological units in Polish translations of contemporary French prose. In the same year a book with the shorter version of this disertation was published.

Paris was my first love (in the final year of my MA degree I completed my studies as part of the Erasmus programme at Paris-Sorbonne University), now I spend every free moment in Italy. In my personal life I'm a happy wife of Wojciech Dyba, an assistant professor at the Faculty of Geographical and Geological Sciences of Adam Mickiewicz University in Poznań, and mother of Nina Teresa, our daughter born in August 2016. Currently, I devote myself entirely to raising her.


Zainteresowania

  Literatura polska i europejska (zwłaszcza francuska i włoska), językoznawstwo (frazeologia i leksykografia, także w perspektywie porównawczej; najnowsze słownictwo), języki obce (szczególnie – ukochane francuski i włoski), sztuka przekładu, podróże, moje miejsca: Paryż, Rzym i Sycylia. 

Interests


   Polish and European (especially French and Italian) literature, linguistics (phraseology and lexicography, also in a comparative perspective; latest words), foreign languages (especially my beloved French and Italian), art of translation, traveling, my places: Paris, Rome and Sicily.


Publikacje

Książka

Frazeologizmy w polskich przekładach współczesnej prozy francuskiej, Poznań 2016.

Artykuły

Grzeczność językowa korespondencji elektronicznej w nauczaniu języka polskiego jako obcego, w: Kultura komunikacji językowej 3. Kultura języka w komunikacji zawodowej, pod red. A. Piotrowicz, M. Witaszek-Samborskiej i K. Skibskiego, Poznań 2014, s. 39–48 [współautor: Małgorzata Jakobsze][ dostęp on-line].

Problem frazeologizmów w przekładziePoznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza" 2014, t. 21 (41), z. 1, s. 139–149 [dostęp on-line].

Korespondencyjne formuły grzecznościowe w e-mailachKwartalnik Językoznawczy" 2013, nr 2, s. 1–12,  [dostęp on-line].

Makro- i mikrostruktura słownika przekładowego w świetle polskiej praktyki frazeograficznej (na podstawie Polsko-francuskiego słownika frazeologicznego" Leona Zaręby), [w:] Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej. Między teorią a praktyką frazeograficzną, pod red. G. Dziamskiej-Lenart i J. Liberka, Poznań 2013, s. 91-99.

Leksemy etyka i etykieta w polskich słownikach ogólnych i słownikach wyrazów obcych, w: Kultura komunikacji językowej 2. Etyka i etykieta w komunikacji językowej, pod red. A. Piotrowicz, M. Witaszek-Samborskiej i K. Skibskiego, Poznań 2012, s. 69-82.

Innowacje leksykalne w polskim dyskursie prasowym na przykładzie tygodnika „Newsweek” (próba typologii), „Język Polski” 2011, z. 4, s. 294–302.

Słownictwo botaniczne w Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej, „Kwartalnik Językoznawczy” 2011, z. 5, s. 1–12 [dostęp on-line].

Od realu do wirtualu. O innowacjach leksykalnych w polskich tygodnikach, [w:] Ogrody nauk i sztuk. Szkice, studia i interpretacje na pograniczach nauk, pod red. A. Kobylarka, L. Jakubowskiej, J. Golonki i J. Gulanowskiego, Wrocław 2010, s. 346–351.

Papież-poeta. Kilka słów o języku „Tryptyku rzymskiego”, [w:] Jan Paweł II – Obrońca godności człowieka. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej z okazji VII Dnia Papieskiego, pod red. M. Rybki, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2008, s. 19–25.

Recenzje

Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej. Wariantywność we frazeologii, pod red. P. Flicińskiego, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2011, ss. 103, [w:] „Kwartalnik Językoznawczy” 2012, z 1, s. 99–108, [dostęp on-line].


red. PIOTR FLICIŃSKI 2006-2018
Document made with Nvu